J-59-2008: Instruks for føring av fangstdagbok

Erstatter: J-113-2002

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 02.03.2005

Instruks for føring av fangstdagbok

Innholdsfortegnelse:

  J-113-2002, Instruks for føring av fangstdagbok ble endret 1. mars 2005.

  Instruksen ble inntatt i nytt opptrykk av Fangstdagbok mars 2007.

  Ved en inkurie ble ikke endringen kunngjort på vanlig måte.

  Endret Instruks for føring av fangstdagbok lyder etter dette:

  Denne instruks er gitt med hjemmel i § 3, i forskrift av 26. juli 1993 om oppgaveplikt for fiske- og fangstfartøy. Forskriften er fastsatt med hjemmel i § 9 i lov om saltvannsfiske m.v. av 3. juni 1983 nr. 40.

  Alle fartøy
  Ved ny tur skal det alltid påbegynnes ny side i fangstdagboken og turene skal føres fortløpende fra årets begynnelse. Alle sidene i en fangstdagbok skal være utfylt før en påbegynner en ny bok.

  Fangst i hvert enkelt hal/kast skal føres fortløpende og senest være ført før neste hal/kast tas ombord.

  Alle opplysninger i fangstdagboken, med unntak av påføring av sluttseddelnummer/landingsseddelnummer, skal være ført før fartøyet ankommer havn. Kodefeltet skal ikke utfylles.

  Anslagene over siste døgns fangst kan korrigeres på slutten av dagen. Korreksjonen føres på linjen etter døgnets siste hal/kast og angis ved å skrive ”korreksjon” i feltet for posisjon. Korreksjonen skal foretas etter døgnets siste hal/kast, men før føring av første hal/kast neste døgn. Korreksjon for døgnets fangst føres som tillegg (+) eller som fradrag (-) til de anslag som er ført.

  Landes deler av fangsten i land i løpet av en tur, skal den landede fangst føres i kilo rund vekt, spesifisert på art på linjen for ”Dellanding” nede på dagbokarket. Dellandingen trekkes fra ”Dagens fangst” minus eventuelt utkast og ”Fangst fra forrige side”, slik at ”Fangst om bord/hittil på turen” stemmer overrens med det faktiske fangstkvantum om bord, angitt i rund vekt. Flere dellandinger samme dag summeres og føres på linjen for ”Dellanding”. Flere enn en dellanding på samme dagbokside føres i merknadsrubrikken.

  Døgn uten fangst skal føres ved at posisjonen kl. 12 noteres. Dette gjelder både fiskeleting og gange til/fra felt. Posisjon for flere påfølgende døgn uten fangst kan føres på samme side i dagboken. Bomkast/hal, skade eller ødeleggelse av redskap, skal angis ved å skrive ”Bomkast”, ”Notsprenging”, ”Splitt”, ”Hull i sekk” etc i rubrikken for fangstopplysninger.

  For hvert hal/kast skal det føres hvilken sone det har vært fisket mest i. Bruk vedlagte forkortelser for å angi sone.

  Redskapstype skal angis. Ved skifte av redskap på en og samme tur, skal dette angis i merknadsrubrikken.

  Fangstdagboken skal oppbevares i styrehuset (broen) og til en hver tid være tilgjengelig for kontroll.

  Trålere og snurrevadfartøy
  Trålere og fartøy som fisker med snurrevad skal i fangstdagboken føre en linje pr. hal/trekk og en side pr. døgn. Ved flere enn 8 hal pr døgn fortsetter en på neste side i dagboken. Reketrålere uten konsesjon og fartøy som driver et trålfiske etter industrifisk (øyepål, tobis mv), kan på samme tur føre flere dager på samme side.

  Partråling
  Ved partråling skal fangsten føres i fangstdagboken til det fartøy som tar fangsten ombord. Det andre fartøy skal føre posisjon, tidspunkt og fangst = 0 for hvert hal i sin dagbok. Begge fartøy angir ”partråling” i merknadsfeltet samt parfartøyets registreringsmerke.

  Dobbeltrål og trippeltrål
  Bruk av enkeltrål, dobbeltrål og trippeltrål skal angis i feltet for redskap.

  Garn- og linefartøy, skjellskrapere
  Disse fartøygruppene kan føre samlet fangst pr døgn og flere døgn, - opptil 8, på samme side i dagboken. Garnfartøy fører antall garn, og skjellskrapere antall hal i kolonnen ytterst til høyre i dagboken. Linefartøy fører antall krok pr døgn i kolonnen ytterst til høyre i dagboken.

  Ringnotfartøy
  Ringnotfartøy skal føre en linje pr kast, men kan føre flere døgn pr side i dagboken.

  Bifangst av sjøpattedyr
  Bifangst av sjøpattedyr skal føres i en eller flere ledige kolonner til høyre i dagboken. Antall og art i henhold til vedlagte liste skal føres inn. Dersom det er tvil om hvilke arter som er fanget, kan art angis som gruppebetegnelse ( f eks ”sel”, ”springar”, ”liten tannhval”, ”stor tannhval”). Andre opplysninger som f eks vekt, lengde, kjønn og annet kan føres i dagbokens merknadsfelt.

  Innsending av fangstdagbok.
  Følgende fartøy skal innen en måned etter at turen er avsluttet sende inn originalen av fangstdagboken:

  1. Fartøy som driver konsumtråling i medhold av ubegrenset tråltillatelse, industritråltillatelse, nordsjø-tillatelse, avgrenset nordsjøtillatelse, seitråltillatelse eller torsketråltillatelse.
  2. Fartøy med reketråltillatelse samt fartøy uten reketråltillatelse når de driver et trålfiske etter reke utenfor 12 nautiske mil av grunnlinjene og fartøy som driver skjellskraping.
  3. For andre fartøy enn nevnt i punkt 1 og 2 over, vises det til § 7 i forskrift om oppgaveplikt for fiske og fangstfartøy, fastsatt av Fiskeridepartementet den 26. juli 1993.

  Kopi av fangstdagboken skal oppbevares om bord i fartøyet i minst 2 år. Ved salg av fartøy, er tidligere eier ansvarlig for oppbevaring av fangstdagboken.

  NB!

  For å unngå gjennomslag til neste ark, må skriveklaffen leggest under dagbokarket/kopien det skrives på!

  Kopien av dagboken beholdes ombord i fartøyet. Originalen sendes til: FISKERIDIREKTORATET, Statistikkavdelingen, Postboks 185 Sentrum, 5804 BERGEN

  HR/EW