J-58-2017: Forskrift om oppheving av forskrift om stenging av et område på Trænadjupet innenfor Norges økonomiske sone for fiske etter vassild

Erstatter: J-53-2017

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 05.04.2017

Forskrift om oppheving av forskrift om stenging av et område på Trænadjupet innenfor Norges økonomiske sone for fiske etter vassild

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 5. april 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 47.

  I

   Fiskeridirektoratets forskrift 28. mars 2017 om stenging av et område på Trænadjupet innenfor Norges økonomiske sone for fiske etter vassild oppheves.

  II

   Forskriften trer i kraft straks.

  ------------------

  HJ/EW