J-61-2019: Forskrift om regulering av fiske for å beskytte sårbare marine økosystemer.

Erstatter: J-40-2016

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.07.2019

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fiske med bunnredskap i Norges økonomiske sone, fiskerisonen rundt Jan Mayen og i fiskevernsonen ved Svalbard

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 29. mars 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16, § 36 og § 47.

   I

   I forskrift av 1. juli 2011 nr. 755 om regulering av fiske med bunnredskap i Norges økonomiske sone, fiskerisonen rundt Jan Mayen og i fiskevernsonen ved Svalbard gjøres følgende endring:

   Tittel (endret) skal lyde:

   Forskrift om regulering av fiske for å beskytte sårbare marine økosystemer.

   § 1 (endret) skal lyde:

   Formålet med denne forskrift er å beskytte sårbare marine økosystemer.

   Forskriften gjelder ved fiske med bunnredskap i Norges territorialfarvann, Norges økonomiske sone inklusive fiskerisonen rundt Jan Mayen og fiskevernsonen ved Svalbard. 

   For fiske med utenlandsk fartøy gjelder forskriften i Norges økonomiske sone, inklusive fiskerisonen rundt Jan Mayen og i territorialfarvannet og fiskevernsonen rundt Svalbard.

   I de eksisterende og nye fiskeområdene som ligger i territorialfarvannet rundt Svalbard og Jan Mayen så gjelder forskriften i tillegg til de forskriftene som gjelder for naturvernområdene på Svalbard og Jan Mayen gitt med hjemmel i henholdsvis Svalbardmiljøloven og lov om Jan Mayen.

   § 2 tittel (endret) skal lyde:

   Definisjoner og avgrensning av områder

   § 2 første ledd bokstav b (endret) skal lyde:

   b) eksisterende fiskeområder, alle områder innenfor virkeområdet som ikke er omfattet av bokstav c.

   § 2 første ledd bokstav c (endret) skal lyde:

   c) nye fiskeområder, alle områder innenfor virkeområdet som er dypere enn 1000 meter samt følgende områder som er avgrenset av rette linjer mellom posisjoner angitt med koordinater i grader, minutter og sekunder (WGS 84), dybdekoter, kystlinje, grunnlinje, territorialgrense, grense mot andre nasjoner og internasjonalt farvann som nærmere angitt:

   1. Nytt fiskeområde avgrenses slik:

  1 N 74°19'00.00'' 
  2 N 73°17'00.00' 

  Ø 06°23'00.00''              
  Ø 14°27'00.00''

  Fra posisjon 2 følger avgrensingen 800 meters dyp til punkt 3

  3 N 80°02'00.00'
  4 N 80°05'00.00'
  5 N 80°30'00.00'

  Ø 06°10'00.00''
  Ø 09°31'00.00''
  Ø 11°43'00.00''

  Fra posisjon 5 følger avgrensningen 800 meters dyp til delelinjen mot Russland og følger så videre yttergrensen for fiskevernsonen ved Svalbard tilbake til posisjon 1.

  2. Nytt fiskeområde avgrenses slik:

  1 N 80°07'43.40''
  2 N 80°13'00.00''
  3 N 80°35'00.00''
  4 N 81°02'00.00''
  5 N 81°23'00.00''

  Ø 17°42'43.93'' (grunnlinjepunkt: Langgrunnodden 2)
  Ø 17°52'00.00''
  Ø 16°44'00.00''
  Ø 19°05'00.00''
  Ø 34°59'25.42'' (på delelinjen)

  Avgrensningen følger delelinjen mot Russland til punkt 6

  6  N 80°34'01.61''
  7  N 80°19'00.00''
  8  N 79°58'00.00''
  9  N 79°32'00.00''
  10 N 79°39'00.00''

  Ø 34°59'56.96'' (på delelinjen)
  Ø 33°26'00.00''
  Ø 34°01'00.00''
  Ø 30°31'00.00''
  Ø 27°59'00.00'' (på territorialgrensen)

  Avgrensningen følger territorialgrensen til punkt 11

  11 N 77°56'40.36''
  12 N 77°56'40.36''

  Ø 25°54'00.00'' (på territorialgrensen)
  Ø 24°15'43.16'' (grunnlinjepunkt: Stonebreen (på isbre))

  Avgrensningen følger grunnlinjen til punkt

  Ø 19°56'03.81'' (grunnlinjepunkt: Storfloskjeret)
  Ø 19°43'00.00'' (på territorialgrensen)

  13 N 77°35'40.78''
  14 N 77°22'00.00''

   Avgrensningen følger territorialgrensen til punkt 15

  15 N 77°19'00,00"
  16 N 77°29'50,61"

  Ø 18°55'00,00" (på territorialgrensen)
  Ø 18°13'35,94" (grunnlinjepunkt: Sporodden)

  Avgrensningen følger kystlinjen på østsiden av Spitsbergen til posisjon 17

  17 N 79°23'00.00''
  18 N 79°28'00.00''

  Ø 18°51'00.00''
  Ø 20°00'00.00''

  Avgrensningen følger kystlinjen på sør-, øst og nordsiden av Nordaustlandet tilbake til posisjon 1.  

  Området avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner nord for Kvitøya inngår ikke i dette nye fiskeområdet:

  19 N 80°20'00.00''
  20 N 80°49'00.00''
  21 N 80°58'00.00''
  22 N 80°27'00.00''

  Ø 29°18'00.00''
  Ø 27°20'00.00''
  Ø 29°29'00.00''
  Ø 30°58'00.00''

  3. Nytt fiskeområde avgrenses slik:

  1  N 80°03'44.93''
  2  N 80°03'00.00''
  3  N 80°15'00.00''

  Ø 16°14'23.64'' (grunnlinjepunkt: Verlegenhuken)
  Ø 16°08'00.00''
  Ø 15°28'00.00'' (på territorialgrensen)

  Avgrensningen følger territorialgrensen til posisjon 4

  4  N 80°06'00.00'' 
  5  N 79°46'05.38''

  Ø 11°23'00.00'' (på territorialgrensen)
  Ø 10°33'48.74'' (grunnlinjepunkt: Ytterholmane N)

  Avgrensningen følger grunnlinjen til posisjon 6

  Ø 10°38'38.64'' (grunnlinjepunkt: Skjer V av Hamburgbukta 1)

  6  N 79°32'44.85''

  Avgrensningen følger kystlinjen østover til posisjon 7.

  Området i Woodfjorden og utenfor munningen mot Moffen avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner inngår ikke i dette nye fiskeområdet:

  7  N 79°52′50.07"
  8  N 80°02′08.97"
   9  N 79°48’12.00"

  Ø 13°46′14.14" (grunnlinjepunkt: Velkomstpynten)
  Ø 14°28′28.91" (grunnlinjepunkt: Moffen 5)
  Ø 14°31’59.00"

  Avgrensningen følger kystlinjen østover fra punkt 9 tilbake til posisjon 1.

  Et område innerst i Woodfjorden innenfor en rett linje mellom

  10 N 79°28'45.00"
  11 N 79°32'00.00"

  Ø 13°32'10.00"
  Ø 13°49'04.00"

  inngår likevel i dette nye fiskeområdet.

   4. Nytt fiskeområde avgrenses slik:

   Området omfatter territorialfarvannet rundt Kong Karls land.

   § 2 andre ledd (nytt) skal lyde:

   Kart over områdene nevnt i første ledd bokstav b) og c) samt i § 5 finnes på hjemmesidene til Fiskeridirektoratet, www.fiskeridir.no.

   § 2 tredje ledd (nytt) skal lyde:

   Der det i andre ledd er angitt at koordinater ligger på et bestemt dyp eller en bestemt grense er det dypet eller grensen som gjelder i de tilfellene koordinatet ikke stemmer helt nøyaktig med dypet eller grensen.

   § 3 første ledd (endre) skal lyde:

   Fartøy skal for hver fangst beregne kvantum indikatorer på sårbare marine økosystemer, som levende koraller og levende svamp.

   § 3 andre ledd bokstav b) (endret) skal lyde:

   stoppe fisket og flytte minst 2 nautiske mil fra den posisjon som, basert på all tilgjengelig informasjon, mest sannsynlig er nærmest det identifiserte sårbare marine økosystemet.

   § 3 tredje ledd (nytt) skal lyde:

   Reglene i § 4 gjelder dersom det skal benyttes bunnredskap som ikke er i vanlig bruk i det området det skal fiskes i. Det samme gjelder dersom bunnredskap brukes på måter som avviker vesentlig fra måten de brukes på til vanlig i det området det skal fiskes i. 

  § 4 andre ledd b) (endret) skal lyde:

   en plan for å unngå skade på sårbare marine økosystem, og

   § 4 andre ledd d) (endre) skal lyde:

   en plan for innsamling av data om sårbare marine økosystem.

   § 4 tredje ledd (endret) skal lyde:

   Fartøy skal for hver fangst beregne kvantum indikatorer på sårbare marine økosystem, som levende koraller og levende svamp.

   § 4 fjerde ledd b) (endre) skal lyde:

   stoppe fisket og flytte minst 2 nautiske mil fra den posisjon som, basert på all tilgjengelig informasjon, mest sannsynlig er nærmest det identifiserte sårbare marine økosystemet.

   § 4 siste ledd (endret) skal lyde:

   Der nye fiskeområder beskrevet i § 2 første ledd bokstav c) overlapper geografisk med verneområder opprettet med hjemmel i Svalbardmiljøloven så kan det ikke gis tillatelse etter denne forskriften til fiske som ikke er tillatt i medhold av verneforskriftene.

   § 5 (endret) skal lyde:

   Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser for å beskytte sårbare marine økosystemer eller for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

   § 5 (ny) skal lyde:

   § 5. Stengte områder

   Fiske med bunnredskap er forbudt i områdene avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner (jf. kartvedlegg):

  Område 1

  1 N 80°29'30.00'' Ø 16°03'00.00''
  2 N 80°34'15.00'' Ø 15°45'30.00''
  3 N 80°40'05.00'' Ø 15°50'36.00''
  4 N 80°35'30.00'' Ø 15°58'20.00''

  Område 2

  1 N 80°15'30.00'' Ø 16°36'00.00''
  2 N 80°20'50.00'' Ø 16°22'00.00''
  3 N 80°24'08.00'' Ø 16°20'17.00''
  4 N 80°20'59.00'' Ø 16°30'59.00''
  5 N 80°15'50.00'' Ø 16°42'48.00''
  6 N 80°12'56.00'' Ø 16°46'54.00''

   Område 3

  1 N 79°06'00.00'' Ø 25°44'00.00''
  2 N 79°16'15.00'' Ø 25°44'00.00''
  3 N 79°16'15.00'' Ø 26°38'00.00''

  Område 4

  1 N 79°10'20.00'' Ø 29°36'00.00''>
  2 N 79°20'20.00'' Ø 29°36'00.00''
  3 N 79°20'20.00'' Ø 30°30'00.00''
  4 N 79°10'20.00'' Ø 30°30'00.00''

  Område 5

  1 N 78°45'00.00'' Ø 07°55'30.00''
  2 N 78°55'30.00'' Ø 07°55'30.00''
  3 N 78°55'30.00'' Ø 08°41'00.00''
  4 N 78°45'00.00'' Ø 08°41'00.00''

  Område 6

  1 N 78°07'20.00'' Ø 27°52'30.00''
  2 N 78°25'00.00'' Ø 27°52'30.00''
  3 N 78°25'00.00'' Ø 29°32'20.00''
  4 N 78°07'20.00'' Ø 29°32'20.00''

   Område 7

  1 N 76°52'00.00'' Ø 26°58'00.00''
  2 N 77°05'00.00'' Ø 26°58'00.00''
  3 N 77°05'00.00'' Ø 27°54'00.00''
  4 N 76°52'00.00'' Ø 27°54'00.00''       

  Område 8

  1 N 76°54'20.00'' Ø 34°54'00.00''
  2 N 77°06'40.00'' Ø 34°54'00.00''
  3 N 77°06'40.00'' Ø 35°48'00.00''
  4 N 76°54'20.00'' Ø 35°48'00.00''

  Område 9

  1 N 80°16'00.00'' Ø 21°44'43.00''
  2 N 80°24'43.00'' Ø 22°23'46.00''

   Område 10

  1 N 80°30'25.00'' Ø 22°43'27.00''
  2 N 80°30'42.00'' Ø 22°46'14.00''
  3 N 80°29'31.00'' Ø 24°06'30.00''
  4 N 80°21'27.00'' Ø 24°48'39.00''
  5 N 80°16'14.00'' Ø 25°21'56.00''
  6 N 80°12'18.00'' Ø 26°20'13.00''
  7 N 80°09'12.00'' Ø 26°51'28.00''
  8 N 80°05'04.00'' Ø 27°11'28.00''
  9 N 80°04'45.00'' Ø 27°10'37.00''

   Gjeldene §§ 5 – 7 blir §§ 6 – 8.

   II

  Endringene trer i kraft 1. juli 2019.

  Forskriften lyder etter dette:

  ----------

  Forskrift om regulering av fiske for å beskytte sårbare marine økosystemer.

   Fiskeri- og kystdepartementet har den 1. juli 2011 med hjemmel i lov av 6.juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser §§ 16, 36 og 47 fastsatt følgende forskrift:

   § 1 Formål og virkeområde

  Formålet med denne forskrift er å beskytte sårbare marine økosystemer.

  Forskriften gjelder ved fiske med bunnredskap i Norges territorialfarvann, Norges økonomiske sone inklusive fiskerisonen rundt Jan Mayen og fiskevernsonen ved Svalbard.

  For fiske med utenlandsk fartøy gjelder forskriften i Norges økonomiske sone, inklusive fiskerisonen rundt Jan Mayen og i territorialfarvannet og fiskevernsonen rundt Svalbard.

  I de eksisterende og nye fiskeområdene som ligger i territorialfarvannet rundt Svalbard og Jan Mayen så gjelder forskriften i tillegg til de forskriftene som gjelder for naturvernområdene på Svalbard og Jan Mayen gitt med hjemmel i henholdsvis Svalbardmiljøloven og lov om Jan Mayen.

  § 2 Definisjoner og avgrensning av områder

  I denne forskrift forstås med:

  a)  bunnredskap, redskap som ved normalt fiske sannsynligvis vil komme i kontakt med havbunnen.
      b)  eksisterende fiskeområder, alle områder innenfor virkeområdet som ikke er omfattet av bokstav c.
      c)  nye fiskeområder, alle områder innenfor virkeområdet som er dypere enn 1000 meter samt følgende områder som er avgrenset av rette linjer mellom posisjoner angitt med koordinater i grader, minutter og sekunder (WGS 84),
           dybdekoter, kystlinje, grunnlinje, territorialgrense, grense mot andre nasjoner og internasjonalt farvann som nærmere angitt:

  1. Nytt fiskeområde avgrenses slik:

  1 N 74°19'00.00'' 
  2 N 73°17'00.00' 

  Ø 06°23'00.00''
  Ø 14°27'00.00''

  Fra posisjon 2 følger avgrensingen 800 meters dyp til punkt 3

  3 N 80°02'00.00'
  4 N 80°05'00.00'
  5 N 80°30'00.00'

  Ø 06°10'00.00''
  Ø 09°31'00.00''
  Ø 11°43'00.00''

  Fra posisjon 5 følger avgrensningen 800 meters dyp til delelinjen mot Russland og følger så videre yttergrensen for fiskevernsonen ved Svalbard tilbake til posisjon 1.

  2. Nytt fiskeområde avgrenses slik:

  1 N 80°07'43.40''
  2 N 80°13'00.00''
  3 N 80°35'00.00''
  4 N 81°02'00.00''
  5 N 81°23'00.00''

  Ø 17°42'43.93'' (grunnlinjepunkt: Langgrunnodden 2)
  Ø 17°52'00.00''
  Ø 16°44'00.00''
  Ø 19°05'00.00''
  Ø 34°59'25.42'' (på delelinjen)

  Avgrensningen følger delelinjen mot Russland til punkt 6

  6  N 80°34'01.61''
  7  N 80°19'00.00''
  8  N 79°58'00.00''
  9  N 79°32'00.00''
  10 N 79°39'00.00''

  Ø 34°59'56.96'' (på delelinjen)
  Ø 33°26'00.00''
  Ø 34°01'00.00''
  Ø 30°31'00.00''
  Ø 27°59'00.00'' (på territorialgrensen)

  Avgrensningen følger territorialgrensen til punkt 11

  11 N 77°56'40.36''
  12 N 77°56'40.36''

  Ø 25°54'00.00'' (på territorialgrensen)
  Ø 24°15'43.16'' (grunnlinjepunkt: Stonebreen (på isbre))

  Avgrensningen følger grunnlinjen til punkt

  Ø 19°56'03.81'' (grunnlinjepunkt: Storfloskjeret)
  Ø 19°43'00.00'' (på territorialgrensen)

  13 N 77°35'40.78''
  14 N 77°22'00.00''

   Avgrensningen følger territorialgrensen til punkt 15

  15 N 77°19'00,00"
  16 N 77°29'50,61"

  Ø 18°55'00,00" (på territorialgrensen)
  Ø 18°13'35,94" (grunnlinjepunkt: Sporodden)

  Avgrensningen følger kystlinjen på østsiden av Spitsbergen til posisjon 17

  17 N 79°23'00.00''
  18 N 79°28'00.00''

  Ø 18°51'00.00''
  Ø 20°00'00.00''

  Avgrensningen følger kystlinjen på sør-, øst og nordsiden av Nordaustlandet tilbake til posisjon 1.  

  Området avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner nord for Kvitøya inngår ikke i dette nye fiskeområdet:

  19 N 80°20'00.00''
  20 N 80°49'00.00''
  21 N 80°58'00.00''
  22 N 80°27'00.00''

  Ø 29°18'00.00''
  Ø 27°20'00.00''
  Ø 29°29'00.00''
  Ø 30°58'00.00''

  3. Nytt fiskeområde avgrenses slik:

  1  N 80°03'44.93''
  2  N 80°03'00.00''
  3  N 80°15'00.00''

  Ø 16°14'23.64'' (grunnlinjepunkt: Verlegenhuken)
  Ø 16°08'00.00''
  Ø 15°28'00.00'' (på territorialgrensen)

  Avgrensningen følger territorialgrensen til posisjon 4

  4  N 80°06'00.00'' 
  5  N 79°46'05.38''

  Ø 11°23'00.00'' (på territorialgrensen)
  Ø 10°33'48.74'' (grunnlinjepunkt: Ytterholmane N)

  Avgrensningen følger grunnlinjen til posisjon 6

  Ø 10°38'38.64'' (grunnlinjepunkt: Skjer V av Hamburgbukta 1)

  6  N 79°32'44.85''

  Avgrensningen følger kystlinjen østover til posisjon 7.

  Området i Woodfjorden og utenfor munningen mot Moffen avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner inngår ikke i dette nye fiskeområdet:

  7  N 79°52′50.07"
  8  N 80°02′08.97"
   9  N 79°48’12.00"

  Ø 13°46′14.14" (grunnlinjepunkt: Velkomstpynten)
  Ø 14°28′28.91" (grunnlinjepunkt: Moffen 5)
  Ø 14°31’59.00"

  Avgrensningen følger kystlinjen østover fra punkt 9 tilbake til posisjon 1.

  Et område innerst i Woodfjorden innenfor en rett linje mellom

  10 N 79°28'45.00"
  11 N 79°32'00.00"

  Ø 13°32'10.00"
  Ø 13°49'04.00"

  inngår likevel i dette nye fiskeområdet.

   4. Nytt fiskeområde avgrenses slik:

   Området omfatter territorialfarvannet rundt Kong Karls land.

   d)  sammenstøt, tilfeller når mengden per fangst (trålhal, line- eller garnsetting) overstiger 30 kilogram levende koraller og/eller 400 kilogram levende svamp.

   Kart over områdene nevnt i første ledd bokstav b) og c) samt i § 5 finnes på hjemmesidene til Fiskeridirektoratet, www.fiskeridir.no.

   Der det i andre ledd er angitt at koordinater ligger på et bestemt dyp eller en bestemt grense er det dypet eller grensen som gjelder i de tilfellene koordinatet ikke stemmer helt nøyaktig med dypet eller grensen.

  § 3 Fiske i eksisterende fiskeområder

  Fartøy skal for hver fangst beregne kvantum indikatorer på sårbare marine økosystemer, som levende koraller og levende svamp.

  Dersom beregningen viser et sammenstøt, skal fartøyet uten ugrunnet opphold gjennomføre følgende prosedyre:

  a) rapportere hendelsen til Fiskeridirektoratet, hvor beliggenhet og berørt naturtype fremgår, og
          b) stoppe fisket og flytte minst 2 nautiske mil fra den posisjon som, basert på all tilgjengelig informasjon, mest sannsynlig er nærmest det identifiserte sårbare marine økosystemet.

   Reglene i § 4 gjelder dersom det skal benyttes bunnredskap som ikke er i vanlig bruk i det området det skal fiskes i. Det samme gjelder dersom bunnredskap brukes på måter som avviker vesentlig fra måten de brukes på til vanlig i det området det skal fiskes i.

   § 4 Fiske i nye fiskeområder

  Fartøy må ha en spesialtillatelse fra Fiskeridirektoratet for å fiske i nye fiskeområder.
  Slik spesialtillatelse kan bare gis dersom fartøyet har forelagt for direktoratet til godkjennelse:

  a) en detaljert protokoll for prøvefiske som inkluderer en fangstplan om fiskeredskap, fiskeslag, bifangst, tidspunkt og områder, og
      b) en plan for å unngå skade på sårbare marine økosystemet, og
      c) en plan for dagbokføring og rapportering, og
      d) en plan for innsamling av data om sårbare marine økosystem.

   Fartøy skal for hver fangst beregne kvantum indikatorer på sårbare marine økosystem, som levende koraller og levende svamp.

   Dersom beregningen viser et sammenstøt, skal fartøyet uten ugrunnet opphold gjennomføre følgende prosedyre:

  a) rapportere hendelsen til Fiskeridirektoratet, hvor beliggenhet og berørt naturtype fremgår, og
      b) stoppe fisket og flytte minst 2 nautiske mil fra den posisjon som, basert på all tilgjengelig informasjon, mest sannsynlig er nærmest det identifiserte sårbare marine økosystemet.

   Fiskeridirektoratet kan stille krav om at fartøyet ved fiske i nye fiskeområder skal ha observatør om bord. Kostnadene ved å ha observatør om bord, herunder utgifter til lønn, inklusive renter ved forsinket betaling, transport til og fra fartøy, kost og losji til havs skal dekkes av fartøyeier.

   Der nye fiskeområder beskrevet i § 2 første ledd bokstav c) overlapper geografisk med verneområder opprettet med hjemmel i Svalbardmiljøloven så kan det ikke gis tillatelse etter denne forskriften til fiske som ikke er tillatt i medhold av verneforskriftene.

   § 5. Stengte områder

  Fiske med bunnredskap er forbudt i områdene avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner (jf. kartvedlegg):

  Område 1

  1 N 80°29'30.00'' Ø 16°03'00.00''
  2 N 80°34'15.00'' Ø 15°45'30.00''
  3 N 80°40'05.00'' Ø 15°50'36.00''
  4 N 80°35'30.00'' Ø 15°58'20.00''

  Område 2

  1 N 80°15'30.00'' Ø 16°36'00.00''
  2 N 80°20'50.00'' Ø 16°22'00.00''
  3 N 80°24'08.00'' Ø 16°20'17.00''
  4 N 80°20'59.00'' Ø 16°30'59.00''
  5 N 80°15'50.00'' Ø 16°42'48.00''
  6 N 80°12'56.00'' Ø 16°46'54.00''

   Område 3

  1 N 79°06'00.00'' Ø 25°44'00.00''
  2 N 79°16'15.00'' Ø 25°44'00.00''
  3 N 79°16'15.00'' Ø 26°38'00.00''

  Område 4

  1 N 79°10'20.00'' Ø 29°36'00.00''>
  2 N 79°20'20.00'' Ø 29°36'00.00''
  3 N 79°20'20.00'' Ø 30°30'00.00''
  4 N 79°10'20.00'' Ø 30°30'00.00''

  Område 5

  1 N 78°45'00.00'' Ø 07°55'30.00''
  2 N 78°55'30.00'' Ø 07°55'30.00''
  3 N 78°55'30.00'' Ø 08°41'00.00''
  4 N 78°45'00.00'' Ø 08°41'00.00''

  Område 6

  1 N 78°07'20.00'' Ø 27°52'30.00''
  2 N 78°25'00.00'' Ø 27°52'30.00''
  3 N 78°25'00.00'' Ø 29°32'20.00''
  4 N 78°07'20.00'' Ø 29°32'20.00''

   Område 7

  1 N 76°52'00.00'' Ø 26°58'00.00''
  2 N 77°05'00.00'' Ø 26°58'00.00''
  3 N 77°05'00.00'' Ø 27°54'00.00''
  4 N 76°52'00.00'' Ø 27°54'00.00''       

  Område 8

  1 N 76°54'20.00'' Ø 34°54'00.00''
  2 N 77°06'40.00'' Ø 34°54'00.00''
  3 N 77°06'40.00'' Ø 35°48'00.00''
  4 N 76°54'20.00'' Ø 35°48'00.00''

  Område 9

  1 N 80°16'00.00'' Ø 21°44'43.00''
  2 N 80°24'43.00'' Ø 22°23'46.00''

   Område 10

  1 N 80°30'25.00'' Ø 22°43'27.00''
  2 N 80°30'42.00'' Ø 22°46'14.00''
  3 N 80°29'31.00'' Ø 24°06'30.00''
  4 N 80°21'27.00'' Ø 24°48'39.00''
  5 N 80°16'14.00'' Ø 25°21'56.00''
  6 N 80°12'18.00'' Ø 26°20'13.00''
  7 N 80°09'12.00'' Ø 26°51'28.00''
  8 N 80°05'04.00'' Ø 27°11'28.00''
  9 N 80°04'45.00'' Ø 27°10'37.00''

   § 6 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser for å beskytte sårbare marine økosystemer eller for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

  § 7 Straffeansvar

  Den som fortsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsene i denne forskrift straffes etter kapittel 12 i lov av 6.juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser.

  § 8 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft 1. september 2011.

  GB/EW