Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-68-2005: Forskrift om registrering som kjøper i første hånd av råfisk m.v.

Erstatter: J-37-1998

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 30.03.2005

Forskrift om endring av forskrift om registrering som kjøper i første hånd av råfisk m.v.

Innholdsfortegnelse:

  Ved en inkurie ble ikke forskriften kunngjort på fastsettelsestidspunktet.

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 30. mars 2005 med hjemmel i lov 24. juni 1994 nr. 34 om registrering av kjøper i første hånd av råfisk m.v. § 4 og § 5 fastsatt følgende forskrift:

  I

  I forskrift av 19. september 1997 nr. 1019 om registrering som kjøper i første hånd av råfisk m.v., gjøres følgende endringer:

  § 3 1. ledd bokstav a (endret) skal lyde

  § 3. Vilkår for registrering

  For å bli registrert som kjøper må søker;

  a) sende søknad til Fiskeridirektoratet Region Nordland med opplysninger om: Kjøpers/foretakets organisasjonsnummer, navn, adresse, telefon- og telefaksnummer, navn og adresse for styreformann og daglig leder. Det må dokumenteres at søker er registrert i Enhetsregisteret, og at søker har betalt behandlingsgebyr til statskassen, jfr. § 4 i forskrift om betaling av gebyr for behandling av søknad om registrering som kjøper i første hånd av råfisk m.v.

  § 5 (endret) skal lyde

  § 5.Meldinger ved endring og opphør

  Kjøper skal melde fra til Fiskeridirektoratet Region Nordland ved endring av opplysninger eller vilkår som nevnt i § 3.

  Ved opphør av kjøpervirksomheten plikter kjøper å melde fra til Fiskeridirektoratet Region Nordland.

  § 6 1.ledd (endret) skal lyde

  § 6.Suspensjon

  Fiskeridirektoratet Region Nordland eller vedkommende salgsorganisasjon, kan med øyeblikkelig virkning treffe vedtak om suspensjon av adgangen til å stå registrert som kjøper dersom kjøper ikke stiller garanti som nevnt i § 3 første ledd bokstav c.

  § 7 (endret) skal lyde

  § 7 Bortfall

  Fiskeridirektoratet Region Nordland kan treffe vedtak om at retten til å stå registrert som kjøper bortfaller dersom ikke kjøper til enhver tid fyller alle vilkårene til registrering, eller ikke overholder sine plikter etter denne forskrift. Vedtak om bortfall som følge av at vilkårene etter § 3 første ledd bokstav c ikke er oppfylt eller overholdt, fattes av Fiskeridirektoratet.

  Vedtak om bortfall av retten til å stå registrert som kjøper kan gjøres midlertidig. Treffes slik vedtak, kan Fiskeridirektoratet Region Nordland bestemme at kjøper ikke trenger å søke på nytt når bortfallsperioden er utløpt, jfr. § 3 i forskrift om betaling av gebyr for behandling av søknad om registrering som kjøper i første hånd av råfisk m.v.

  Fiskeridirektoratet Region Nordland treffer vedtak om at adgangen til å stå registrert som kjøper bortfaller dersom kjøper i løpet av de to siste år ikke har kjøpt råfisk m.v. i første hånd.

  Ved bortfall av retten til å stå registrert som kjøper som ikke er midleritidig, kan ny søknad om registrering tidligst fremmes tre måneder etter endelig vedtak om bortfall av retten til å stå registrert som kjøper.

  § 10 (endret) skal lyde

  § 10.Administrasjon og klage

  Fiskeridirektoratet Region Nordland fatter vedtak om kjøperregistrering mv. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

  Fiskeridirektoratet fatter vedtak etter § 7 første ledd andre punktum og § 8. Fiskeri- og kystdepartementet er klageinstans.

  II

  Denne forskrift trer i kraft fra det tidspunkt Fiskeridirektoratet bestemmer.

  Forskriften lyder etter dette

  Forskrift om registrering som kjøper i første hånd av råfisk m.v.

  Fastsatt av Fiskeridepartementet 19.september 1997 med hjemmel i lov 24. juni 1994 nr. 34 om registrering av kjøper i første hånd av råfisk m.v. §§ 4 og 5.

  § 1 Virkeområde

  Denne forskrift gjelder for kjøpere i første hånd av råfisk m.v. som er omfattet av lov 14. desember 1951 nr. 3 om omsetning av råfisk § 1 med forskrifter. Dette gjelder med unntak for kjøpere som ikke er registreringspliktige i Enhetsregisteret, jf. lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret.

  § 2 Registrering

  Det er forbudt å kjøpe råfisk som nevnt i § 1 i første hånd, uten at kjøper er registrert i Fiskeridirektoratets register over kjøpere i første hånd av råfisk m.v. Anlegg som har mottatt kondemneringstilskudd eller er båndlagt på annen måte kan ikke registreres uten tillatelse fra Fiskeridepartementet.

  § 3 Vilkår for registrering

  For å bli registrert som kjøper må søker;

  a) sende søknad til Fiskeridirektoratet Region Nordland med opplysninger om: Kjøpers/foretakets organisasjonsnummer, navn, adresse, telefon- og telefaksnummer, navn og adresse for styreformann og daglig leder. Det må dokumenteres at søker er registrert i Enhetsregisteret, og at søker har betalt behandlingsgebyr til statskassen, jfr. § 4 i forskrift om betaling av gebyr for behandling av søknad om registrering som kjøper i første hånd av råfisk m.v.

  b) dokumentere at søker eier eller leier godkjent anlegg i henhold til bestemmelsene i lov 28. mai 1959 nr. 12 om kvalitetskontroll med fisk og fiskevarer o.a., eller har en samarbeidsavtale med slikt anlegg. En leie -eller samarbeidsavtale må avspeile en kontinuerlig virksomhet. Det skal kun være registrert en kjøper ved hvert anlegg.

  c) forplikte seg i søknaden til å holde seg orientert om og overholde salgsorganisasjonens forretningsregler og omsetnings- og salgsbestemmelser som fastsettes i medhold derav, herunder til enhver tid stille den bankgaranti eller tilsvarende sikkerhet som salgsorganisasjonene krever, jf. § 4 i lov 14. desember 1951 nr.3 om omsetning av råfisk.

  For å opprettholde retten til å stå registrert som kjøper, må kjøper til enhver tid oppfylle vilkårene for å bli registrert som kjøper. Retten til å stå registrert som kjøper kan ikke overføres.

  § 4 Overgangsregler

  Kjøpere som ved denne forskrifts ikrafttredelse har kjøpergodkjenning fra en salgsorganisasjon, vil bli overført til registeret som nevnt i § 2 uten særskilt søknad .

  Kjøper som har kjøpergodkjenning fra en salgsorganisasjon, og som ikke tilfredsstiller vilkårene i § 3 i denne forskrift, må likevel innen 3 måneder søke om dispensasjon for å være registrert inntil vilkårene blir oppfylt.

  § 5 Meldinger ved endring og opphør

  Kjøper skal melde fra til Fiskeridirektoratet Region Nordland ved endring av opplysninger eller vilkår som nevnt i § 3.

  Ved opphør av kjøpervirksomheten plikter kjøper å melde fra til Fiskeridirektoratet Region Nordland.

  § 6 Suspensjon

  Fiskeridirektoratet Region Nordland eller vedkommende salgsorganisasjon, kan med øyeblikkelig virkning treffe vedtak om suspensjon av adgangen til å stå registrert som kjøper dersom kjøper ikke stiller garanti som nevnt i § 3 første ledd bokstav c.

  Klage på vedtak om suspensjon har ikke oppsettende virkning.

  Vedtak om suspensjon som nevnt i første ledd opphører fra det tidspunkt salgsorganisasjonen bekrefter at kjøper stiller garanti.

  § 7 Bortfall

  Fiskeridirektoratet Region Nordland kan treffe vedtak om at retten til å stå registrert som kjøper bortfaller dersom ikke kjøper til enhver tid fyller alle vilkårene til registrering, eller ikke overholder sine plikter etter denne forskrift. Vedtak om bortfall som følge av at vilkårene etter § 3 første ledd bokstav c ikke er oppfylt eller overholdt, fattes av Fiskeridirektoratet.

  Vedtak om bortfall av retten til å stå registrert som kjøper kan gjøres midlertidig. Treffes slik vedtak, kan Fiskeridirektoratet Region Nordland bestemme at kjøper ikke trenger å søke på nytt når bortfallsperioden er utløpt, jfr. § 3 i forskrift om betaling av gebyr for behandling av søknad om registrering som kjøper i første hånd av råfisk m.v.

  Fiskeridirektoratet Region Nordland treffer vedtak om at adgangen til å stå registrert som kjøper bortfaller dersom kjøper i løpet av de to siste år ikke har kjøpt råfisk m.v. i første hånd.

  Ved bortfall av retten til å stå registrert som kjøper som ikke er midleritidig, kan ny søknad om registrering tidligst fremmes tre måneder etter endelig vedtak om bortfall av retten til å stå registrert som kjøper.

  § 8 Kontroll

  Fiskeridirektoratet skal føre kontroll med at bestemmelsene i lov 24. juni 1994 nr. 34 om registrering som kjøper i første hånd av råfisk mv., samt forskrifter gitt i medhold av loven, blir overholdt.

  Fiskeridirektoratet skal under sin kontrollvirksomhet gis uhindret adgang til anlegg, havneområde, forretningslokale, transportmidler og andre driftsmidler. Kjøper skal gi Fiskeridirektoratet nødvendig bistand og opplysninger, herunder legge fram relevante dokumenter m.m., bekrefte kopier og datautskrifter ol. Fiskeridirektoratet skal gis uhindret adgang til å kontrollere regnskap.

  Dersom kjøper nekter Fiskeridirektoratet adgang eller innsyn som nevnt i annet ledd, eller på annen måte vanskeliggjør kontrollen, kan Fiskeridirektoratet treffe vedtak om at adgangen til å stå registrert som kjøper i første hånd av råfisk skal bortfalle.

  § 9 Unntak fra hovedreglene

  Fiskeridirektoratet kan dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift, og sette vilkår for dispensasjonen.

  § 10 Klage

  Fiskeridirektoratet Region Nordland fatter vedtak om kjøperregistrering mv. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

  Fiskeridirektoratet fatter vedtak etter § 7 første ledd andre punktum og § 8. Fiskeri- og kystdepartementet er klageinstans.

  § 11 Bemyndigelse

  Fiskeridirektøren kan gi nærmere bestemmelser om gjennomføring av denne forskrift.

  § 12 Straff

  Overtredelse av bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes med bøter etter § 6 i lov 24. juni 1994 nr. 34 om registrering som kjøper i første hånd av råfisk m.v.

  § 13 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1998.

  HR/EW