J-59-2013: Forskrift om oppheving av forskrift 28. juni 1972 nr. 01 om regulering av rekefisket i nordlige farvann, O-meridianen, 65 gr. n.br.

Gyldig fra: 12.02.2013

Forskrift om oppheving av forskrift 28. juni 1972 nr. 01 om regulering av rekefisket i nordlige farvann, O-meridianen, 65 gr. n.br.

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 11. februar 2013 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 4 og 16.

  I

  Forskrift 28. juni 1972 nr. 01 om regulering av rekefisket i nordlige farvann O-meridianen, 65 gr. n.br. oppheves.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

   TH/EW