Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-49-2007: Forskrift om stengning av et område i Kongsfjorden på Svalbard for fiskeaktivitet.

Gyldig fra: 02.02.2007

Forskrift om stengning av et område i Kongsfjorden på Svalbard for fiskeaktivitet.

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt ved kgl.res. 2. februar 2007 med hjemmel i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

  § 1. Formål

  Forskriftens formål er å avverge interessekonflikt mellom forskning og trålfiske i et område av Kongsfjorden på Svalbard som er av spesiell verdi for forskningen i Ny-Ålesund.

  § 2. Fiske med trål - omfang av begrepet

  Denne forskriften omfatter alt fiske med trål som drives i ervervsøyemed. Fiske med trål inkluderer også annen lignende aktivitet som vil kunne skade bunnforholdene i fjorden, herunder tråling etter tang, tare og skjell. Fiske til forskningsformål eller fangst av hval er ikke omfattet av forskriften.

  Sysselmannen på Svalbard kan i konkrete tilfeller avgjøre hvorvidt en aktivitet omfattes av forskriften eller ikke.

  § 3. Forbud mot fiske med trål

  Alt fiske med trål er forbudt i følgende sammenhengende område i Kongsfjorden på Svalbard:

  Øst for en rett linje mellom følgende posisjoner:

   A: 78 ° 58,00 ' N

   11 ° 19,45 ' Ø

   B: 79 ° 02,24 ' N

   11 ° 15,02 ' Ø

   C: 79 ° 00,57 ' N

   11 ° 29,16 ' Ø

   D: 79 ° 03,55 ' N

   11 ° 38,51 ' Ø.

  Grensen for det området hvor fiskeriaktivitet er forbudt fremgår av vedlagte kart i målestokk 1:200.000, datert 18. mars 2005.

  Forskriften med kart oppbevares hos Justis- og politidepartementet.

  § 4. Kontroll

  Sysselmannen på Svalbard håndhever denne forskriften. Det kan gis direktiver til Kystvakten, jf. lov 13. juni 1997 nr. 42 om Kystvakten § 12 annet ledd, jf. § 19 tredje ledd og § 22.

  § 5. Straff

  Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift eller medvirkning til det, straffes etter lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4 annet ledd.

  § 6. Ikrafttredelse og endring

  Denne forskrift trer i kraft straks. Justis- og politidepartementet kan gjøre endringer i denne forskrift.

  HØ/EW