J-80-2013: Forskrift om regulering av fiske med bunnredskap i områder utenfor nasjonal jurisdiksjon i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO)

Erstatter: J-8-2012

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 22.03.2013

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fiske med bunnredskap i områder utenfor nasjonal jurisdiksjon i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO)

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har 21. mars 2013 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressursar (havressurslova) §§ 16, 36, 37og 47 og forskrift 9. februar 2009 nr. 154 om regulering av fiske med bunnredskap i områder utenfor nasjonal jurisdiksjon i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO) § 5 fastsatt følgende forskrift:

  I

  I forskrift 9. februar 2009 nr. 154 om regulering av fiske med bunnredskap i områder utenfor nasjonal jurisdiksjon i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO), gjøres følgende endring:

  § 2 bokstav d (endret) skal lyde:

  d) sammenstøt, tilfeller når mengden per fangst (trålhal, line- eller garnsetting) overstiger 7 kilogram sjøfjær, 60 kilogram andre levende koraller og 300 kilogram svamp.

  § 3 første ledd (endret) skal lyde:

  Fartøy skal for hver fangst beregne kvantum indikatorer på sårbare marine økosystem.

  § 4 fjerde ledd (endret) skal lyde:

  Fartøy skal for hver fangst beregne kvantum indikatorer på sårbare marine økosystem.

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av fiske med bunnredskap i områder utenfor nasjonal jurisdiksjon i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO)

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 9. februar 2009 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser §§ 16, 36 og 47 fastsatt følgende forskrift:

  § 1 Formål og virkeområde

  Formålet med denne forskrift er å beskytte sårbare marine økosystemer, og gjelder ved fiske med bunnredskap med norske fartøy i områder utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt farvann) i det nordvestlige Atlanterhav nord for 35° N og vest for en linje trukket langs meridianen 42° V til posisjonen 59° N 42° V og derfra langs meridianen 44° V til Grønlands kyst.

  § 2 Definisjoner

  I denne forskrift forstås med:
  a) bunnredskap, redskap som ved normalt fiske sannsynligvis vil komme i kontakt med havbunnen.
  b) eksisterende fiskeområder, områder som er identifisert av den nordvestatlantiske fiskeriorganisasjon (NAFO) til å være eksisterende fiskeområder. Koordinatene for disse områdene finnes på hjemmesidene til organisasjonen; http://www.nafo.int/fisheries/regulations/nafo-footprint.pdf .
  c) nye fiskeområder, områder som ligger utenfor eksisterende fiskeområder.
  d) sammenstøt, tilfeller når mengden per fangst (trålhal, line- eller garnsetting) overstiger 7 kilogram sjøfjær, 60 kilogram andre levende koraller og 300 kilogram svamp.

  § 3 Fiske i eksisterende fiskeområder

  Fartøy skal for hver fangst beregne kvantum indikatorer på sårbare marine økosystem.

  Dersom beregningen viser et sammenstøt, skal fartøyet uten ugrunnet opphold gjennomføre følgende prosedyre:
  a) rapportere hendelsen til Fiskeridirektoratet, hvor beliggenhet og type berørt økosystem fremgår, og
  b) stoppe fisket og flytte minst 2 nautiske mil fra den posisjon som, basert på all tilgjengelig informasjon, mest sannsynlig er nærmest det identifiserte sårbare marine økosystem.

  § 4 Fiske i nye fiskeområder

  I tillegg til den tillatelse som eventuelt er gitt i medhold av forskrift 4. mars 1998 nr. 173 om regulering av fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon, må fartøy ha en spesialtillatelse fra Fiskeridirektoratet for prøvefiske i nye fiskeområder.

  Slik spesialtillatelse kan bare gis dersom fartøyet har forelagt for Fiskeridirektoratet til godkjennelse:
  a) en detaljert protokoll for prøvefiske som inkluderer en fangstplan om fiskeredskaper, fiskeslag, bifangst, tidspunkt og områder, og
  b) en plan for å unngå skade på sårbare marine økosystem, og
  c) en plan for dagbokføring og rapportering, og
  d) en plan for innsamling av data om sårbare marine økosystem.

  Fiske i nye områder er forbudt uten observatør om bord, godkjent av Fiskeridirektoratet. Kostnadene ved å ha observatør om bord, herunder utgifter til lønn, inklusive renter ved forsinket betaling, transport til og fra fartøy, kost og losji til havs skal dekkes av fartøyet.

  Fartøy skal for hver fangst beregne kvantum indikatorer på sårbare marine økosystem.

  Dersom beregningen viser et sammenstøt, skal fartøyet uten ugrunnet opphold gjennomføre følgende prosedyre:
  a) rapportere hendelsen til Fiskeridirektoratet, hvor beliggenhet og type berørt økosystem fremgår, og
  b) stoppe fisket og flytte minst 2 nautiske mil fra den posisjon som, basert på all tilgjengelig informasjon, mest sannsynlig er nærmest det identifiserte sårbare marine økosystem.

  § 5 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

  § 6 Straffeansvar

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsene i denne forskrift straffes etter kapittel 12 i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser.

  § 7 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  ”””””””””””””””””””””””””””””””””””