Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-42-2013: Forskrift om endring av forskrift 06. januar 2000 nr. 06 om fangstdokumentasjon ved fiske etter patagonisk tannfisk (Dissostichus spp.)

Erstatter: J-4-2000

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 29.01.2013

Forskrift om endring av forskrift 06. januar 2000 nr. 06 om fangstdokumentasjon ved fiske etter patagonisk tannfisk (Dissostichus spp.)

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 28.01.2013 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 36.

  I

  I forskrift 6. januar 2000 nr. 06 om fangstdokumentasjon ved fiske etter patagonisk tannfisk (Dissostichus spp.) gjøres følgende endringer:

  Hjemmelshenvisningen (endret) skal lyde:

  Fastsatt av Fiskeridepartementet 6. januar 2000 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 36.

  § 5 (endret) skal lyde:

  § 5 Straff og inndragning

  Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 62, 64 og 65.

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om fangstdokumentasjon ved fiske etter patagonisk tannfisk (Dissostichus spp.)

  Fastsatt av Fiskeridepartementet 6. januar 2000 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 36.

  § 1 Virkeområde

  Forskriften gjelder ved fiske etter patagonisk tannfisk (Dissostichus spp.) i de havområder som forvaltes av Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resourses (CCAMLR), eller i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon (internasjonalt farvann).

  § 2 Plikt til utfylling av fangstdokument

  Norske fartøy som har tillatelse til å fiske patagonisk tannfisk (Dissostichus spp.) eller motta slik fisk, skal ved landing og ved overføring av fangst fylle ut et fangstdokument.

  § 3 Krav til fangstdokument

  Fangstdokument utgis av Fiskeridirektoratet og skal inneholde følgende opplysninger:

  a) navn, adresse, telefon- og faksnummer til Fiskeridirektoratet,
  b) fartøyets navn, registreringshavn, registreringsnummer og radiokallesignal,
  c) vekt for hver art av Patagonisk tannfisk (Dissostichus spp.) spesifisert på produkttype, fordelt på CCAMLR statistiske underområder eller divisjoner dersom fangsten er tatt innenfor CCAMLR-området, og/eller fordelt på FAO statistiske områder, underområder eller divisjoner dersom fangsten er tatt utenfor CCAMLR-området,
  d) tidsperioden (fra dato til dato) da fangsten ble tatt
  e) dato da fangsten ble landet og navn på havn hvor fangsten ble landet, eller dato da fangst ble mottatt av annet fartøy og navn, flaggstat og registreringsnummer til fartøyet som mottok slik fangst og
  f) navn, adresse, telefon- og faksnummer til mottaker eller mottakere av fangst og mottatt kvantum spesifisert på fiskeslag og produkttype.

  § 4 Utfylling av fangstdokument

  Fiskeridirektoratet kan gi nærmere regler for utfylling av fangstdokument.

  § 5 Straff og inndragning

  Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 62, 64 og 65.

  § 6 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer ikraft 4. mai 2000.

  HØ/EW