J-64-1991: Forskrift om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer, fastsatt av Fiskeridepartementet 22. mars 1991 i medhold av lov 27. april 1990 nr. 9 om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer (Fiskeeksportloven) §§ 2, 3, 4, 6, og 7.

Gyldig fra: 22.03.1991

Forskrift om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer, fastsatt av Fiskeridepartementet 22. mars 1991 i medhold av lov 27. april 1990 nr. 9 om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer (Fiskeeksportloven) §§ 2, 3, 4, 6, og 7.

Innholdsfortegnelse:

  § 1. Godkjenning av eksportører.

  Godkjenning som eksportør etter denne paragraf omfatter eksport av alle slags fisk og fiskevarer.

  For eksportører som er godkjente etter tidligere etablerte ordninger, er det tilstrekkelig med registrering hos Eksportutvalget for fisk for å bli godkjent. Registreringen gir høve til eksport av alle typer fisk og fiskevarer.

  Bedrifter i fiskerinæringen skal godkjennes som eksportør dersom de søker om det, og de enten eier eller har avtalefestet samarbeid med produksjonsanlegg i drift som er godkjent av Fiskeridirektoratets kontrollverk.

  Andre som søker om å bli godkjent som eksportør, og som ikke har godkjent produksjonsanlegg eller avtalefestet samarbeid med slikt anlegg, må enten være godkjent som kjøper av en salgsorganisasjon etter lov 14. desember 1951 nr. 3 om omsetning av råfisk § 4, eller dokumentere slik økonomi som Eksportutvalget for fisk krever.

  Fiskeridepartementet kan fastsette nærmere regler om produksjonsverdi som vilkår for å opprettholde godkjenning som eksportør.

  Vedtak i Eksportutvalget for fisk, jfr. § 4 i denne forskrift, om nekting av godkjenning av søker om eksportørgodkjenning og vedtak om tilbaketrekking av godkjenning av eksportør kan påklages til Fiskeridirektoratet.

  Fiskeridepartementet kan dispensere fra godkjenningsvilkårene.

  Eksportørgodkjenning bortfaller dersom ikke avgifter blir innbetalt i samsvar med reglene i § 3 i denne forskrift og i fiskeeksportlovens § 6.

  Godkjenning som eksportør bortfaller også dersom eksportøren går konkurs. Fiskeridepartementet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra bestemmelsen i dette og foregående ledd.

  § 2. Sentraliserte salg.

  Det er forbudt å forhandle om og gjennomføre salg av fisk og fiskevarer av de fiskeslag og til de markedene som er omtalt i denne paragraf, med unntak for firmaer som er gitt enerett til slikt salg:

      1. Rundfrossen fisk, frossen filet og andre frosne fiskevarer til Sovjet-Unionen, Polen, Tsjekkoslovakia, Ungarn, Romania, Bulgaria og Kina. Frionor A/S har
  enerett til eksport.l

     2. Rundfrossen lodde og frosne bearbeidede produkter og biprodukter av lodde til alle markeder. Nordic Group A/L, Frionor A/S og Arctic Export A/S har enerett til eksport.

     3. Frossen makrell og makrellfilet, fersk og frossen sild og produkter av disse, og saltet sild, inkludert røkesild og brisling til Sovjet-Unionen, Polen, Tsjekkoslovakia, Ungarn, Romania, Bulgaria, Kina og internasjonale hjelpeorganisasjoner under FN, for frossen makrell og makrellfilet dessuten til Jugoslavia, for saltet sild, inkludert røkesild og brisling dessuten til Cuba, Norway Pelagic Fish Ltd. har enerett til eksport.

     4. Saltfisk og klippfisk til Jamaica og til internasjonale hjelpeorganisasjoner under FN. Unidos AL har enerett til eksport.

     5. Tørrfisk til internasjonale hjelpeorganisasjoner under FN. A/L Unistock har enerett til eksport.

     6. Hermetiske fiskevarer til internasjonale hjelpeorganisasjoner under FN. A/S Norconserv Products har enerett til eksport.

     7. Hermetiske sardiner til alle markeder. Norway Foods Ltd. A/S har enerett til eksport.

  Lista over varesorter, markeder og firmaer i første ledd gjelder fram til 31. desember 1991. Departementet kan etter 1. januar 1992 bare fastsette sentralisering dersom det dreier
  seg om markeder der det bare er en enkelt eller et fåtall kjøpere, eller når særlige grunner tilsier at det kan vedtas sentralisering.

  Fiskeridepartementet kan dispensere fra vedtak som er gjort i medhold av denne paragraf.

  § 3. Eksportavgift.

  Til finansiering av de oppgaver som framgår av § 5 i denne forskrift skal det svares en avgift.

      1. Godkjente eksportører skal svare en årlig avgift på kr 15.000 til Eksportutvalget.

     2. Det skal svares en avgift på 1,25 promille av fob-verdien av eksportert fisk og fiskevarer.

     For varer som kommer inn under tolltariffens kapittel 16.04 - Fisk, tilberedt eller konservert, og kapittel 16.05 - Krepsdyr og bløtdyr, tilberedt eller konservert, skal avgiftssatsen være 1 promille av fob-verdien.

  Fiskeridepartementet kan - når særlige grunner taler for det - ved forskrift endre avgiftssatsen i punkt 1 og punkt 2. Departementet kan også ved forskrift fastsette ulik avgift
  etter bearbeidingsgraden på råstoffet.

  Avgift som omtalt under punkt 2 kan inndrives ved utpanting.

  Avgift oppkreves av Tollvesenet.

  § 4. Eksportutvalget for fisk.

  Fiskeridepartementet oppretter et utvalg, Eksportutvalget for fisk, med sekretariat i Tromsø.

  Eksportutvalget består av sju representanter med vararepre- sentanter for eksportører, produsenter, oppdrettere og fiskere, oppnevnt av Fiskeridepartementet. Fire av representantene med vararepresentanter skal oppnevnes etter forslag fra landsomfattende sammenslutninger for eksportører og produsenter. En representant med vararepresentant oppnevnes etter forslag fra Norges Fiskarlag, en representant med vararepresentant etter forslag fra Norske Fiskeoppdretteres Forening, og en representant med vararepresentant etter forslag fra Landsorganisasjonen i Norge.

  Fiskeridepartementet oppnevner leder for utvalget med varaleder blant utvalgets medlemmer.

  Medlemmene og varamedlemmene oppnevnes for to år.

  Fiskeridepartementet kan oppnevne en observatør i Eksportutvalget for fisk.

  Tilsetting av lederen for Eksportutvalgets sekretariat skal godkjennes av Fiskeridepartementet.

  Årsbudsjett og årsregnskap for Eksportutvalget for fisk skal godkjennes av Fiskeridepartementet.

  § 5. Eksportutvalgets oppgaver.

  Eksportutvalget skal være rådgivende organ for Fiskeridepartementet i spørsmål som gjelder eksport og omsetning og produksjon som henger sammen med eksport, i den utstrekning departementet bestemmer.

  Eksportutvalget skal tjene som formidler av informasjon til næringens utøvere, deres organisasjoner og myndighetene.

  Eksportutvalget organiserer en eksportstipendiatordning, og skal fungere som kontaktledd mellom institusjoner for forskning og utdanning innenfor markedsføring av fisk og
  fiskeprodukter.

  Eksportutvalget har ansvar for registrering og godkjenning av eksportører i samsvar med bestemmelsene i § 1 i denne forskrift.

  Eksportutvalget fører kontroll med at godkjente eksportører fyller de krav som er stilt i lov om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer § 3, annet ledd, og med at forskrifter
  om reguleringer som måtte bli fastsatt av Fiskeridepartementet etter lovens §§ 4 og 5 blir fulgt, jfr. fiskeeksportlovens § 7.

  Eksportutvalget for fisk kan gi utvalgets sekretariat fullmakt til å utføre oppgaver som Eksportutvalget blir pålagt etter lov og forskrift.

  Ved oppløsning eller nedleggelse av utvalget skal utvalgets midler - etter at utvalgets forpliktelser er dekket - nyttes til slike formål som er omtalt i denne paragraf, eller
  tilgrensende fellesformål for fiskeeksporten.

  § 6. Taushetsplikt.

  Medlemmer og varamedlemmer av Eksportutvalget for fiske, og tilsatte i utvalgets sekretariat, har taushetsplikt når det gjelder opplysninger om forhold som de blir kjent med under utøvelsen av sine verv og i sitt arbeid for Eksportutvalget i samsvar med forvaltningslovens § 13. Brudd på taushetsplikten er straffbart, jfr. straffelovens § 121.

  § 7. Opplysningsplikt.

  Eksportører plikter å gi Eksportutvalget for fisk de opplysningene som Eksportutvalget krever for å oppfylle sine oppgaver etter lov om regulering av eksporten av fisk og
  fiskevarer og denne forskrift.

  Den som søker om godkjenning som eksportør, skal gi Eksportutvalget de opplysningene utvalget krever for å kunne fastlegge om vilkårene for å bli godkjent som eksportør
  foreligger.

  Pålegg om å gi opplysninger kan påklages til Fiskeri- departementet eller til det organ som Fiskeridepartementet bemyndiger.

  § 8. Straff.

  Forsettlig eller uaktsom overtredelse av lov 27. april 1990 nr. 9 om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer, denne forskrift, eller bestemmelser som er gitt i medhold av loven
  eller forskriften straffes med bøter, jfr. lovens § 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  Er overtredelsen gjort av noen som har handlet på vegne av et selskap eller annen sammenslutning eller stiftelse, kan bøtestraff ilegges virksomheten som sådan. Ved utmålingen av straff etter dette ledd, skal det særlig legges vekt på om overtredelsen er foretatt for å fremme virksomhetens interesser og om virksomheten har hatt fordel av overtredelsen.

  § 9. Ikrafttredelse.

  Denne forskrift trer i kraft 1. juli 1991.
  Fra samme tid oppheves:

     1. Kgl. res. 12. desember 1947 med seinere endringer, avsnitt II nr. 2, fastsatt med hjemmel i mellombels lov 13. desember 1946 nr. 30 om utførsleforbod,

     2. Kgl. res. 2. juli 1948 om regulering av fiskevare- eksporten, fastsatt med hjemmel i midlertidig lov 2. juli 1948 nr. 6.

     3. Kronprinsregentens resolusjon 24. mai 1956 med seinere endringer om utførsel av fersk fisk og skalldyr, pigghå og buklapper av pigghå (forskrift nr. 3),

     4. Kronprinsregentens resolusjon 31. mai 1956 med seinere endringer om utførsel av saltet og sukkersaltet rogn (forskrift nr. 5),

     5. Kronprinsregentens resolusjon 31. august 1956 om forhåndskontroll ved eksport av fisk og fiskevarer (forskrift nr. 3),

     6. Kronprinsregentens resolusjon 25. januar 1957 nr. 1 med seinere endringer om utførsel av fiskemel (forskrift nr. 1),

     7. Kronprinsregentens resolusjon 25. januar 1957 med seinere endringer om utførsel av sildemel og rå sildolje m.v. (forskrift nr. 9043),

     8. Forskrift nr. 2 om oppkreving av avgift i medhold av fiskeeksportlovens § 11, fastsatt av Fiskeridepartementet 10. mai 1957,

     9. Kgl. res. 14. juni 1968 avsnitt II om bestemmelser for nye tørrfiskmarkeder,

     10. Kgl. res. 4. september 1981 med forskrift om regulering av hermetikkeksporten,

     11. Midlertidig forskrift til gjennomføring av utførselsreguleringen for såvidt angår fisk og fiskevarer, fastsatt av Fiskeridepartementet 29. november 1983.

     12. Kgl. res. 23. januar 1987 med forskrift om regulering av eksporten av fersk og frossen sild, samt produkter herav (forskrift nr. 22),

     13. Kgl. res. 23. januar 1987 med forskrift om regulering av eksporten av saltet sild (herunder røkesild) og brisling (forskrift nr. 23).

     14. Forskrift om regulering av eksporten av klippfisk og saltfisk, fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon 20. november 1987 (forskrift nr. 919)

  15. Forskrift om eksporten av frossen fisk og filet m.v., og om opphevelse av sentraliseringsbestemmelsene for eksport av tørrfisk og tran, fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon 8. juni 1990 (forskrift nr. 442).