J-5-2023: Høstingsforskriften

Erstatter: J-240-2022

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 12.01.2023

Forskrift om endring i forskrift om gjennomføring av høsting av viltlevende marine ressurser

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 12. januar 2023 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16.

  I

  I forskrift 23. desember 2021 nr. 3910 om gjennomføring av høsting av viltlevende marine ressurser (høstingsforskriften) gjøres følgende endringer:

  § 28 første ledd (endret) skal lyde:

  Kongekrabbe i kvoteregulert område kan bare fangstes med teiner. Hvert fartøy kan fangste med inntil 30 teiner. I teiner som er satt ut for fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område, skal det være minst fire sirkelformede fluktåpninger med minste indre diameter på 150 mm. Fluktåpningene skal være montert i nedre kant av teinens sidepanel, men ikke høyere enn 10 cm fra bunnrammen.

  § 32 andre ledd bokstav d (endret) skal lyde:

  1. Fartøy under 11 meter største lengde og 4,5 meter største bredde, som i tillegg har lasteromstørrelse under 20 m3, og hvor dette er dokumentert overfor Fiskeridirektoratet, med mindre det gjelder forbud mot fiske med snurrevad i medhold av lokal reguleringsforskrift. Det er ikke adgang til å bruke snurrevad som er større enn en 120 maskers not (talt opp langs ene vingen) á 300 mm maskevidde (helmasker), med kuletelne og grunntelne ikke lengre enn 90 meter fra vingespiss til vingespiss, med total omkrets i åpningen ikke større enn 90 meter målt på strukket maske og maksimal taulengde ikke mer enn 880 meter (4 kveiler á 220 meter).

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  ----------------------------

  KOO/EW

  Se vedlagte forskrift i sin helhet:

  23-5.jml (pdf, 397.7 kB)

  Vedlegg:

  Vedlegg 1a-hosting (pdf, 194.1 kB)

  Vedlegg1b-hosting (pdf, 728.8 kB)

  Vedlegg 1c hosting (pdf, 1.9 MB)

  Vedlegg 2a (pdf, 29.2 kB)

  Vedlegg 2b-hosting (pdf, 425.1 kB)

  Vedlegg 2c-hosting (pdf, 343.2 kB)

  Vedlegg 3a-monteringsbeskrivelse-teiner-kongkerabbe (pdf, 426.9 kB)

  Vedlegg 3b-hosting (pdf, 576.6 kB)

  Vedlegg 3c -hosting (pdf, 582.7 kB)) (pdf, 686.0 kB)

  Vedlegg 3d-Monteringsbeskrivelse-hummer-krabbetiner-fritidsfiske(6) (pdf, 686.0 kB)

  Vedlegg3e-Monteringsbeskrivelse-hummer-krabbetiner-yrkesfiske(6) (pdf, 659.5 kB)

  Vedlegg 4-hosting (pdf, 241.6 kB)

  Vedlegg 5-hosting (pdf, 143.2 kB)

  Vedlegg 6-hosting (pdf, 175.7 kB)

  Vedlegg 7-Lasteromssertifikat(2) (pdf, 74.7 kB)