Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-113-2024: Forskrift om regulering av fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i 2024 - 2025

Erstatter: J-71-2024

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.07.2024

Gyldig til: 30.06.2025

Forskrift om regulering av fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i 2024 - 2025

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet den 27. juni 2024 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 13, 14, 16 og 59, lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 21, og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

  § 1 Generelt forbud  

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande reker i følgende områder fra 1. juli 2024 - 30. juni 2025:

  1. I Nordsjøen, det vil si Norges territorialfarvann og økonomiske sone sør for 62°N avgrenset mot øst av en rett linje mellom Hanstholmen fyr og Lindesnes fyr.
    
  2. I Skagerrak, det vil si avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Hanstholmen fyr til Lindesnes fyr og i sør av en rett linje gjennom Skagen fyr til Tistlarna fyr utenfor 4 nautiske mil av de danske og svenske grunnlinjene.

  § 2 Totalkvoter

  Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta, fiske og lande inntil:

  1.    1 194 tonn reker i Nordsjøen

  2.    1 487 tonn reker i Skagerrak

  § 3 Periodisering

  Den samlede kvoten på 2 681 tonn reker som kan fiskes i Nordsjøen og Skagerrak periodiseres som følger:                                            

  Periode:Periodekvote:
  1. juli – 31. oktober   894 tonn
  1. november – 28. februar 894 tonn
  1. mars – 30. juni893 tonn

  § 4 Maksimalkvoter

  Fartøy med adgang til å delta i fisket kan fiske og lande til sammen følgende kvanta reker i følgende perioder i Nordsjøen og Skagerrak:

  Periode:Maksimalkvote:
  1. juli – 31. oktober8 tonn
  1. november – 28. februar8 tonn
  1. mars – 30. juni8 tonn

  Fartøy under 20 meter største lengde kan fortsette fisket innenfor et garantert kvantum på 3 tonn i hver av de tre periodene selv om periodekvotene er oppfisket.

  Fartøy kan overfiske maksimalkvoten i første og andre periode med inntil 15 %. Overfisket kvantum vil bli belastet påfølgende periode.

  § 5 Kvoteutnyttelse

  Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor kvoteåret. Dersom fartøyet har startet fiske på en kvote, kan det ikke starte fiske på en annen kvote av samme fiskeslag i løpet av reguleringsåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger.

  Dersom fartøyeier skifter ut sitt fartøy, skal det gjøres fradrag i kvoten som tildeles det ervervede fartøyet for det kvantum fartøyeier har fisket og landet innenfor kvoteåret med fartøyet som skiftes ut. Uten hinder av første ledd kan fartøyeier fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor kvoteåret, men det skal da gjøres fradrag i kvoten for det kvantum selger av utskiftningsfartøyet har fisket og landet i kvoteåret med fartøyet. Første og annet ledd gjelder tilsvarende ved utskifting av fartøy i åpen gruppe. Når det gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantumet som er størst trekkes fra.

  Ved kjøp av fartøyet for fortsatt drift kan ny fartøyeier uten hinder av første ledd fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor kvoteåret, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det selger av fartøyet har fisket og landet med dette fartøyet i løpet av kvoteåret. Tilsvarende gjelder ved kjøp av fartøy som skal delta i åpen gruppe.

  Ved tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum som innenfor kvoteåret er fisket i henhold til tillatelsen som oppgis fra det andre fartøyet. Fartøyet som tildeles fisketillatelse kan uten hinder av første ledd fiske på den tildelte fisketillatelsen, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det kvantum fartøyet har fisket i løpet av kvoteåret. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantum som er størst trekkes fra.

  Dersom det er foretatt utskifting eller salg for fortsatt drift flere ganger i løpet av reguleringsåret, eller både utskifting og salg for fortsatt drift, skal det så langt det passer tas høyde for dette ved fradrag i kvoten etter annet til fjerde ledd. Tilsvarende gjelder dersom en fisketillatelse tildeles til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra annet fartøy, og den oppgitte tillatelsen tidligere i kvoteåret er tildelt til erstatning for fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy. Tilsvarende gjelder også så langt det passer dersom det i løpet av kvoteåret er gjennomført både utskifting eller salg for fortsatt drift, og tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende tillatelse.

  Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de to årene. Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i fjerde ledd dersom fisketillatelsen som oppgis har vært tildelt samme fartøy sammenhengende i de to siste årene.

  Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra første ledd, annet punktum og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

  § 6 Forbud mot å fiske med reketrål på helligdager

  Det er forbudt for norske fartøy å tråle etter reker sør for 62° N fra lørdag klokken 24 til søndag klokken 24 og på alle andre helligdager unntatt 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag og 2. pinsedag.

  § 7 Stopp i fisket

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når periodekvotene eller totalkvotene i Nordsjøen og Skagerrak er beregnet oppfisket.

  § 8 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.

  § 9 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 64 og 65, eller deltakerloven § 31. På samme måte straffes forsøk og medvirkning. 

  § 10 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. juli 2024 og gjelder til og med 30. juni 2025.

  AH/EW