J-48-2020: Forskrift om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området)

Erstatter: J-273-2011

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 03.04.2020

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området)

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har den 3. april 2020 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 36 og 37 og forskrift 11. desember 2009 nr. 1507 om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) § 8 fastsatt følgende forskrift:

  I

   I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 11. desember 2009 nr. 1507 om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) gjøres følgende endringer:

   § 3 bokstav a) tredje ledd (endret) skal lyde:

   All fangst skal oppgis i artskode (FAO-kode). Koden MZZ (marine fish not specified) skal kun brukes dersom fangsten er 0. 

  § 3 bokstav b) tredje ledd (endret) skal lyde:

   All fangst skal oppgis i artskode (FAO-kode). Koden MZZ (marine fish not specified) skal kun brukes dersom fangsten er 0. 

   § 3 bokstav c) tredje ledd (endret) skal lyde:

  All fangst skal oppgis i artskode (FAO-kode). Koden MZZ (marine fish not specified) skal kun brukes dersom fangsten er 0. 

   § 3 bokstav d) tredje ledd (endret) skal lyde:

  All fangst skal oppgis i artskode (FAO-kode). Koden MZZ (marine fish not specified) skal kun brukes dersom fangsten er 0. 

  § 3 bokstav e) tredje ledd (endret) skal lyde:

   All fangst skal oppgis i artskode (FAO-kode). Koden MZZ (marine fish not specified) skal kun brukes dersom fangsten er 0. 

   § 3 bokstav f) (endret) skal lyde:

   f) Melding om avslutning av fiske

   Melding om avslutning av fiske skal sendes senest 6 timer før utgang av reguleringsområdet.

   Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

  Dataelement

  Kode

  Påkrevd/ Valgfritt

  Forklaring

  Meldingstype

  TM

  P

  COX, melding om avslutning av fiske

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Serienummer for meldingen i inneværende år

  Autentisering

  AU

  P

  Avtalt autentiseringskode

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer

  Skipper

  MA

  V

  Skippers navn

  Fangst

  CA

  P

  Fangst siden forrige CAT- melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.

  Fiskedager

  DF

  V

   

  Breddegrad

  LA

  V

  Breddegrad ved sending av melding

  Lengdegrad

  LO

  V

  Lengdegrad ved sending av melding

  Utkast

  RJ

  P

  Utkast siden forrige CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt

  Kvantum om bord

  OB

  P

  Fangst om bord fordelt på kilo rund vekt. Parvis angitt.

  Fangstområde

  RA

  P

  NAFO-område fartøyet går ut av

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  All fangst skal oppgis i artskode (FAO-kode). Koden MZZ (marine fish not specified) skal kun brukes dersom fangsten er 0. 

  § 7 (endret) skal lyde:

  § 7 Bifangst ved trålfiske etter reker

   For det tilfelle at bifangst av regulerte bunnfiskearter pr. trålhal overstiger 5 % i vekt, skal fartøy umiddelbart forandre posisjon med minst 10 nautiske mil, for å unngå videre bifangster av regulerte bunnfiskearter.

   Forskriften trer i kraft straks.

   Forskriften lyder etter dette:

  ---------------------

  Forskrift om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området)

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 11. desember 2009 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 20 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 34, 36 og 37 fastsatt følgende forskrift:

  § 1 Virkeområde

  Denne forskrift gjelder for fiske i området nord for 35° N og vest for en linje trukket langs meridianen 42° V til posisjon 59° N 42° V og derfra langs meridianen 44° V til Grønlands kyst (NAFO-området).

  Med reguleringsområdet (regulatory area) menes den del av NAFO-området som ligger utenfor de områder hvor kyststatene har fiskerijurisdiksjon (internasjonalt farvann). Med underområder (divisions) menes de inndelinger av NAFO-området som hver er beskrevet med et tall fra 1-6 med tillegg av en eller to bokstaver (eks. 3 M eller 3 NO).

  § 2 Deltakelse

  Det er forbudt å drive fiske i området som er beskrevet i § 1 uten på forhånd å ha registrert vedkommende fartøy hos Fiskeridirektøren.

  Registrering gjelder for spesifiserte fiskeslag, og for ett kalenderår av gangen.

  Fartøy som ikke har drevet fiske i det nordvestlige Atlanterhav i de senere år, kan nektes registrering. Det kan også nektes registrering av andre grunner, når det er nødvendig for å gjennomføre et rasjonelt fiske.

  Et fartøy som er registrert etter første ledd, kan strykes i registeret når vedkommende fartøy ikke oppfyller de fastsatte vilkår eller overtrer lov og forskrift for området eller ikke deltar i fisket i områdene beskrevet i § 1 innen de fastsatte frister.

  § 3 Rapportering

  Fartøy som nevnt i § 2 skal sende de meldingene som fremgår av denne bestemmelsen. Meldingene skal sendes elektronisk til Fiskeridirektoratet.

  a) Melding om fiskestart

  Melding om fiskestart skal sendes senest 6 timer før ankomst i reguleringsområdet.

  Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

   Dataelement 

   Kode 

   Påkrevd/Valgfritt 

   Forklaring 

   Meldingstype

   TM

   P

   COE, Melding om fiskestart

   Meldingsnummer

   RN

   P

   Serienummer for meldingen i inneværende år

   Autentisering

   AU

   P

   Avtalt autentiseringskode

   Radiokallesignal

   RC

   P

   Fartøyets radiokallesignal

   Fartøynavn

   NA

   V

   Fartøyets navn

   Skippers navn

   MA

   P

   Navn på fartøyets skipper

   Registreringsmerke

   XR

   V

   Fartøyets registreringsnummer

   Posisjon bredde

   LA

   P

   Posisjon bredde ved sending av melding, NDDMM

   Posisjon lengde

   LO

   P

   Posisjon lengde ved sending av melding, E/WDDMM

   Fangstområde

   RA

   P

   Angivelse av NAFO-underområde det skal fiskes i

   Fiskeslag

   DS

   P

   Fiskeslag som er hovedmål for fiske

   Kvantum om bord

   OB

   P

   Fangst om bord fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt

   Observatør om bord

   OO

   P

   ”Yes” eller ”No”

   Meldingsdato

   DA

   P

   Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

   Meldingstid

   TI

   P

   Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  All fangst skal oppgis i artskode (FAO-kode). Koden MZZ (marine fish not specified) skal kun brukes dersom fangsten er 0.

  b) Daglig fangstmelding

  Fangstmelding om foregående døgns fangst skal sendes hver dag før kl. 1200 UTC. Slik melding skal også sendes selv om fangsten er 0.

  Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

   Dataelement 

   Kode 

   Påkrevd/Valgfritt 

   Forklaring 

   Meldingstype

   TM

   P

   CAT, Daglig fangstmelding

   Meldingsnummer

   RN

   P

   Serienummer for meldingen i inneværende år

   Autentisering

   AU

   P

   Avtalt autentiseringskode

   Radiokallesignal

   RC

   P

   Fartøyets radiokallesignal

   Fartøynavn

   NA

   V

   Fartøyets navn

   Registreringsmerke

   XR

   V

   Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret

   Fangst

   CA

   P

   Fangst siden forrige CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.

   Utkast

   RJ

   P

   Utkast siden forrige CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.

   Antall fiskedager

   DF

   P

   Antall fiskedager i reguleringsområdet siden forrige CAT-melding

   Fangstområde

   RA

   P

   NAFO-underområde der fangsten er tatt

   Meldingsdato

   DA

   P

   Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

   Meldingstid

   TI

   P

   Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  All fangst skal oppgis i artskode (FAO-kode). Koden MZZ (marine fish not specified) skal kun brukes dersom fangsten er 0.

  c) Fangstmelding ved grensekryssing 3L

  Fartøy som fisker reker i 3L skal sende fangstmelding en time før grensepassering ved inngang i og utgang av underområde 3L

  Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

   Dataelement 

   Kode

   Påkrevd/Valgfritt 

   Forklaring 

   Meldingstype

   TM

   P

   COB, Fangstmelding ved grensepassering

   Meldingsnummer

   RN

   P

   Serienummer for meldingen i inneværende år

   Radiokallesignal

   RC

   P

   Fartøyets radiokallesignal

   Fartøynavn

   NA

   V

   Fartøyets navn

   Registreringsmerke

   XR

   V

   Fartøyets registreringsnummer

   Fangstområde

   RA

   P

   NAFO-underområde fartøyet går ut av

   Fangst

   CA

   P

   Fangst siden forrige CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.

   Fangstområde

   AE

   P

   NAFO-underområde fartøyet går inn i

   Kvantum om bord

   OB

   P

   Fangst om bord ved kryssing av grensen for underområde 3L fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt

   Antall fiskedager

   DF

   P

   Antall fiskedager i reguleringsområdet

   Meldingsdato

   DA

   P

   Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

   Meldingstid

   TI

   P

   Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

   All fangst skal oppgis i artskode (FAO-kode). Koden MZZ (marine fish not specified) skal kun brukes dersom fangsten er 0.

  d) Omlastingsmelding

  Fartøy som skal avgi fangst skal senest 24 timer før omlastingen påbegynnes sende melding om omlasting. Fartøy som har mottatt fangst fra annet fartøy skal senest en time etter at den enkelte omlasting er avsluttet sende melding om omlasting.

  Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

   Dataelement 

   Kode 

   Påkrevd/Valgfritt 

   Forklaring 

   Meldingstype

   TM

   P

   TRA, melding om omlasting

   Meldingsnummer

   RN

   P

   Serienummer for meldingen i inneværende år

   Autentisering

   AU

   P

   Avtalt autentiseringskode

   Radiokallesignal

   RC

   P

   Fartøyets radiokallesignal

   Fartøynavn

   NA

   V

   Fartøyets navn

   Registreringsmerke

   XR

   V

   Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret

   Kvantum som skal overføres

   KG

   P

   Kvantum som skal overføres fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.

   Overført fra

   TF

   P1

   Radiokallesignal på fartøyet det overføres fra

   Overført til

   TT

   P1

   Radiokallesignal på fartøyet det overføres til

   Posisjon bredde

   LA

   P2

   Antatt posisjon bredde for omlasting, NDDMM

   Posisjon lengde

   LO

   P2

   Antatt posisjon lengde for omlasting, E/WDDMM

   Dato

   PD

   P2

   Antatt dato for omlasting i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

   Tid

   PT

   P2

   Antatt tidspunkt for omlasting i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

   Meldingsdato

   DA

   P

   Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

   Meldingstid

   TI

   P

   Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

   1Etter hva som er relevant

   2Påkrevd for fartøy som avgir fangst

  All fangst skal oppgis i artskode (FAO-kode). Koden MZZ (marine fish not specified) skal kun brukes dersom fangsten er 0.

  e) Melding om havneanløp

  Fartøy som har mottatt fangst fra annet fartøy skal sende melding om havneanløp senest 24 timer før landing finner sted.

  Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

   Dataelement 

   Kode 

   Påkrevd/Valgfritt 

   Forklaring 

   Meldingstype

   TM

   P

   POR, melding om havneanløp

   Meldingsnummer

   RN

   P

   Serienummer for meldingen i inneværende år

   Autentisering

   AU

   P

   Avtalt autentiseringskode

   Radiokallesignal

   RC

   P

   Fartøyets radiokallesignal

   Fartøynavn

   NA

   V

   Fartøyets navn

   Skippers navn

   MA

   V

   Navn på fartøyets skipper

   Registreringsmerke

   XR

   V

   Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret

   Kyststat

   CS

   P

   Landingshavnens kyststat

   Havn

   PO

   P

   Navnet på havnen der det skal landes

   Dato

   PD

   P

   Antatt dato for havneanløp i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

   Tid

   PT

   P

   Antatt tidspunkt for havneanløp i UTC (TTMM)

   Kvantum som skal landes

   KG

   P

   Kvantum som skal leveres fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.

   Kvantum om bord

   OB

   P

   Fangst om bord fordelt på kilo rund vekt. Parvis angitt.

   Meldingsdato

   DA

   P

   Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

   Meldingstid

   TI

   P

   Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

   All fangst skal oppgis i artskode (FAO-kode). Koden MZZ (marine fish not specified) skal kun brukes dersom fangsten er 0.

   f) Melding om avslutning av fiske

   Melding om avslutning av fiske skal sendes senest 6 timer før utgang av reguleringsområdet.

   Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

  Dataelement

  Kode

  Påkrevd/ Valgfritt

  Forklaring

  Meldingstype

  TM

  P

  COX, melding om avslutning av fiske

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Serienummer for meldingen i inneværende år

  Autentisering

  AU

  P

  Avtalt autentiseringskode

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer

  Skipper

  MA

  V

  Skippers navn

  Fangst

  CA

  P

  Fangst siden forrige CAT- melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.

  Fiskedager

  DF

  V

  Breddegrad

  LA

  V

  Breddegrad ved sending av melding

  Lengdegrad

  LO

  V

  Lengdegrad ved sending av melding

  Utkast

  RJ

  P

  Utkast siden forrige CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt

  Kvantum om bord

  OB

  P

  Fangst om bord fordelt på kilo rund vekt. Parvis angitt.

  Fangstområde

  RA

  P

  NAFO-område fartøyet går ut av

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  All fangst skal oppgis i artskode (FAO-kode). Koden MZZ (marine fish not specified) skal kun brukes dersom fangsten er 0.

  g) Gjennomføring

  Ansvarshavende om bord på fartøyet skal forvisse seg om at rapporteringssystemet fungerer tilfredsstillende før fisket kan starte.

  Meldinger sendt i henhold til denne forskriften anses som ikke mottatt av Fiskeridirektoratet dersom avsender ikke mottar returmelding eller returmeldingen viser meldingsstatus NAK.

  § 4 Forbud mot fiske

  Fiskeridirektøren kan forby ethvert fiske i det området eller deler av området som er beskrevet i § 1, når det foreligger internasjonale avtaler om dette eller når tildelte kvoter av kyststater i dette området eller kvote Norge er tildelt etter vedtak av Den nordvest-atlantiske fiskerikommisjon (NAFO) er oppfisket.

  Fisket kan stoppes midlertidig ved at en årskvote fordeles med mindre kvoter for kortere tidsrom enn et år.

  Fiskeridirektøren kan også bestemme at en kvote bare kan utnyttes av bestemte redskapstyper.

  § 5 Maskevidde i trål

  Det er forbudt å bruke trål i fiske etter reker dersom det i noen del av redskapet er mindre maskevidde enn 40 mm.

  I fisket etter alle fiskeslag unntatt lodde er det forbudt å bruke trål dersom det i noen del av redskapet er mindre maskevidde enn 130 mm.

  § 6 Påbud om bruk av sorteringsrist

  Ved bruk av reketrål skal det være innmontert sorteringsrist.

  Fiskeridirektøren kan fastsette nærmere retningslinjer for utforming og montering av sorteringsrist etter første ledd.

  § 7 Bifangst ved trålfiske etter reker

   For det tilfelle at bifangst av regulerte bunnfiskearter pr. trålhal overstiger 5 % i vekt, skal fartøy umiddelbart forandre posisjon med minst 10 nautiske mil, for å unngå videre bifangster av regulerte bunnfiskearter.

  § 8 Reguleringsfullmakter

  Fiskeridirektøren kan endre denne forskriften og fastsette nærmere reguleringsbestemmelser som er nødvendig for å oppnå en hensiktsmessig avvikling av fiske, herunder påmeldingsfrist, siste utseilingsdato, maksimalkvote m.v.

  § 9 Krav til stuingsplan og stuing av fangst

  Fartøy som fisker i reguleringsområdet skal føre stuingsplan som viser plassering av forskjellige arter i lasterommet spesifisert på kvantum produktvekt (i kilo).

  Stuingsplanen skal oppdateres hver dag for det foregående døgnet fra klokken 0000 UTC til klokken 2400 UTC.

  Stuingsplanen skal oppbevares om bord til landingen er avsluttet.

  Fisk av samme art kan plasseres flere steder i lasterommet, men må holdes klart atskilt fra andre arter.

  All fangst tatt i NAFO-området skal stues separat fra fangst tatt utenfor området.

  § 10 NAFO-reguleringer

  Deltagende fartøy skal følge regler i eller fastsatt i medhold av konvensjon om fiske i NAFO-området.

  § 11 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i eller gitt i medhold av denne forskrift straffes etter lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 31 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar kapittel 12. Forsøk og medvirkning straffes på samme måte.

  § 12 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2010. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 16. mars 1994 nr. 215 om regulering av fiske i Det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området).

  MKRB/EW