J-10-2024: Forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26 grader øst mv. i 2024

Erstatter: J-3-2024

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 23.01.2024

Gyldig til: 31.12.2024

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26 grader øst mv. i 2024

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 23. januar 2024 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 12 og forskrift 20. desember 2023 nr. 2240 om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26 grader øst mv. i 2024 § 18.

  I

  I forskrift 20. desember 2023 nr. 2240 om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26 grader øst mv. i 2024 gjøres følgende endringer:

  § 4 tiende ledd skal lyde:

  Fiskeridirektoratet kan dispensere fra kravet til omsetning dersom fartøy har havarert som følge av brann eller andre lignende uforutsette hendelser som gjør det umulig å nytte fartøyet i 2023. Det må fremlegges dokumentasjon på havariet og fangstinntekter fra annet fiskeri i 2020, 2021 og 2022. Kvoten kan da baseres på et gjennomsnitt av fartøyeiers sluttseddelførte omsetning av annen fisk enn kongekrabbe med fartøyet i disse årene. I slike tilfeller skal det gjelde tilsvarende vilkår som nevnt i annet ledd for hvilken omsetning som kan legges til grunn. Dersom fartøy som havarerer som følge av brann eller andre uforutsette hendelser ikke har deltatt i annet fiske i 2020, 2021 og 2022, kan fartøyet i særlige tilfeller likevel tildeles full kongekrabbekvote av hensyn til rekruttering til fiskeryrket.

  § 4 ellevte ledd (nytt) skal lyde:

  Fiskeridirektoratets klageenhet er klageinstans.

  § 17 tredje ledd (nytt) skal lyde:

  Forbudet i første ledd gjelder ikke for foretak med tillatelse til fangst av kongekrabbe i turistfisket. Slike foretak kan til sammen fange maksimalt 0,6 tonn hannkrabber i denne perioden.

  Gjeldende § 17 tredje og fjerde ledd blir § 17 fjerde og femte ledd.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26 grader øst mv. i 2024

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 20. desember 2023 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 13, 16, 34, 36, 37, 38, 41, 43, 52 og 59, lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 20 og 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99, lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7,§ 16 og 23 jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd §§ 23 og 30 jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.

  § 1 Virkeområde

  Forskriften gjelder i kvoteregulert område, jf. § 2. Forskriften gjelder også på land og utenfor kvoteregulert område der det følger av sammenhengen i forskriften. 

  § 2 Generelt forbud

  Det er forbudt for fartøy å fange, oppbevare om bord og lande kongekrabbe innenfor kvoteregulert område i 2024. Med kvoteregulert område menes i denne forskriften følgende område:

  1. Magerøysundet. Sør og øst for en linje trukket mellom punktene:
   N 70°55,96’ Ø 25°32,81’
   N 70°55,82’ Ø 25°30,46’
  1. Sør og øst for rette linjer trukket fra posisjon N 71°08,05’ Ø 26° til N 71°30’ Ø 26°, inkludert hele Porsangerfjorden og Kamøyfjorden, og videre østover langs N 71°30’ til grensen mot Russland. Deretter følger linjen yttergrensen for Norges økonomiske sone sørover til fastlandet.

  § 3 Totalkvote og kvotefleksibilitet

  Uten hinder av forbudet i § 2 kan fartøy med adgang til å delta i kvoteregulert fangst av kongekrabbe, fange og lande 821 tonn hannkrabber, 60 tonn hunnkrabber og 145 tonn skadede hannkrabber i kvoteregulert område.

  Av kvantumet i første ledd avsettes 5 tonn hannkrabber til forskningskvote, 1 tonn hannkrabber til fritidsfiske, 5 tonn til undervisningskvoter, 70 tonn hannkrabber til bifangst, 10 tonn hannkrabber til turistfisket og 10 tonn hannkrabber til ungdomsfiskeordningen.

  Dersom totalkvoten overfiskes, eller det gjenstår kvantum, kan Fiskeridirektoratet godskrive eller belaste inntil 10 % av denne totalkvoten til det påfølgende kvoteåret.

  Totalkvoten i første ledd er ikke justert for eventuelle overføringer av kvantum mellom kvoteår.

  § 4 Fartøykvoter

  Fartøy med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område, kan fange og lande en fartøykvote på 0,07 tonn som tilsvarende en kvotefaktor på 0,1, jf. kvotetabell i sjuende ledd.

  Fiskeridirektoratet kan tildele fartøy en høyere kvote basert på eiers sluttseddelførte omsetning, unntatt inndratt fangstverdi, av andre arter enn kongekrabbe i 2023 med fartøyet eller fartøyet det er kommet til erstatning for, med unntak av omsetning fra kaisalg.

  Omsetning med utskiftet fartøy skal likevel bare legges til grunn dersom dette fartøyet fylte vilkårene for å delta i det kvoteregulerte fisket etter kongekrabbe i 2023.

  Ved eierendring som medfører at fartøyet får ny majoritetseier, kan fartøyets omsetning legges til grunn bare dersom ny majoritetseier var den med størst eller like stor eierandel i fartøyet ved angjeldende omsetning i 2023.

  Det kan også legges til grunn omsetning fra sjølaksefiske i 2023, som blir tilstrekkelig dokumentert gjennom konkrete bilag for de enkelte salg og næringsoppgave.For fiskere bosatt i områder som er stengt for sjølaksefiske kan også omsetning fra sjølaksefiske i 2021 og 2022 legges til grunn.

  I tilfeller hvor fartøyeier har flyttet til en kommune i Finnmark, kan det ikke legges til grunn omsetning fra tidspunktet før flyttingen. Det kan i denne sammenheng ikke legges til grunn et tidligere tidspunkt for flytting enn da melding om flytting i medhold av forskrift 18. desember 2008 nr. 1436 om manntall for fiskere og fangstmenn § 8 kom frem til fiskerimyndighetene.

  Høyere fartøykvote tildeles etter følgende stige:

  Førstehåndsverdi (kr) fra annet fiskeri i 2023

  Kvotefaktor

  Fartøykvote (tonn)

  25 000 - 49 999

  0,25

  0,19

  50 000 - 199 999

  0,50

  0,37

  200 000 ≤

  1,00

  0,74

  Fiskeridirektoratet kan dispensere fra kravet til omsetning dersom eier av fartøyet på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon har vært forhindret fra å delta i fiske i 2023. Det må fremlegges sykmelding, dokumentasjon på foreldrepermisjon og fangstinntekter fra annet fiskeri i 2020, 2021 og 2022. Kvoten kan da baseres på et gjennomsnitt av fartøyeiers sluttseddelførte omsetning av annen fisk enn kongekrabbe med fartøyet i disse årene. I slike tilfeller skal det gjelde tilsvarende vilkår som nevnt i annet ledd for hvilken omsetning som kan legges til grunn.

  Dersom fartøyeier likevel ikke kan få sykmelding som følge av begrensninger definert i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd kapittel 8, vil annen dokumentasjon i form av legeerklæring som vurderer søkerens helsetilstand opp mot deltakelse i fisket, og vedtak fra NAV om innvilget søknad om arbeidsavklaringspenger, kunne godtas.

  Fiskeridirektoratet kan dispensere fra kravet til omsetning dersom fartøy har havarert som følge av brann eller andre lignende uforutsette hendelser som gjør det umulig å nytte fartøyet i 2023. Det må fremlegges dokumentasjon på havariet og fangstinntekter fra annet fiskeri i 2020, 2021 og 2022. Kvoten kan da baseres på et gjennomsnitt av fartøyeiers sluttseddelførte omsetning av annen fisk enn kongekrabbe med fartøyet i disse årene. I slike tilfeller skal det gjelde tilsvarende vilkår som nevnt i annet ledd for hvilken omsetning som kan legges til grunn. Dersom fartøy som havarerer som følge av brann eller andre uforutsette hendelser ikke har deltatt i annet fiske i 2020, 2021 og 2022, kan fartøyet i særlige tilfeller likevel tildeles full kongekrabbekvote av hensyn til rekruttering til fiskeryrket.

  Fiskeridirektoratets klageenhet er klageinstans.

  § 5 Tilleggskvoter

  Fartøy med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område kan fange og lande inntil 17,5 % skadede hannkrabber og 7,5 % hunnkrabber beregnet av fartøyets fangst av lytefri hannkrabbe per uke.

  § 6 Kvoteutnyttelse

  Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor kvoteåret.

  Dersom fartøyeier skifter ut sitt fartøy, skal det gjøres fradrag i kvoten som tildeles det ervervede fartøyet for det kvantum fartøyeier har fisket og landet innenfor kvoteåret med fartøyet som skiftes ut. Uten hinder av første ledd kan fartøyeier fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og levert fangst med samme fartøy innenfor kvoteåret, men det skal da gjøres fradrag i kvoten for det kvantum selger av utskiftingsfartøyet har fisket og landet i kvoteåret med fartøyet. Første og annet ledd gjelder tilsvarende ved utskifting av fartøy i åpen gruppe. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantumet som er størst trekkes fra.

  Dersom det er foretatt utskifting flere ganger i løpet av kvoteåret, skal det så langt det passer tas høyde for dette ved fradrag i kvoten etter annet ledd. Tilsvarende gjelder dersom en fisketillatelse tildeles til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra annet fartøy, og den oppgitte tillatelsen tidligere i kvoteåret er tildelt til erstatning for fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy.

  Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd og annet ledd annet punktum dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene.

  Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra første ledd og annet ledd annet punktum for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

  § 7 Overføring av fangst

  Kvantumet som kan fanges av det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og lande kongekrabbe som er fanget av et annet fartøy. Dette forbudet gjelder også kongekrabbe fanget utenfor det kvoteregulerte området.

  § 8 Landing av fangst og sporing

  Kongekrabbe fanget i det kvoteregulerte området må landes innenfor det kvoteregulerte området eller i Skarsvåg i Nordkapp kommune.

  Kongekrabbe kan kun landes hos virksomheter som er godkjent av Mattilsynet, jf. forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse § 1, forordning (EF) nr. 853/2004, kapittel II, artikkel 4.

  Det er ikke tillatt å benytte mobile kjøpestasjoner ved landing og omsetning av fangst. Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra dette forbudet.

  Dersom kjøper benytter mobile kjøpestasjoner, må også disse være godkjente av Mattilsynet. Kjøpsstedet skal være registrert i Fiskeridirektoratets kjøperregister. Mobile kjøpestasjoner skal utstyres med fastmontert GPS sporingsutstyr. Kjøretøyets registreringsnummer og sporingsutstyrets spesifikke identitetsnummer mv. skal registreres ved Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere tekniske krav til GPS sporingsutstyr som kan anvendes.

  § 9 Fangst i og utenfor kvoteregulert område

  Fartøy med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område må etter oppstart av fangst i kvoteregulert område ha avsluttet og landet fangsten i 2024 før det kan delta i fangst utenfor kvoteregulert område.

  Ved refordeling av kvote kan refordelt kvantum likevel fangstes innenfor det kvoteregulerte området.

  Fartøy med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område som har fanget og landet sin fartøykvote angitt i § 4, kan ikke ha teiner om bord samtidig med at det drives fiske med bunngarn eller bunnline.

  § 10 Melding om aktivitet

  Fartøy som deltar i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område skal sende melding til Fiskeridirektoratet når fartøy starter og avslutter fangst i det kvoteregulerte området. Dette gjelder også ved oppstart av fangst etter en eventuell refordeling. Melding om oppstart skal sendes senest 2 døgn før fangsten starter. Fangsten anses startet når redskapen settes i sjøen. Melding om avslutning av fangst skal sendes samme dag som siste redskap tas opp av sjøen.

  Meldingen sendes på elektronisk skjema som er tilgjengelig på www.fiskeridir.no.

  Turistfiskebedrifter skal sende melding i forkant av planlagt aktivitet. Melding om aktivitet skal sendes senest 10 timer før oppstart av planlagt aktivitet. Fiskeridirektoratet kan gi dispensasjon i særlige tilfeller hvor fristen for melding om aktivitet ikke var mulig å overholde.

  § 11 Posisjonsrapportering

  Fartøy som ikke er underlagt kravet til posisjonsrapportering i forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy, skal være utstyrt med automatisk identifikasjonssystem (AIS, typegodkjent klasse A eller B).

  Første ledd gjelder ikke for fartøy som har installert posisjonsrapporteringsutstyr i henhold til forskrift 24. mars 2010 nr. 454 om krav til utstyr og installasjon av posisjonsrapporteringsutstyr, og som minst hvert 10. minutt automatisk sender melding om fartøyets posisjon til Fiskeridirektoratet. Fartøy må enten ha et radiokallesignal tildelt av Telenor Kystradio, eller et kjenningssignal fra norsk ordinært skipsregister (NOR) for å kunne installere posisjonsrapporteringsutstyr. Fiskeridirektoratet kan gi dispensasjon fra kravene i forskrift 24. mars 2010 nr. 454 om krav til utstyr og installasjon av posisjonsrapporteringsutstyr, eller gjøre unntak med eller uten vilkår for bestemmelser fastsatt i denne.

  AIS eller posisjonsrapporteringssystemet skal være aktivt til enhver tid gjennom hele kvoteåret, med mindre internasjonale avtaler, regler eller standarder åpner for beskyttelse av navigasjonsopplysninger. Unntak gjelder også dersom strømtilførselen må brytes grunnet vedlikehold av systemet, verkstedopphold eller når fartøyet skal ligge uvirksomt i mer enn 14 dager. Det skal sendes melding til Fiskeridirektoratet før strømmen brytes. Meldingen sendes på elektronisk skjema som er tilgjengelig på www.fiskeridir.no. Når strømmen til AIS eller posisjonsrapporteringssystemet er brutt kan ikke fartøyet endre posisjon.

  § 12 Forbud mot ombordproduksjon

  Det er forbudt å drive ombordproduksjon av kongekrabbe.

  § 13 Bifangst og forbud mot oppbevaring av teiner ombord

  Ved fiske med bunngarn eller bunnline fra et merkeregistrert fartøy hvor eier av fartøyet og høvedsmannen er ført i fiskermanntallet, er det tillatt å ha inntil 2 % bifangst av kongekrabbe i de enkelte fangster og ved landing. Bifangst regnes av fangstens samlede vekt, inkludert vekten av kongekrabbe. Ved fiske etter rognkjeks med bunngarn er det tillatt å ha inntil 5 % bifangst av kongekrabbe i de enkelte fangster og ved landing, regnet av fangstens samlede vekt av rognkjeks og kongekrabbe.

  For fartøy med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område, skal bifangst etter første ledd trekkes fra fartøyets kvote. Hvert fartøy kan lande inntil 1,5 tonn kongekrabbe som bifangst per år.

  Fartøy uten adgang til å delta i fangst av kongekrabbe kan ikke ha teiner om bord samtidig som det driver fiske med bunngarn eller bunnline. Det samme gjelder fartøy med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe som har fanget sin fartøykvote gitt i § 4.

  § 14 Melding ved bruk av mobile kjøpestasjoner

  Fangstdata skal registreres på elektronisk skjema som er tilgjengelig på www.fiskeridir.no innen 14 dager etter endt måned med fangst.

  Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra kravet til rapportering på elektronisk skjema. Fiskeridirektoratets klageenhet er klageinstans.

  Dersom mobile kjøpestasjoner skal benyttes for mottak av kongekrabbe, skal den mobile kjøpestasjonens stedfaste mottak sende melding til Fiskeridirektoratet minst tolv timer før mottak av fangst på den mobile kjøpestasjonen påbegynnes. Det er ikke tillatt å starte mottak av fangst før dette tidspunkt, med mindre Fiskeridirektoratet gir tillatelse. Det stedfaste mottaket skal sende melding til Fiskeridirektoratet minst tolv timer før den mobile kjøpestasjonen ankommer mottaksanlegget for å levere kongekrabbe.

  Meldinger som nevnt i tredje ledd sendes på SMS til nummer 1933 med kodeord kkk først i meldingen. Meldingen skal angi ID og navn på mottaksstedet, som angitt i kjøperregisteret, samt dato og klokkeslett for mottaket.

  § 15 Bruk av samleteiner

  Med samleteiner menes alle innretninger for lagring av fangst i sjøen.

  Det er forbudt å mellomlagre kongekrabbe fanget i kvoteregulert område i samleteiner som plasseres utenfor det kvoteregulerte områdets grense.

  Fartøy som bruker samleteiner skal rapportere til Kystvakten når slike teiner tas i bruk, antall teiner og posisjon for disse. Rapporteringen skal skje på et format som muliggjør automatisk meldingshåndtering.

  Det er til enhver tid forbudt å lagre større kvantum enn det enkelte fartøys gjenværende kvote i samleteiner. Det er forbudt å bruke samleteiner eller andre innretninger for lagring av fangst i havn. Samleteiner skal stå dypere enn 20 meter.

  Samleteiner skal ha fast ramme i bunn og topp. Når samleteiner er i sjøen, skal de ha utstrakte vegger.

  Fiskemottak kan ikke benytte samleteiner eller andre innretninger for lagring av fangst i sjøen.

  Det er forbudt å frakte kongekrabbe i teiner eller samleteiner.

  § 16 Turistfiske og undervisningskvoter

  Fiskeridirektoratet kan etter søknad gi tillatelse til fangst av kongekrabbe i turistfisket. Søknaden sendes på elektronisk skjema som er tilgjengelig på www.fiskeridir.no. Fiskeridirektoratet fastsetter nærmere retningslinjer for turistfisket.

  Fiskeridirektoratet kan etter søknad gi tillatelse til fangst av kongekrabbe til videregående skoler som underviser i fiske og fangst, naturbruk eller restaurant og matfag. Det kan settes vilkår for tillatelsen.

  Det er forbudt å omsette fangsten etter første eller andre ledd.

  Turistfiskebedrifter skal sende melding i forkant av planlagt aktivitet. Melding om aktivitet skal sendes senest 10 timer før oppstart av planlagt aktivitet. Fiskeridirektoratet kan gi dispensasjon i særlige tilfeller hvor fristen for melding om aktivitet ikke var mulig å overholde. Meldingen sendes på elektronisk skjema som er tilgjengelig på www.fiskeridir.no.

  Fiskeridirektoratets klageenhet er klageinstans.

  § 17 Fredningsperiode og stenging av områder

  Det er forbudt å drive fangst av kongekrabbe og lagre kongekrabbeteiner i sjøen i det kvoteregulerte området fra 1. mars til og med 30.april.

  Det er forbudt å drive fangst av kongekrabbe og lagre kongekrabbeteiner i sjøen i følgende deler av kvoteregulert område og periode:

  1. i Porsangerfjorden, avgrenset i vest av en linje mellom 70° 55,96’ N og 25° 32,81′Ø og 70° 55,82′N 25° 30,46′Ø (grensen for kvoteregulert område), i nord av en rett linje mellom Helnes fyr og Kjøllefjordneset (71° 01’ N) og i øst av en nordgående linje fra Sværholtklubben (70° 58,2 N’ og 26° 41,3 Ø), fra og med 5. september til og med 9. september.
  2. i Nordkyn, avgrenset i vest av en nordgående linje langs 26° Ø, i øst av en nordgående linje fra 71° 08’ N og 27° 39,6’ Ø (Kinnarodden) og i sør av en rett linje mellom Helnes fyr og Kjøllefjordneset (71° 01’ N), fra og med 5. september til og med 9. september. 
  3. i Laksefjorden, avgrenset i nord av en rett linje mellom Helnes fyr og Kjøllefjordneset (71° 01’ N) og i vest av en nordgående linje fra Sværholtklubben (70° 58,2 N’ og 26° 41,3 Ø), fra og med 10. september til og med 12. september.
  4. i Tanafjorden, avgrenset i nord av en rett linje mellom fyrlykten på Omgangsneset og fyrlykten på Skarveneset ved Tanahorn, fra og med 14. september til og med 16. september.
  5. i Østhavet, avgrenset i sør av en øst-vest-gående linje langs 70° 23’ N, i vest av en nordgående linje fra 71° 08’ N og 27° 39,6’ Ø (Kinnarodden) og av en rett linje mellom fyrlykten på Omgangsneset og fyrlykten på Skarveneset ved Tanahorn, fra og med 17. september til og med 21. september.
  6. i Varanger, avgrenset i øst av grensen mot russisk sone og i nord av en øst-vest-gående linje langs 70° 23’ N, fra og med 22. september til og med 25. september.

  Forbudet i første ledd gjelder ikke for foretak med tillatelse til fangst av kongekrabbe i turistfisket. Slike foretak kan til sammen fange maksimalt 0,6 tonn hannkrabber i denne perioden.

  Forbud gitt i medhold av andre ledd gjelder ikke for foretak med tillatelse til fangst av kongekrabbe i turistfisket eller for samleteiner, dersom teinene eller samleteinene i forbudsperioden settes på grunnere farvann enn 50 meters dyp.

  Teiner og samleteiner som nevnt i tredje ledd skal rapporteres til Kystvakten på et format som muliggjør automatisk meldingshåndtering. Det skal samtidig gis opplysninger om antall teiner eller samleteiner som benyttes og posisjonen for disse.

  § 18 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fangsten av kongekrabbe når kvoten av lytefri hannkrabbe er beregnet oppfisket.

  Fiskeridirektoratet kan endre forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fangsten.

  § 19 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.

  § 20 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av forskriften, er straffbart i henhold til lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 28 og lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd (dyrevelferdsloven) § 37.

  § 21 Tilsyn

  Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige vedtak for gjennomføring av bestemmelsene i denne forskriften, jf. matloven § 23 og dyrevelferdsloven § 30.

  § 22 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2024 og gjelder til og med 31. desember 2024.

  --------

  GKL/EW