J-53-2011: Forskrift om utøvelse av selfangst i Vesterisen og Østisen

Erstatter: J-34-2003

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 12.03.2011

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av selfangst i Vesterisen og Østisen

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeri- og kystdepartementet har 11. mars 2011 i medhold av lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 18 annet ledd, fastsatt følgende forskrift:

  I

  I Fiskeridepartementets forskrift av 11. februar 2003 nr. 151 om utøvelse av selfangst i Vesterisen og Østisen gjøres følgende endringer:

  Hjemmelsgrunnlaget skal lyde:

  Fiskeri- og kystdepartementet har 11. mars 2011 i medhold av lov av 6. juni 2008 nr 37 om viltlevande marine ressursar (havressurslova)§§ 16 og 18 fastsatt følgende forskrift:

  § 5 nr 1 første setning skal lyde:

  Hakapik skal ha rett treskaft som er fra 110 cm til 150 cm langt og som har en diameter fra 3 cm til 5 cm.

  § 15 skal lyde:

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer disse bestemmelsene straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressurslova) §§ 61, 64 og 65. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om utøvelse av selfangst i Vesterisen og Østisen

  Fiskeri- og kystdepartementet har 11. mars 2011 i medhold av lov av 6. juni 2008 nr 37 om viltlevande marine ressursar (havressurslova)§§ 16 og 18 fastsatt følgende forskrift:

  § 1 Hovedregel for fangsten

  Fangstfolkene må under fangsten utvise den største hensynsfullhet og anvende fangstmetoder som hindrer unødige lidelser for dyrene. Skadde dyr skal søkes avlivet så snart som mulig.

  § 2 Definisjoner

  1. Med ”unge” forstås sel som er yngre enn ett år gammel. Dyr som er eldre anses som voksne.

  2. Med ”plukkfangst” forstås fangst av enkeltdyr fra skuta (mens denne er i bevegelse fremover i isen).

  § 3 Krav til fangstfolkene

  Den som skal delta i selfangst må ha gjennomgått kurs og bestått de prøver som Fiskeridirektoratet bestemmer.

  Bare skyttere som har bestått særskilt skyteprøve kan skyte sel under fangsten. Ny prøve må avlegges før hver fangstsesong. Prøven avlegges med samme våpen og samme type ammunisjon som skal benyttes under fangsten.

  Den som skal delta i selfangst må ha bestått en særskilt prøve i bruk av hakapik.

  Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere bestemmelser om gjennomføring av ovennevnte regler.

  § 4 Krav til våpen og ammunisjon

  Ved skyting av voksen sel skal nyttes skytevåpen med riflet løp og ammunisjon med ekspanderende kule og anslagsenergi på minst 2.700 joule (275 kilo-grammeter) for 9 grams kuler og 2.200 joule (225 kilogrammeter) for 10 grams kuler på 100 meters hold.

  Ved skyting av unger skal nyttes skytevåpen med riflet løp og ammunisjon med ekspanderende kule og anslagsenergi på minst 981 joule (100 kilogrammeter) på 100 meters hold.

  Skytevåpen og ammunisjon godkjent for voksen sel skal alltid finnes på standplassen om bord under fangst.

  Skytevåpen må være godkjent av børsemaker før avreise og innskutt med den ammunisjon som skal nyttes under fangsten.

  § 5 Krav til hakapik og slagkrok

  1. akHapik skal ha rett treskaft som er fra 110 cm til 150 cm langt og som har en diameter fra 3 cm til 5 cm. Hakapiken skal ha en jernsko som veier minst 400 gram og som er forsynt med en 12 til 18 cm lang, svakt bøyet pigg. Den butte enden av jernskoen kan ha en hammertapp som ikke skal være mer enn 4 cm lang. Jernskoen skal være forsvarlig festet til skaftet. Hakapikens pik må alltid holdes spiss.
  2. Slagkrok skal være 50 cm lang, 1/2 tomme tykk og veie minst 1000 gram, hvorav den påsveisede tilleggsvekt ved kroken skal veie minst 250 gram.

  Hakapikens og slagkrokens form og materiale skal være i samsvar med Selfangstrådets vedtak av 4. november 1970 og tegninger av samme dato.

  § 6 Fangstforbud

  1. Det er forbudt å drive fangst på:
  a) andre selarter enn grønlandssel og klappmyss
  b) voksne klappmysshunner og voksne grønlandssel i ungelegrene
  c) sel som oppholder seg i sjøen

  2. Det er forbudt å skyte sel under slike forhold at den ikke etterpå kan slås med hakapik eller slagkrok og blodtappes på isen. Unntak gjelder ved ungefangst når vilkårene i § 10 er oppfylt, og ved plukkfangst når vilkårene i § 7 femte ledd er oppfylt.

  § 7 Fremgangsmåten ved avliving

  Avlivningen skal foregå på en slik måte at dyret ikke lider unødig.

  Voksne dyr skal skytes. Unger skal skytes eller slås med hakapik eller slagkrok.

  Dyr som er skutt skal snarest mulig slås med hakapik. På unger kan også nyttes slagkrok.

  Ved bruk av hakapik eller slagkrok skal selen slås i hodeskallen. Først skal selen slås med redskapets butte ende eller hammer slik at skalletaket knuses. Deretter skal redskapets pigg slås dypt ned i hjernen. På dyr som er skutt og ligger stille, er det tilstrekkelig å bruke redskapets pigg.

  Blodtapping skal foretas på isen umiddelbart etter at hakapik eller slagkrok er anvendt.

  Ved plukkfangst kan blodtappingen foretas om bord, dersom dyret tas om bord umiddelbart og forholdene ellers tilsier det.

  Blodtappingen skal foregå ved at det legges et snitt fra underkjeven til enden av brystbenet, hvoretter blodårene til forsveivene skjæres over.

  § 8 Særregler ved skyting av sel fra isen og fra fangstbåt

  Ved skyting av sel fra isen og fra fangstbåt skal samtlige dyr slås med hakapik og blodtappes så snart hensynet til den videre fangst gjør det mulig.

  Ved slik fangst skal det alltid følge minst 1 person med hver skytter for å slå og blodtappe de dyrene som skytes.

  § 9 Festing av dragaband eller renneløkke

  Det er forbudt å feste dragaband eller renneløkke (stropp) i dyr på isen før dyret er slått med hakapik eller slagkrok og blodtappet. Unntak gjelder ved plukkfangst dersom dyret åpenbart er dødt.

  § 10 Krøking

  Det er forbudt å ta ikke blodtappede dyr om bord med langtrøe (krok).

  Unger som skytes, kan tas om bord med langtrøe dersom de utvilsomt er døde og isforholdene gjør det utilrådelig å gå på isen. Dyret skal da slås med hakapik eller slagkrok og blodtappes så snart det er kommet om bord.

  § 11 Forbudte fangstmetoder

  Det er forbudt å
  a) fange eller drepe sel ved bruk av line, garn, saks, ruse eller annen form for felle
  b) bruke skytevåpen med glatt løp
  c) bruke hakapik på voksne dyr som ikke er skutt
  d) bruke slagkrok på voksne dyr
  e) slå dyr med hakapik eller slagkrok utenom hodeskallen
  f) foreta avliving av dyr i kunstig belysning

  § 12 Bruk av fly

  Det er forbudt å bruke fly eller helikopter til fangstformål. Fly eller helikopter kan likevel nyttes fra land for speidingsformål på fangstfeltene.

  § 13 Unntak fra reglene i nødssituasjoner

  Fangstreglene kan fravikes så langt det er nødvendig
  a) for å avlive dyr som er skadet
  b) av hensyn til fangstfolkenes og fartøyenes sikkerhet

  § 14 Ansvarsforhold

  Skipperen skal påse at fangstfolkene overholder bestemmelsene om fangsten. Når fangsten foregår på isen eller fra fangstbåt, påhviler dette ansvaret også lederen for fangstlaget.

  I tillegg er den enkelte fanger selv ansvarlig for å overholde bestemmelsene om fangsten.

  § 15 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer disse bestemmelsene straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressurslova) §§ 61, 64 og 65. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

  § 16 Ikrafttredelse

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrift av 20. februar 1991 nr. 117 om utøvelse av selfangst i Vesterisen og Østisen.

  HY/EW