J-90-2000: Forskrift om fangstdokument som skal benyttes ved fiske og overføring av patagonisk tannfisk (dissostichus spp.)

Gyldig fra: 18.04.2000

Forskrift om fangstdokument som skal benyttes ved fiske og overføring av patagonisk tannfisk (dissostichus spp.)

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har den 18. april 2000 med hjemmel i § 4 i forskrift av 6. januar 2000 om fangstdokumentasjon ved fiske etter Patagonisk tannfisk (Dissostichus spp.) bestemt:

  § 1 Krav til utfylling og behandling av fangstdokument.

  1. Skipper på et fangstfartøy skal forut for hver landing eller overføring av Patagonisk tannfisk:

      a) forsikre at den informasjon som kreves i henhold til § 3 i forskrift av 6. januar 2000 om fangstdokumentasjon ved fiske etter Patagonisk tannfisk (Dissostichus Spp.) er nøyaktig nedtegnet;
     b) angi spesifikt vekten for begge artene dersom fangsten som skal landes eller overføres inneholder begge arter Patagonisk tannfisk (Dissostichus eleginoides og Dissostichus mawsoni);
     c) angi vekt fordelt spesifikt på områder og divisjoner dersom fangsten som skal landes eller overføres er tatt i forskjellige statistiske underområder eller divisjoner; og
     d) oversende til Fiskeridirektoratet på hurtigst mulig måte nummer på fangstdokumentet, når turen startet, fiskeslag, produkttyper, vekten av landet fangst og i hvilke områder/divisjoner fangsten var tatt, dato for landing eller overføring av fangst, havn og stat hvor landingen ble foretatt eller navnet på fartøyet fangsten ble overført til og skal be om et nummer fra Fiskeridirektoratet som bekrefter mottakelsen av disse opplysningene.

  2. Dersom Fiskeridirektoratet finner at de opplysninger sommottas fra fartøyet er i samsvar med den autorisasjon til å fiske som er gitt fartøyet, vil Fiskeridirektoratet på hurtigst mulig måte utstede til skipper et unikt nummer som stadfester dette. Skipper skal føredette nummeret på fangstdokumentet.

  3. Skipper på fangstfartøy skal på fangstdokumentet etter hver landing eller overføring av Patagonisk tannfisk:

      a) få underskrift av skipper på det fartøy som mottar fangst dersom det gjelderoverføring av fangst og
     b) få underskrift av myndighetenes representant og av mottaker i havn dersom det gjelder landing av fangst.

     Dersom fangsten deles ved landing, skal skipper presentere en kopi avfangstdokumentet til hver mottaker av fangst, skrive på kopien av dokumentet det kvantum som dette gjelder og få underskrift av den enkelte mottaker av fangst.

  4. Ved hver landing eller overføring av fangst skal skipper på fangstfartøy underskrive og oversende på hurtigst mulig måte en kopi eller kopier (dersom fangsten ble delt ved landing) av fangstdokumentet til Fiskeridirektoratet og skal gi en kopi av det relevante dokumentet til alle mottakere av fangst.

  5. Skipper på fangstfartøy skal beholde kopiene med de originale signaturer og oversende disse til Fiskeridirektoratet senest en måned etter at fangstsesongen er over.

  6. Skipper på et fartøy som har mottatt fangst skal straks etter landing av fangsten på fangstdokumentet mottatt fra fangstfartøyet få underskrift av myndighetenes representant og av mottaker i havn.

     Dersom fangsten deles ved landing, skal skipper presentere en kopi avfangstdokumentet til hver mottaker av fangst, skrive på kopien av dokumentet det kvantum som dette gjelder og få underskrift av den enkelte mottaker av fangst.

  7. Ved hver landing eller overføring av fangst skal skipper på det fartøy som mottar fangst underskrive og oversende på hurtigst mulig måte en kopi eller kopier (dersom fangsten ble delt ved landing) av fangstdokumentet til den stat som har utstedt dokumentet (flaggstat) og skal gi en kopi av det relevante dokumentet til alle mottakere av fangst.

  § 2 Straffebestemmelse

  Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskrift straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53. Inndragning kan skje etter samme lovs § 54.

  § 3 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer ikraft 4. mai 2000.

  Fiskeridirektoratet vil på hvert fangstdokument som distribueres til norske fartøy som har tillatelse til å fiske (fangstfartøy) eller motta Patagonisk tannfisk (Dissostichus spp.) inkludere:

      a) det internasjonale landkodenummer for Norge og de to siste tall for det år dokumentet er utstedt;
     b) fortløpende nummerering av dokumentene (starter med
  001); og
     c) nummer på fiskerilisensen til vedkommende fartøy.

  Vedlagt (./.) denne forskriften er eksempel på det fangstdokument som vil bli utfylt og distribuert av Fiskeridirektoratet til norske fartøy som har tillatelse til å fiske eller motta Patagonisk tannfisk. Vedlagt (./.) er også kart som viser statistiske områder og divisjoner i CCAMLR.