J-6-2016: Forskrift om utviding av det stadlege verkeområde til lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova)

Erstatter: J-43-2014

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 08.01.2016

Forskrift om utviding av det stadlege verkeområde til lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova)

Innholdsfortegnelse:

  Fastsett ved kongeleg resolusjon 8. januar 2016 med heimel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 4, andre ledd. Fremma av Nærings- og fiskeridepartementet.

  I

  Det stadlege verkeområde til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) vert utvida til også å gjelde på norsk landterritorium på Svalbard. På norsk landterritorium på Svalbard gjeld forskrifter etter havressurslova likevel berre når det er fastsett i forskriftene.

  II

  Endringane trer i kraft straks.

  TO/EW