J-54-2013: Forskrift om oppheving av forskrift 13. november 1961 nr. 03 om fredning av brisling og hermetisk nedlegging av brisling og småsild

Gyldig fra: 12.02.2013

Forskrift om oppheving av forskrift 13. november 1961 nr. 03 om fredning av brisling og hermetisk nedlegging av brisling og småsild

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 11. februar 2013 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 68.

  I

  Forskrift 13. november 1961 nr. 03 om fredning av brisling og hermetisk nedlegging av brisling og småsild oppheves.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  ES/EW