J-89-2005: Forskrift om forbud av fangst av haneskjell i Nordland, Troms og Finnmark fylker

Gyldig fra: 02.05.2005

Forskrift om forbud av fangst av haneskjell i Nordland, Troms og Finnmark fylker

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 29. april 2005 med hjemmel i lov om saltvannsfiske m.v. av 3. juni 1989 nr. 40 av §§ 1 og 4 bestemt:

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt å drive høsting av haneskjell ( Chlamys Islandica) til konsum innenfor grunnlinjene i Nordland, Troms og Finnmark fylker.

  § 2 Dispensasjon

  Fiskeridirektoratet kan for enkelte felter dispensere fra forbudet i § 1 i tidsrommet 1. august – 1. mars.

  Fiskeridirektoratet kan fastsette totalkvantum og kvote pr. fartøy.

  § 3 Ikrafttreden

  Denne forskrift trer i kraft 1. mai 2005.

  MK/EW