J-10-2022: Forskrift om regulering av fisket etter brisling i 2021-2022

Erstatter: J-189-2021

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 11.01.2022

Gyldig til: 31.07.2022

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter brisling i 2021-2022

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 11. januar 2022 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § § 11 og 16, jf. delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

  I

  I forskrift av 16. august 2021 nr. 2525 om regulering av fisket etter brisling i 2021-2022 gjøres følgende endring:

  § 3 (endret) skal lyde:

  § 3 Fredningstid for kystbrisling

  I tidsrommet fra og med 1. januar til og med 31. juli er det  forbudt å fiske kystbrisling.

  Fiskeridirektoratet kan for hele eller deler av kysten eller avgrensede områder, gjøre unntak fra fredningstiden for kystbrisling, så som når avtaksmessige hensyn gjør det forsvarlig. Når biologiske eller innblandingsmessige hensyn tilsier det, kan Fiskeridirektoratet forlenge fredningstiden. Uten hinder av denne paragraf kan vedkommende salgslag i samsvar med praksis tillate å bringe i land marginale kvanta storbrisling, dvs 60 % over 11 cm.

  Uten hinder av denne paragraf kan vedkommende salgslag før fredningstidens opphør gjennomføre et begrenset prøvefiske.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  «»»»»»»»»»»»»»»

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av fisket etter brisling i 2021-2022

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 16. august 2021 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 27, 36 og 37, jf. delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

  Kapittel I. Fiskeforbud og kvoter

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande brisling i følgende områder:

  1. I ICES’ statistikkområde 4 i Norges territorialfarvann og økonomiske sone og i EU-sonen. Med statistikkområde i første punktum forstås i denne forskriften statistikkområde 4 vest for en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr.
  2. I ICES’ statistikkområde 3a i Norges territorialfarvann og i Skagerrak utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i området avgrenset i vest av en rett linje gjennom Hanstholmen fyr og Lindesnes fyr og i sør av en rett linje fra Hansenøre til Grubens Spids, fra Korshage til Spodsbjerg og fra Gilbjerg Hoved til Kullen.

  § 2 Gruppekvoter

  Uten hinder av forbudet i § 1, kan eier og fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen, fiske og lande kystbrisling i Skagerrak i 2021. Fangsten avregnes kvantumet på 1 465 tonn i avtalen mellom EU og Norge.

  Kapittel II. Fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen

  § 3 Fredningstid for kystbrisling

  I tidsrommet fra og med 1. januar til og med 31. juli er det forbudt å fiske kystbrisling.

  Fiskeridirektoratet kan for hele eller deler av kysten eller avgrensede områder, gjøre unntak fra fredningstiden for kystbrisling, så som når avtaksmessige hensyn gjør det forsvarlig. Når biologiske eller innblandingsmessige hensyn tilsier det, kan Fiskeridirektoratet forlenge fredningstiden. Uten hinder av denne paragraf kan vedkommende salgslag i samsvar med praksis tillate å bringe i land marginale kvanta storbrisling, dvs 60 % over 11 cm.

  Uten hinder av denne paragraf kan vedkommende salgslag før fredningstidens opphør gjennomføre et begrenset prøvefiske.

  § 4 Adgang til å delta

  Uten hinder av § 1 kan eier og fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen, fiske brisling i Norges territorialfarvann med de begrensninger som følger av § 4.

  § 5 Kvotebegrensninger og forbud

  Det er forbudt å fiske brisling i statistikklokasjonene 28-36 (Nordfjord).

  Det er adgang til å fiske brisling i statistikklokasjonene 28-39 (Sognefjorden) innenfor en kvote på 500 tonn.

  Det er adgang til å fiske brisling i statistikklokasjonene 08-20, 08-21 og 08-15 (Hardangerfjorden mv) innenfor en kvote på 700 tonn.

  Det er midlertidig forbudt å fiske brisling i statistikklokasjon 07-26 og 07-27 (Trondheimsfjorden).

  Forbud og kvoter etter denne paragraf er ikke til hinder for at vedkommende salgslag kan tillate å bringe i land marginale kvanta storbrisling, dvs 60 % over 11 cm, i samsvar med praksisen i fredningstiden.

  Fartøy som skal delta i fisket etter kystbrisling må melde fra til Fiskeridirektoratets sjøtjeneste senest 48 timer før utseiling. Melding sendes på e-post til .

  Kapittel III. Fellesbestemmelser

  § 6 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når områdekvote som nevnt i § 5 er beregnet oppfisket.

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

  Kapittel IV. Straff og ikrafttredelse

  § 7 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 60, § 61, § 62, § 64 og § 65 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 8 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. juli 2022.

  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,