Skjul søk

J-77-2017: Delegering av myndighet etter havressurslova til Fiskeridirektoratets regionkontor

Gyldig fra: 19.05.2017

Delegering av myndighet etter havressurslova til Fiskeridirektoratets regionkontor

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 16. mai 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 22 annet ledd annet punktum.

   I

  Departementets myndighet til å treffe enkeltvedtak i medhold av havressurslova § 22 annet ledd annet punktum delegeres til Fiskeridirektoratets regionkontor. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

  II

  Delegeringen trer i kraft straks.

  --------

  HØ/EW

  Publisert: 19.05.2017