Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-12-2021: Forskrift om utlendingers fiske og fangst i fiskerisonen ved Jan Mayen

Erstatter: J-124-2008

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 18.01.2021

Forskrift om endring i forskrift om utlendingers fiske og fangst i fiskerisonen ved Jan Mayen

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 18. januar med hjemmel i forskrift 21. desember 1999 nr. 1396 om utlendingers fiske og fangst mv. i fiskerisonen ved Jan Mayen § 13, jf. lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4 og § 6, jf. forskrift 23. mai 1980 nr. 4 om opprettelse av en fiskerisone ved Jan Mayen. Delegering av fullmakt punkt 4 og 5.

  I

  I forskrift 21. desember 1999 nr. 1396 om utlendingers fiske og fangst mv. i fiskerisonen ved Jan Mayen gjøres følgende endringer:

  § 8 bokstav c) første ledd skal lyde:

  Det er tillatt å foreta omlasting til fartøy fra medlemsstater i EU, Russland, Færøyene, Grønland, Island og Storbritannia samt fartøy fra NEAFC-samarbeidsland.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om utlendingers fiske og fangst m.v. i fiskerisonen ved Jan Mayen

  Fiskeridepartementet har den 21. desember 1999 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, jfr. kgl. res. av 23. mai 1980 om opprettelse av en fiskerisone ved Jan Mayen §§ 4 og 5, og i lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker §§ 24 fjerde ledd og 28 tredje ledd, jfr.  kgl. res.  av 16. desember 1977 nr. 9 II, fastsatt følgende forskrift:

  Endret 29. juni 2001, 16. februar 2005 (i kraft fra 1. mars 2005) og 9. juni 2008.

  § 1 Virkeområde

  Denne forskrift gjelder i fiskerisonen ved Jan Mayen utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene for utenlandske fartøy av ethvert slag som skal drive fiske og fangst i ervervsøyemed, herunder omlasting. Forskriften gjelder også for fartøy som bistår fiskeflåten, herunder transportfartøy og lete- og forsøksfartøy. Ved omlasting kommer bestemmelsen til anvendelse uavhengig av hvilket område fisken er fanget i.

  § 2 Definisjoner

  Med utenlandsk fartøy forstås et fartøy som ikke er norsk, jfr. lov av 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten § 1.

  § 3 Unntaksbestemmelse

  § 5 første ledd i lov av 17. juni 1966 nr. 19 om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. i Norges territorialfarvann kommer ikke til anvendelse for fartøy med fisketillatelse.

  § 4 Fisketillatelse

  Utenlandsk fiskefartøy kan ikke drive fiske og fangst i fiskerisonen ved Jan Mayen uten tillatelse fra Fiskeridirektoratet.

  Tillatelse gis til så mange fartøyer fra hvert land og på slike vilkår at fartøyene ved en beregnet fangstinnsats vil fiske opp vedkommende lands tildelte kvote.

  I tillatelsen kan det fastsettes vilkår for fiske, herunder fartøykvote, fangstområder, redskapsbruk, tillatelsens gyldighetstid og hvilke fiskeslag tillatelsen omfatter.

  Tillatelsen gjelder for et bestemt fartøy og kan ikke overdras. Om praktiske grunner tilsier det, kan det gis tillatelse til en bestemt gruppe fartøyer.

  Tillatelsen skal oppbevares ombord under fiske med mindre annet er fastsatt. Tillatelsen skal på forlangende forevises norske myndigheter.

  § 5 Søknad om fisketillatelse

  Søknad om fisketillatelse skal i god tid før fisket påbegynnes innsendes sammen med fiskeplan til Fiskeridirektoratet, Bergen, på den måte som er fastsatt for hvert enkelt land. Gjelder ikke særlige regler, skal søknad sendes for hvert enkelt fartøy.

  Søknad om fisketillatelse skal skje på skjema fastsatt av Fiskeridirektoratet.

  § 6 Vilkår for nektelse og tilbaketrekking av fisketillatelse

  Selv om vilkårene for øvrig er til stede, kan tillatelse nektes når fartøyets eier, fører eller mannskap har overtrådt bestemmelsene om fiske eller fangst eller vilkår i gitt tillatelse i områder under norsk fiskerijurisdiksjon, eller når fartøyet har vært brukt ved overtredelsen. Det samme gjelder når fartøyet eller fartøyets eier enten har deltatt i uregulert fiske i internasjonalt farvann på en fiskebestand som i farvann under norsk fiskerijurisdiksjon er underlagt reguleringer, eller har deltatt i fiske i strid med reguleringer som er fastsatt av regionale eller subregionale fiskeriforvaltningsorganisasjoner eller -arrangementer.

  En gitt tillatelse kan når som helst trekkes tilbake av samme grunner som i foregående ledd.

  Tillatelsen bortfaller når vedkommende lands fiskekvote er oppfisket.

  § 7 Begrensninger i klageadgangen

  For vedtak i medhold av §§ 4 og 6 gjelder ikke forvaltningslovens regler om grunngivingsplikt, og vedtak kan ikke påklages.

  § 8 Rapportering

  Fartøy som nevnt i § 1 skal sende de meldingene som fremgår av bokstavene a – g i denne bestemmelsen. Meldingene skal sendes til Fiskeridirektoratet.

  Slike meldinger kan sendes elektronisk via flaggstatens bakkestasjon eller pr. telefaks til Fiskeridirektoratet.

  a) Melding om fiskestart.

  Melding om fiskestart skal sendes tidligst 12 timer og senest 6 timer før inngang til sonen.

  Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

   Dataelement

   Kode

   Påkrevd
  Valgfritt

   Innhold

   Medlingstype

   TM

   P

   COE, Melding om fiskestart

   Meldingsnummer

   RN

   P1

   Serienummer for meldingen i
  inneværende år

   Radiokallesignal

   RC

   P

   Fartøyets radiokallesignal

   Fartøynavn

   NA

   V

   Fartøyets navn

   Registreringsmerke

   XR

   V

   Fartøyets registreringsnummer i
  Merkeregisteret

   Posisjon bredde

   LA

   P

   Posisjon bredde for fiskestart, NDDMM

   Posisjon lengde

   LO

   P

   Posisjon lengde for fiskestart,
  E/WDDMM

   Kvantum om bord

   OB

   K

   Fangst om bord fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt

   Fangstområde

   RA

   P

   ICES-område der fiske skal starte

   Sone

   ZO

   P

   Sone der fisket skal starte (ISO-3)

   Dato

   PD

   P

   Dato for fiskestart i UTC
  ÅÅÅÅMMDD)

   Tid

   PT

   P

   Tidspunkt for fiskestart i UTC (TTMM)

   Medingsdato

   DA

   P

   Dato meldingen er sendt i UTC
  ÅÅÅÅMMDD)

   Medingstid

   TI

   P

   Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  1 Påkrevd ved elektroniske meldinger

  b) Fangstmelding.

  Fangstmelding skal sendes ved overgang til fiske i annet ICES-område, og ellers ukentlig, ved utløpet av hver sjuende dag etter fiskestart.

  Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

   Dataelement

   Kode

   Påkrevd
  Valgfritt

   Innhold

   Medlingstype

   TM

   P

   CAT, Fangstmelding

   Meldingsnummer

   RN

   P1

   Serienummer for meldingen i
  inneværende år

   Radiokallesignal

   RC

   P

   Fartøyets radiokallesignal

   Fartøynavn

   NA

   V

   Fartøyets navn

   Registreringsmerke

   XR

   V

   Fartøyets registreringsnummer i
  Merkeregisteret

   Posisjon lengde

   LA

   P2

   Posisjon lengde på meldingstidspunktet

   Posisjon bredde

   LO

   P2

   Posisjon bredde på meldingstidspunktet

   Fangst

   CA

   P

   Fangst siden forrige COE eller CAT fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt

   Fangstområde

   RA

   P

   ICES-område der fangsten er tatt

   Sone

   ZO

   P

   Sone der fangsten er tatt (ISO-3)

   Medingsdato

   DA

   P

   Dato meldingen er sendt i UTC
  ÅÅÅÅMMDD)

   Medingstid

   TI

   P

   Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  1 Påkrevd ved elektroniske meldinger
  2 Valgfritt for fartøy underlagt satellittsporing

  c) Omlastingsmelding.

  Det er tillatt å foreta omlasting til fartøy fra medlemsstater i EU, Russland, Færøyene, Grønland,  Island og Storbritannia samt fartøy fra NEAFC-samarbeidsland.

  Fartøy som skal avgi fangst skal senest 24 timer før omlastingen påbegynnes sende melding om omlasting. Fartøy som har mottatt fangst skal umiddelbart og senest en time etter at den enkelte omlasting er avsluttet sende melding om omlasting.

  Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

   Dataelement

   Kode

   Påkrevd
  Valgfritt

   Innhold

   Medlingstype

   TM

   P

   TRA, Melding om fiskestart

   Meldingsnummer

   RN

   P1

   Serienummer for meldingen i
  inneværende år

   Radiokallesignal

   RC

   P

   Fartøyets radiokallesignal

   Fartøynavn

   NA

   V

   Fartøyets navn

   Registreringsmerke

   XR

   V

   Fartøyets registreringsnummer i
  Merkeregisteret

   Kvantum som skal overføres

   KG

   P

   Kvantum som skal overføres fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt

   Overført fra

   TF

   P2

   Radiokallesignal på fartøyet det overføres fra

   Overført til

   TT

   P2

   Radiokallesignal på fartøyet det overføres til

   Posisjon bredde

   LA

   P

   Posisjon bredde for omlasting

   Posisjon lengde

   LO

   P

   Posisjon lengde for omlasting

   Dato

   PD

   P

   Antattt dato for omlasting i UTC
  ÅÅÅÅMMDD)

   Tid

   PT

   P

   Antatt tidspunkt for omlasting i UTC (TTMM)

   Medingsdato

   DA

   P

   Dato meldingen er sendt i UTC
  ÅÅÅÅMMDD)

   Medingstid

   TI

   P

   Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  1 Påkrevd ved elektroniske meldinger
  2 Etter hva som er relevant
  3 Valgfritt ved meldinger sendt av mottaksfartøyet etter omlastingen

  d) Melding om havneanløp.

  Fartøy som har mottatt fangst fra annet fartøy skal senest 24 timer før landing finner sted sende melding om havneanløp.

  Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

   Dataelement

   Kode

   Påkrevd
  Valgfritt

   Innhold

   Medlingstype

   TM

   P

   POR, Melding om havneanløp

   Meldingsnummer

   RN

   P1

   Serienummer for meldingen i
  inneværende år

   Radiokallesignal

   RC

   P

   Fartøyets radiokallesignal

   Fartøynavn

   NA

   V

   Fartøyets navn

   Registreringsmerke

   XR

   V

   Fartøyets registreringsnummer i
  Merkeregisteret

   Posisjon lengde

   LA

   P2

   Posisjon lengde på meldingstidspunktet

   Posisjon bredde

   LO

   P2

   Posisjon bredde på meldingstidspunktet

   Kyststat

   CS

   P

   Landingshavnens kyststat

   Havn

   PO

   P

   Navnet på havnen der det skal landes

   Dato

   PD

   P

   Dato for havneanløp i UTC
  ÅÅÅÅMMDD)

   Tid

   PT

   P

   Tidspunkt for havneanløp i UTC (TTMM)

   Kvantum som skal landes

   KG

   P

   Kvantum som skal leveres fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.

   Kvantum om bord

   OB

   P

   Fangst om bord fordelt på kilo rund vekt. Parvis angitt.

   Medingsdato

   DA

   P

   Dato meldingen er sendt i UTC
  ÅÅÅÅMMDD)

   Medingstid

   TI

   P

   Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  1 Påkrevd ved elektroniske meldinger
  2 Valgfritt for fartøy underlagt satellittsporing

  e) Melding om avslutning av fiske.

  Melding om avslutning av fiske skal sendes tidligst 6 timer og senest 4 timer før fartøyet går ut av sonen.

  Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

   Dataelement

   Kode

   Påkrevd
  Valgfritt

   Innhold

   Medlingstype

   TM

   P

   COX, Melding om avslutning av fiske

   Meldingsnummer

   RN

   P1

   Serienummer for meldingen i
  inneværende år

   Radiokallesignal

   RC

   P

   Fartøyets radiokallesignal

   Fartøynavn

   NA

   V

   Fartøyets navn

   Registreringsmerke

   XR

   V

   Fartøyets registreringsnummer

   Posisjon lengde

   LA

   P2

   Posisjon lengde på meldingstidspunktet

   Posisjon bredde

   LO

   P2

   Posisjon bredde på meldingstidspunktet

   Fangst

   CA

   P

   Fangst siden forrige COE eller CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.

   Fangstområde

   RA

   P

   ICES-område der fangsten er tatt

   Sone

   ZO

   P

   Sone der fangsten er tatt (ISO-3)

   Havn

   PO

   P3

   NAVNET PÅ HAVNEN DER DET SKAL LANDES

   Medingsdato

   DA

   P

   Dato meldingen er sendt i UTC
  ÅÅÅÅMMDD)

   MELDINGSTID

   TI

   P

   Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  1 Påkrevd ved elektroniske meldinger
  2 Valgfritt for fartøy underlagt satellittsporing
  3 Påkrevd dersom det skal landes i havn som ikke er norsk eller russisk

  f) Gjennomføring.

  Dersom elektronisk rapportering skal benyttes plikter fartøyet før fiske kan starte, å forvisse seg om at rapporteringssystemet fungerer tilfredsstillende.

  Elektroniske meldinger vil automatisk bli bekreftet med en returmelding med meldingsidentifikasjon RET fra Fiskeridirektoratet. Dersom meldingen er mottatt uten feil, vil returmeldingen angi meldingsstatus ACK, hvis ikke vil meldingsstatus være NAK.

  Dersom meldingen ikke bekreftes med returmelding må meldingen sendes på ny, eventuelt pr. telefaks.

  Dersom elektronisk rapportering benyttes, skal fartøyets navn og registreringsmerke ikke angis i meldingene.

  g) Hjelpefartøy

  Fartøy som bistår fiskeflåten skal sende melding om fiskestart og melding om avslutning av fiske til Fiskeridirektoratet i henhold til bokstav a og e.

  h) Gjennomseiling

  Fartøy som er gitt tillatelse til å drive fiske og fangst i sonen og som er i gjennomseiling uten å fiske i sonen, er unntatt fra plikten til å sende melding om fiskestart og melding om avslutning av fiske til Fiskeridirektoratet.

  § 9 Fangstdagbok

  Fiskefartøy skal føre fangstdagbok. Fangstdagboken skal være innbundet og ha nummererte sider.

  Fangstdagboken skal føres fortløpende og skal inneholde opplysninger om redskapstype og materiale i redskapet. Videre skal fangstdagboken inneholde opplysninger om dato og klokkeslett ved begynnelsen av hvert enkelt hal/drag/kast og posisjon angitt i lengde og bredde (grader og minutter) ved begynnelsen og ved slutten av hvert enkelt hal/drag/kast og varigheten av dette. Fangstdagboken skal også inneholde fangst for de enkelte hal/drag/kast, den totale fangst pr. dag og fra fiskestart, levering av fangst til andre fartøy og mottatt fangst til foredling eller transport, alt angitt i kg rund vekt og spesifisert på fiskearter.

  Fangst i det enkelte hal/drag/kast skal være innført i fangstdagboken senest før neste hal/drag/kast tas om bord.

  Det er adgang til å korrigere fangstanslagene etter døgnets siste hal/kast. Slik korrigering må foretas før innføring av første hal/kast neste døgn og før eventuell sending av melding om avslutning av fiske.

  I fangstdagboken skal på de aktuelle datoer noteres opplysninger om klokkeslett og eventuell radiostasjon for de meldinger som er sendt til Fiskeridirektoratet i medhold av § 8.

  Fiskefartøy skal ha om bord fangstdagbok/bøker som dekker de siste 12 måneder, dersom fartøyet i løpet av denne perioden har vært i fiske i område under norsk fiskerijurisdiksjon.

  Fangstdagboken skal på forlangende fremvises for norske myndigheter og kan kreves innsendt til Fiskeridirektoratet.

  § 10 Lasteromstegninger, RSW-tanker, stuing

  Fiskeridirektoratet en kan ved forskrift gi bestemmelser om at fartøy skal ha om bord tegning/beskrivelse over oppbevaringsrom/binger/RSW-tanker for fisk og fiskeprodukter, samt stuingsplan over den fisk og de fiskeprodukter som er om bord.

  Fiskeridirektoratet kan ved forskrift gi bestemmelser om hvorledes de enkelte fiskearter og forskjellige produkter av samme fiskeart skal stues om bord i fartøyet.

  § 11 Kontroll, inspeksjon m.v.

  Fartøy som fisker i sonen skal føre sitt nasjonale flagg og være merket på synlig måte.

  Ansvarshavende plikter å sørge for at fartøyet er utstyrt med leider egnet for å ta om bord inspektør. Fiskeridirektoratet kan gi nærmere forskrifter om leiderens utforming.

  § 12 Oppbevaring av regelverket om bord

  Gjeldende fiskeribestemmelser for fiskerisonen ved Jan Mayen skal oppbevares om bord.

  § 13 Delegasjon

  Fiskeridirektoratet kan i forskrifter utfylle den forskrift som her er gitt.

  § 14 Straff og inndragning

  Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift er gjenstand for straff og inndragning etter lov av 17. desember 1976 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 15 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrifter av 23. desember 1980 om utlendingers fiske og fangst i fiskerisonen ved Jan Mayen.

  AH/EW

  VEDLEGG 1

  Automatisk Returmelding ved elektronisk rapportering

   Dataelement

   Kode

   Påkrevd
  Valgfritt

   Innhold

   Medlingstype

   TM

   P

   RET, Returmelding fra Fiskeridirektoratet

   Meldingsnummer

   RN

   P

   Nummeret på den kvitterte meldingen

   Avsender

   FR

   P

   NOR for norsk kvotekontroll

   Mottaker

   RC

   P

   Fartøyets radiokallesignal

   Autentisering

   AU

   P

   Autentiseringskode for kvotekontrollen

   Meldingstatus

   RS

   P

   ACK for godkjent / NAK for ikke godkjent

   Returnert feilmelding

   RE

   P

   Feilmeldingsnummer:
  101=Uleselig, 102=Inkonsistent, 103=Sekvensfeil

   Medingsdato

   DA

   P

   Dato meldingen er sendt i UTC
  ÅÅÅÅMMDD)

   Medingstid

   TI

   P

   Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  VEDLEGG 2

  SENDING AV MANUELLE MELDINGER PÅ TELEFAX:

  Dersom en ikke benytter elektronisk rapportering skal meldingene utformes som i eksemplene nedenfor:

  Manuelle meldinger skal sendes til Fiskeridirektoratets telefaxnr. +47 55 23 82 76

  1. MELDING OM FISKESTART

  Melding om fiskestart skal, dersom en ikke benytter elektronisk rapportering, utformes slik:

  EKS. 1: (Når fartøyet har fangst om bord ved fiskestart)

  TM = COE
  RC = OWAA
  NA = KONTIKI
  XR = S458 eller M-101-AK
  LA = N6132
  LO = E00415
  OB = TORSK 50000, HYSE 13000, SEI 25600, LANGE 11300
  RA = 4A
  ZO = NOR
  PD = 20040312
  PT = 1430
  DA = 20040311
  TI = 0835

  EKS. 2: (Når fartøyet ikke har fangst om bord ved fiskestart)

  Som over, med unntak av
  OB = 0

  2. FANGSTMELDING

  Fangstmelding skal, dersom en ikke benytter elektronisk rapportering, utformes slik:

  EKS. 1: (Når fangst er tatt)

  TM = CAT
  RC = OWAA
  NA = KONTIKI
  XR = S458 eller M-101-AK
  CA = TORSK 35000, HYSE 8500, SEI 5800, UER 1200
  RA = 4A
  ZO = NOR
  DA = 20040319
  TI = 0955

  EKS. 2: (Når ingen fangst er tatt)

  Som over, med unntak av
  CA = 0

  NB! Det skal alltid sendes fangstmelding for foregående periode ved kryssing av grensen til nytt ICES-område.

  3. OMLASTINGSMELDING

  Omlastingsmelding skal, dersom en ikke benytter elektronisk rapportering, utformes slik:

  EKS 1: (Når fangst er omlastet fra et annet fartøy)

  TM = TRA
  RC = OWAA
  NA = KONTIKI
  XR = S458 eller M-101-AK
  KG = TORSK 10000
  TF = LMHJ
  LA = N6130
  LO = E00400
  PD = 20050617
  PT = 1430
  DA = 20040321
  TI = 0600

  EKS 2: (Når fangst er omlastet til et annet fartøy)

  Som over, men TF erstattes med TT og radiokallesignalet til fartøyet fangst er omlastet til.

  4. MELDING OM HAVNEANLØP

  Melding om havneanløp skal, dersom en ikke benytter elektronisk rapportering, utformes slik:

  TM = POR
  RC = JXHB
  NA = OTTAR BIRTING
  XR = S458 eller M-101-AK
  LA = N6130
  LO = E00400
  CS = NOR
  PO = ÅLESUND
  PD = 20040322
  PT = 1000
  KG = TORSK 65000, HYSE 14000
  OB = TORSK 100000, HYSE 14000
  DA = 20040321
  TI = 0830

  EKS 2: (Når fangst ikke skal leveres)

  Som over, med unntak av KG = 0.

  NB! Ved havneanløp regnes fisket som avsluttet og det skal også sendes melding om avslutning av fisket.

  5. MELDING OM AVSLUTNING AV FISKE

  Melding om avslutning av fiske skal, dersom en ikke benytter elektronisk rapportering, utformes slik:

  EKS 1: (Når fangst er tatt siden forrige melding)

  TM = COX
  RC = OWAA
  NA = KONTIKI
  XR = S458
  LA = N6130
  LO = E00400
  OB = TORSK 110000, HYSE 24000, SEI 31400, LANGE 11300, UER 1200
  CA = TORSK 15000, HYSE 2500
  RA = 4A
  ZO = NOR
  PO = HULL
  DA = 20040321
  TI = 1700

  EKS. 2: (Når ingen fangst er tatt siden forrige melding)

  Som over, med unntak av CA = 0