J-98-2013: Forskrift om oppheving av forskrift 28. mai 1997 nr. 532 om fangstrapportering m.m. for norske fartøy som fisker på Midt-Atlanterhavsryggen

Erstatter: J-130-2001

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 12.04.2013

Forskrift om oppheving av forskrift 28. mai 1997 nr. 532 om fangstrapportering m.m. for norske fartøy som fisker på Midt-Atlanterhavsryggen

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeri-og kystdepartementet 11. april 2013 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 35 og 36.

  I

  Forskrift 28. mai 1997 nr. 532 om fangstrapportering m.m. for norske fartøy som fisker på Midt-Atlanterhavsryggen oppheves.

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks. 

  """"""""""""""""""

  Forskrift om endring av forskrift 28. mai 1997 nr. 532 om fangstrapportering m.m. for norske fartøy som fisker på Midt-Atlanterhavsryggen

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 9.4.2013 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 35 og 36.

  I

  I forskrift 28.mai 1997 nr. 532 om fangstrapportering m.m. for norske fartøy som fisker på Midt-Atlanterhavsryggen gjøres følgende endringer

  Hjemmelshenvisningen (endret) skal lyde:

  Fastsatt av Fiskeridepartementet 28. mai 1997 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 35 og 36.

  § 5 (endret) skal lyde:

  § 5. Straff
  Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 62, 64 og 65. Side 2

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

   HØ/EW