J-46-1998: Forskrift om fiske med norske fartøy i Antarktis (CCAMLR- området).

Gyldig fra: 13.03.1998

Forskrift om fiske med norske fartøy i Antarktis (CCAMLR- området).

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt ved kgl. res. av 13. mars 1998. Fastsatt med hjemmel i lov av 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av deltagelsen i fisket §§ 6 og 8 i lov av 3.juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 1, 4, 5, 9, 26 og 45. Fremmet av Fiskeridepartementet.

  § 1 Virkeområde

  Forskriften gjelder for norske statsborgere og personer bosatt i Norge som driver fiske med norske fartøy i havområdet på den sydlige halvkule som er underlagt konvensjonen av 20. mai 1980 for bevaring av levende marine ressurser i Antarktis, (Krillkonvensjonen), avgrenset av følgende punkter av bredde- og lengdegrader:

  50°S, 0°; 50°S, 30°Ø; 45°S, 30°Ø; 45°S, 80°Ø; 55°S, 80°Ø; 55°S, 150°Ø; 60°S, 150 Ø; 60°S, 50°V; 50°V, 50°S, 0°.

  § 2 Deltakelse

  Det er forbudt å drive fiske i området som beskrevet i § 1, uten på forhånd å ha fått tillatelse fra Fiskeridirektoratet.

  Fiskeridepartementet kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om vilkår for slik tillatelse.

  § 3 Merking av redskap og rapportering

  Av hensyn til gjennomføringen av vedtak fattet av den kommisjon som er opprettet i henhold til Krillkonvensjonen artikkel VII, heretter kalt Kommisjonen, kan Fiskeridirektoratet gi pålegg om:

      a. merking av fartøyets fiskeredskap og fortøyninger,
     b. rapportering av redskap, fortøyninger og andre gjenstander som uforskyldt tapes i sjøen,
     c. rapportering av art og antall sjøpattedyr som uforvarende blir tatt i eller med fiskeredskap.

  § 4 Kontrolltiltak

  Fiskeridirektoratet kan i samsvar med vedtak truffet av Kommisjonen gi pålegg om at deltakende fartøy skal ha om bord:

      a. montert satelittsporingsutstyr
     b. inspektører og observatører.

  Fiskeridirektoratet kan ved forskrift fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en tilfredsstillende kontroll med fisket.

  § 5 Forbud mot fiske

  Fiskeridirektoratet kan i samsvar med vedtak truffet av Kommisjonen ved foskrift forby fiske på visse arter og i bestemte områder og stoppe fisket for norske fartøy når totalkvoten er tatt.

  § 6 Maskevidde i trålfisket.

  Det er forbudt å bruke pelagisk trål eller bunntrål med mindre maskevidde enn nevnt nedenfor ved fiske etter følgende arter:

   Art

   minste maskevidde

   Notothenia rossii, Dissostichus eleginoides

   120 mm

   Notothenia gibberifrons, Notothenia kempi,
  Notothenia squamifros

   80 mm

  Det er forbudt å bruke innretninger eller ha en oppbygging av trålen som snører sammen maskene eller på annen måte reduserer seleksjonen i redskapet.

  § 7 Oppgaveplikt

  Den som deltar i fisket i henhold til § 2, har plikt til å føre fangstdagbok og innen en måned etter endt tur sende dagboken til Fiskeridirektoratet, jfr. forskrift av 26.juli 1993 om oppgaveplikt for fiske- og fangstfartøy.

  Det skal i tillegg fylles ut Kommisjonens standardiserte rapporteringsskjema med fangst, biologiske data og fartøyets fangstkapasitet. Skjemaet skal sendes til Fiskeridirektoratet, jfr. første ledd.

  § 8 Reguleringsfullmakter

  Fiskeridirektoratet kan ved forskrift fastsette nærmere reguleringsbestemmelser som er nødvendig for å oppnå en hensiktsmessig avvikling av fisket, herunder påmeldingsfrist, siste utseilingsdato, maksimalkvote m.v.

  § 9 Reguleringer i medhold av Krillkonvensjonen.

  Den som deltar i fisket i henhold til § 2, skal overholde bestemmelser fastsatt i eller i medhold av Krillkonvensjonen.

  § 10 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne forskrift, straffes i henhold til lov av 16.juni 1972 nr. 57 om regulering av deltagelsen i fisket § 11 og lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53.

  § 11 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Samtidig oppheves forskrift av 11.desember 1989 om fiske med norske fartøy i Antarktis.