J-49-2020: Forskrift om gjennomføring av fangst av sel i Vesterisen og Østisen i 2020

Gyldig fra: 02.04.2020

Forskrift om gjennomføring av fangst av sel i Vesterisen og Østisen i 2020

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 2. april 2020 med hjemmel i forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 8-2, jf. lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 12 og § 17, jf. forskrift 24. februar 2020 nr. 174  om regulering av fangst av sel i Vesterisen og Østisen i 2020 og § 8 og § 9, jf. forskrift 11. februar 2003 nr. 151 om utøvelse av selfangst i Vesterisen og Østisen § 3, jf. lov 6. juni 2008 nr. 37 om viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16.

  § 1 Virkeområde

  Forskriften gjelder fartøy som har fått tillatelse til å delta i fangst av sel i Vesterisen og Østisen i 2020.

  § 2 Unntak fra krav til inspektør

  Fartøy som deltar i fangst av sel i Vesterisen og Østisen er unntatt fra kravet om inspektør om bord under fangsten.

  § 3 Unntak fra krav til kurs

  Fartøy som deltar i fangst av sel i Vesterisen og Østisen er unntatt fra kravet til kurs og teoretisk prøve for selfangere.

  § 4 Gjennomføring av skyteprøve

  Samtlige som skal skyte sel skal avlegge skyteprøve i samsvar med de kravene som gjelder for skyteprøve for storviltjegere (vanlig skyteskive). Prøven skal avlegges og bestås med våpen og ammunisjon som skal benyttes under fangsten. Fartøyets høvedsmann er ansvarlig for at prøven gjennomføres og bestås senest ved ankomst til isen/fangstfeltet, og at tilstrekkelig skytetrening blir gjennomført før fangsten påbegynnes.

  Prøven skal dokumenteres ved at skyteskiven som prøven avlegges på undertegnes av høvedsmann og skytter, og sendes Fiskeridirektoratet umiddelbart etter avsluttet fangst.

  § 5 Ikrafttredelse

  Forskriften trer ikraft straks.

  --------------

  HY/EW