Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-61-2020: Forskrift om lokal regulering av fiske med reketrål i Troms og Finnmark

Erstatter: J-165-2019

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 24.04.2020

Forskrift om endring av forskrift om lokal regulering av fiske med reketrål i Troms og Finnmark

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet den 24. april 2020 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 32.

  I

  I forskrift 21. desember 2017 nr. 2280 om lokal regulering av fiske med reketrål i Troms og Finnmark gjøres følgende endring:

  § 2 andre ledd (nytt) skal lyde:

  Det gis unntak fra forbudet i første ledd bokstav c fra og med 24. april 2020 til og med 1. juni 2020. I perioden tillates dermed bruk av reketrål i Laksefjorden fra kl. 2000 til kl. 0400.

  II

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 1. juni 2020.

  «»»»»»»»»»»»»»

  Forskriften lyder etter dette:

   

   --------------

   Forskrift om lokal regulering av fiske med reketrål i Troms og Finnmark

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet den 21. desember 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 32.

   § 1 Forbud mot bruk av reketrål

  Det er forbudt å bruke reketrål i følgende områder og tidsrom i nedenfor nevnte kommuner:

  a)       Porsanger og Nordkapp: Porsanger, sjøkart nr. 103, 104, 105 og 106, innenfor en rett linje fra Helnes fyr i rettvisende 121° til Svartholtklubben 70°58,1'N og 26°41,5'Ø og øst for Magerøysundet. Forbudet gjelder hele året.

  b)       Tana, Gamvik og Berlevåg: Tanafjorden, sjøkart nr. 109 og 110 (324), innenfor en rett linje fra Omgang lykt til Skarvenes lykt. Forbudet gjelder hele året.

  § 2 Forbud mot bruk av reketrål om natten

  Det er forbudt å bruke reketrål fra kl. 2000 til kl. 0400 innenfor følgende grenselinjer:

  a)

  Troms: Innenfor en linje fra staken utenfor Kinneset østenfor Risøyrenna til Nordvestre pynt av Grytøy. Herfra i en rett linje over Flatøy og Krøttøy til nordpynten av Dova. Herfra langs kystlinjen ytre Senja til Hekkingsundet over dette til Hekking fyr. Fra Hekkingen fyr langs rette linjer til grunnlinjepunktene 25, 24, 23, 22 og 21. Fra dette punkt i rett linje gjennom Fugløykalven fyr til Fugløy, langs østkysten av Fugløy til Håkjerringsneset, herfra i rett linje til Hylla lykt Arnøy og videre i rett linje til Brynilden lykt.

  b)

  Finnmark: Innenfor en linje fra Brynilden lykt til Skagen (nordre punkt på Loppa), herfra rettvisende nord til grunnlinjen, langs denne til grunnlinjepunkt 20, Darupskjeret og videre fra Tarhalsen lykt til grunnlinjepunktene 14, 13 og 12 på Knivskjærodden.

  c)

  Finnmark: I Laksefjorden innenfor en linje fra Sværholtklubben til Store Finnkjerka lykt.

  d)

  Finnmark: I Varangerfjorden innenfor en linje fra østre båke på Store Ekkerøy gjennom båken på Bugøy til Bugøynes lykt på Oterneset.

  Det gis unntak fra forbudet i første ledd bokstav c fra og med 24. april 2020 til og med 1. juni 2020. I perioden tillates dermed bruk av reketrål i Laksefjorden fra kl. 2000 til kl. 0400.

  § 3 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova.

  § 4 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2018.

   JBN/MKRB

  Samtidig oppheves

  • forskrift 4. oktober 1989 nr. 992 om forbud mot bruk av reketrål, Finnmark, og
  • forskrift 14. april 2011 nr. 410 om lokal regulering av fiske med reketrål, Troms.