Skjul søk

J-77-2020: Forskrift om regulering av fiske i Grønlands økonomiske sone og i Irmingerhavet i 2020

Erstatter: J-72-2020

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 18.05.2020

Gyldig til: 31.12.2020

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fiske i Grønlands økonomiske sone og i Irmingerhavet i 2020

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 18. mai 2020 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 36 og 47, lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 20 og 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99 og 16. oktober 2001 nr. 4686 og forskrift 12. desember 2019 nr. 1733 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske og enkelte andre fiskerier for 2020 (deltakerforskriften) § 1 bokstav o, §§ 41 og 42.

   I

  I forskrift 20. desember 2019 om regulering av fiske i Grønlands økonomiske sone og i Irmingerhavet i 2020 gjøres følgende endring:

  § 3 syvende ledd (endret) skal lyde:

   Fartøy med seitrål- eller torsketråltillatelse kan fiske og lande inntil 773 tonn pelagisk uer.

   II

  Forskriften trer ikraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  -------------

  Forskrift om regulering av fiske i Grønlands økonomiske sone og i Irmingerhavet i 2020

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 20. desember 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 36 og 47, lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 20 og 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99 og 16. oktober 2001 nr. 4686 og forskrift 12. desember 2019 nr. 1733 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske og enkelte andre fiskerier for 2020 (deltakerforskriften) § 1 bokstav o, §§ 41 og 42.

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande fisk og reker i Grønlands økonomiske sone, i NAFO område 1 og i ICES statistikkområder 5a, 12 og 14 utenfor noen stats jurisdiksjon i 2020.

  § 2 Totalkvoter

  Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske og lande følgende kvanta i Grønlands økonomiske sone i NAFO område 1 (Vest-Grønland):

  1.  1 475 tonn blåkveite
  2. 40 tonn skolest 

  Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske og lande følgende kvanta i Grønlands økonomiske sone i ICES statistikkområder 5a, 12  og 14 (Øst-Grønland):

  1. 1 350 tonn torsk
  2. 1 000 tonn bunnlevende uer 
  3.    850 tonn blåkveite    340 tonn brosme
  4.    125 tonn skolest
  5.      30 tonn kveite
  6.    150 tonn bifangst av andre arter

  Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske og lande 1 200 tonn reker i Grønlands økonomiske sone i ICES statistikkområder 5a og 14.

  Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske og lande 773 tonn pelagisk uer i Grønlands økonomiske sone i ICES statistikkområder 5a og 14 og i internasjonalt farvann utenfor noen stats jurisdiksjon i området avgrenset av følgende koordinater:

  1. 64°45’N og 28°30’W
  2. 62°50’N og 25°45’W
  3. 61°55’N og 26°45’W
  4. 61°00’N og 26°30’W
  5. 59°00’N og 30°00’W
  6. 59°00’N og 34°00’W
  7. 61°30’N og 34°00’W
  8. 62°50’N og 36°00’W og herfra til posisjon nr 1.

  § 3 Gruppekvoter

  Fartøy med torsketråltillatelse kan fiske og lande inntil 1 475 tonn blåkveite ved Vest-Grønland og 340 tonn blåkveite ved Øst-Grønland.

  Fartøy med adgang til å delta i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy kan fiske og lande inntil 510 tonn blåkveite ved Øst-Grønland.

  Fartøy med adgang til å delta i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy kan totalt fiske og lande inntil 1 100 tonn torsk.

  Fartøy med torsketråltillatelse kan fiske og lande inntil 250 tonn torsk.

  Fartøy med torsketråltillatelse kan fiske og lande inntil 900 tonn bunnlevende uer.

  Fartøy med adgang til å delta i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy kan fiske og lande inntil 100 tonn bunnlevende uer.

  Fartøy med seitrål- eller torsketråltillatelse kan fiske og lande inntil 773 tonn pelagisk uer. 

  Fartøy med adgang til å delta i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy kan fiske og lande inntil 340 tonn brosme.

  Fartøy med adgang til å delta i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy kan fiske og lande inntil 30 tonn kveite.

  § 4 Fartøykvoter 

  Fartøy med torsketråltillatelse som deltar i fisket etter blåkveite ved Vest-Grønland tildeles fartøykvote på 491,67 tonn blåkveite. 

  Fartøy med torsketråltillatelse som deltar i fisket etter blåkveite ved Øst-Grønland tildeles fartøykvote på 170 tonn blåkveite. 

  Fartøy med adgang til å delta i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy tildeles fartøykvote på 170 tonn blåkveite ved Øst-Grønland. 

  Fartøy med adgang til å delta i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy tildeles fartøykvote på 366,67 tonn torsk. Kvoten kan fiskes i ICES område 14 innenfor områdene Q1,Q2, Q3 og Q4. 

  Fartøy med torsketråltillatelse som deltar i fiske etter blåkveite ved Øst-Grønland tildeles fartøykvote på 125 tonn torsk og 450 tonn uer.

  § 5 Påmelding og tillatelse

  Fartøy med torsketråltillatelse, seitråltillatelse eller som har adgang til å delta i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy må være skriftlig påmeldt til Fiskeridirektoratet før fisket kan ta til. Dersom det er påmeldt flere fartøy enn kvotegrunnlaget gir rom for, vil deltakelsen bli avgjort ved loddtrekning.

  Ingen fartøy må delta i fisket uten tillatelse fra Fiskeridirektoratet. Det kan stilles vilkår om at fartøy som deltar i fisket skal samle biologiske data etter nærmere angitte retningslinjer.

  § 6 Tids- og områdebegrensning 

  Det er forbudt å fiske pelagisk uer før 10. mai og etter 1. juli.

  Fisket etter torsk kan bare foregå på de vilkårene og innenfor de tidsrom og områder som bestemmes av grønlandske myndigheter.

  Fisket etter blåkveite ved Vest-Grønland kan bare foregå i området sør for 64°30`N.

  § 7 Omregningsfaktor ved fiske i internasjonalt farvann

  Ved fiske i internasjonalt farvann skal det ved beregning av kvantum rund vekt fra sløyd og hodekappet uer, inkludert såkalt «japankutt», ved kvoteavregning og kontroll anvendes omregningsfaktor 1,70.

  § 8 Utseilingsfrist

  Fartøy som får tillatelse til å delta i fisket etter blåkveite med trål ved Vest-Grønland, må ha tatt utseiling innen 15. september.

  Fartøy som får tillatelse til å delta i fisket etter blåkveite ved Øst-Grønland i gruppen for konvensjonelle havfiskefartøy, må ha tatt utseiling innen 15. juli.

  § 9 Refordeling

  Fartøykvotene kan endres eller oppheves dersom en rasjonell utøvelse av fisket tilsier det.

  § 10 Stopp i fisket

  Fiskeriene vil bli stoppet når totalkvotene er beregnet oppfisket.

  § 11 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 62, 64 og 65 og deltakerloven § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. 

  § 12 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2020 og gjelder til og med 31. desember 2020.

  -------------

  HY/EW

  Publisert: 18.05.2020