J-73-2022: Høstingsforskriften

Erstatter: J-50-2022

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 08.04.2022

Forskrift om endring i forskrift om gjennomføring av høsting av viltlevende marine ressurser

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 8. april 2022 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 23. desember 2021 nr. 3910 om gjennomføring av fiske, fangst og høsting av viltlevende marine ressurser § 74

  I

  I forskrift av 23. desember 2021 nr. 3910 om gjennomføring av høsting av viltlevende marine ressurser (høstingsforskriften) gjøres følgende endring:

  § 10 tredje ledd skal lyde:

  Ved fiske etter uer med flytetrål i de områdene dette er tillatt, skal det benyttes firepanels fiskepose. Alle posens sider skal være laget i samme materiale og motstående sider skal være like. Total bredde på sidepanelene skal minimum være 25 % av posens omkrets i antall frie masker.

  Overskriften til § 29 skal lyde:

  Påbud om fluktåpninger og rømningshull i teiner

  § 30 nytt tredje ledd skal lyde:

  Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra forbudet i første ledd for personer som deltar i ungdomsfiskeordningen og for undervisningsinstitusjoner, herunder leirskoler og naturskoler.

  § 41 nytt tredje ledd skal lyde:

  Ved fiske med snurrevad er det uten hinder av forbudet i § 39 tillatt å ha inntil 10 % bifangst av uer. Fartøy med største lengde under 21 meter som fisker med snurrevad kan likevel ha inntil 30 % bifangst av uer i tidsrommet fra og med 1. august til og med 31. desember. Bifangsten av uer regnes i rund vekt pr. uke basert på summen av alle sluttsedler/landingssedler undertegnet i tidsrommet fra mandag kl 00.00 til søndag klokken 24.00. For fartøy som ikke lander flere ganger pr. uke regnes bifangsten i vekt i de enkelte fangster og ved landing.

  § 64 tredje ledd skal lyde:

  For norske fartøy skal dokumenter som nevnt i første ledd være godkjent av Sjøfartsdirektoratet. Mal for lasteromssertifikat er angitt i vedlegg 7.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  ----------------------------

  Se vedlagte forskrift i sin helhet:

  22-73.jml (pdf, 285.4 kB)

  HØ/EW

  Vedlegg:

  Vedlegg 1a-hosting (pdf, 194.1 kB)

  Vedlegg1b-hosting (pdf, 728.8 kB)

  Vedlegg 1c hosting (pdf, 1.9 MB)

  Vedlegg 2a (pdf, 29.2 kB)

  Vedlegg 2b-hosting (pdf, 425.1 kB)

  Vedlegg 2c-hosting (pdf, 343.2 kB)

  Vedlegg 3a (pdf, 425.8 kB)

  Vedlegg 3b (pdf, 565.3 kB)

  Vedlegg 3c-hosting (pdf, 825.5 kB)

  Vedlegg 4-hosting (pdf, 241.6 kB)

  Vedlegg 5-hosting (pdf, 143.2 kB)

  Vedlegg 6-hosting (pdf, 175.7 kB)

  Vedlegg 7 (pdf, 74.7 kB)