Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-40-2014: Forskrift 20. mars 2009 nr. 332 om fangstdokumentasjon for makrellstørje (Thunnus Thynnus), storøyet tunfisk (bigeye tuna/Thunnus obesus) og sverdfisk (Xiphias gladius)

Erstatter: J-64-2009

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.03.2014

Forskrift om endring av forskrift 20. mars 2009 nr. 332 om fangstdokumentasjon for makrellstørje (Thunnus Thynnus), storøyet tunfisk (bigeye tuna/Thunnus obesus) og sverdfisk (Xiphias gladius)

Innholdsfortegnelse:

  Nærings- og Fiskeridepartementet har den 28. februar 2014, med hjemmel i lov 6. juni 1997 nr. 32 om innførsle- og utførsleregulering § 1, jf. forskrift 17. juli 1998 om delegering av myndighet etter lov om innførsle- og utførsleregulering §§ 1 og 3, og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 36, 40 og 41 fastsatt følgende forskrift:

  I

  I forskrift av 20. mars 2009 nr. 332 om fangstdokumentasjon for makrellstørje (Thunnus thynnus) storøyet tunfisk (bigeye/Thunnus obesus) og sverdfisk (Xiphias gladius) gjøres følgende endring:

  § 2 (endret) skal lyde:

  I denne forskrift forstås med:

   a)

   eksport av fisk, at fisk som har blitt landet fra norsk fartøy i norsk havn førest av Norge,

   b)

   reeksport av fisk, at fisk som har blitt importert til eller landet fra utenlandskfartøy i Norge, blir ført ut av landet,

   c)

   fangstdokument, elektronisk- eller papirdokument som er godkjent av ansvarligemyndigheter i samsvar med krav i Den internasjonale kommisjonen for bevaring avtunfisk (ICCAT),

   d)

   reeksportdokument, elektronisk- eller papirdokument godkjent av ansvarligemyndigheter i samsvar med krav i Den internasjonale kommisjonen for bevaring avtunfisk (ICCAT) når fisken blir importert via tredjeland til Norge eller blirreeksportert fra Norge.

  § 3 (endret) skal lyde:

  Den som er ansvarlig på norsk fiskefartøy plikter ved landing av makrellstørje, storøyet tunfisk og sverdfisk å gi Fiskeridirektoratet de opplysninger som er nødvendig for å kunne utstede fangstdokument. Den som er ansvarlig på fartøyet plikter å oppbevare kopi av fangstdokumentet i to år etter utstedelse.

  § 5 (endret) skal lyde:

  Det er forbudt å importere, eller for utenlandsk fartøy å lande, makrellstørje, storøyettunfisk og sverdfisk dersom fisken ikke følges av fangstdokument. Dersom fisken blir importert via tredjeland skal reeksportdokument følge med forsendelsen i tillegg til fangstdokument.

  Importør, eller den som er ansvarlig på det utenlandske fartøyet, skal sende Fiskeridirektoratet kopi av fangstdokument og reeksportdokument straks. Importør plikter å oppbevare kopi av fangstdokument og reeksportdokument i ti år etter importen.

  § 6 (endret) skal lyde:

  Det er forbudt å eksportere makrellstørje, storøyet tunfisk og sverdfisk dersom fisken ikke følges av godkjent fangstdokument utstedt av Fiskeridirektoratet. Eksportør plikter å oppbevare kopi av fangstdokument i ti år etter eksporten.

  § 7 (endret) skal lyde:

  Det er forbudt å reeksportere makrellstørje, storøyet tunfisk og sverdfisk dersom forsendelsen ikke følges av fangstdokument og reeksportdokument utstedt av Fiskeridirektoratet. Reeksportør plikter å oppbevare kopi av fangstdokument og reeksportdokument i ti år etter reeksport.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om fangstdokumentasjon for makrellstørje (Thunnus thynnus), storøyet tunfisk (bigeye tuna/Thunnus obesus) og sverdfisk (Xiphias gladius)

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 20. mars 2009, med hjemmel i lov 6. juni 1997 nr. 32 om innførsle- og utførsleregulering § 1, jf. forskrift 17. juli 1998 om delegering av myndighet etter lov om innførsle- og utførsleregulering §§ 1 og 3, og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 36, 40 og 41 fastsatt følgende forskrift:

  § 1 Stedlig og saklig virkeområde

  Forskriften gjelder på Norges landterritorium, i farvann under norsk fiskerijurisdiksjon og for norsk fartøy utenfor disse farvann.

  Forskriften gjelder for landing, innenlands omsetning, import, eksport og reeksport av fersk og fryst makrellstørje (Thunnus thynnus), storøyet tunfisk (bigeye tuna/ Thunnus obesus) og sverdfisk (Xiphias gladius).

  § 2 Definisjoner

  I denne forskrift forstås med:

   a)

   eksport av fisk, at fisk som har blitt landet fra norsk fartøy i norsk havn førest av Norge,

   b)

   reeksport av fisk, at fisk som har blitt importert til eller landet fra utenlandskfartøy i Norge, blir ført ut av landet,

   c)

   fangstdokument, elektronisk- eller papirdokument som er godkjent av ansvarligemyndigheter i samsvar med krav i Den internasjonale kommisjonen for bevaring avtunfisk (ICCAT),

   d)

   reeksportdokument, elektronisk- eller papirdokument godkjent av ansvarligemyndigheter i samsvar med krav i Den internasjonale kommisjonen for bevaring avtunfisk (ICCAT) når fisken blir importert via tredjeland til Norge eller blirreeksportert fra Norge.

  § 3 Plikt til å gi opplysninger til utfylling av fangstdokument ved landing

  Den som er ansvarlig på norsk fiskefartøy plikter ved landing av makrellstørje, storøyet tunfisk og sverdfisk å gi Fiskeridirektoratet de opplysninger som er nødvendig for å kunne utstede fangstdokument. Den som er ansvarlig på fartøyet plikter å oppbevare kopi av fangstdokumentet i to år etter utstedelse.

  § 4 Plikt til å sende med fangstdokument ved innenlands omsetning

  Ved innenlands omsetning av makrellstørje, storøyet tunfisk og sverdfisk som har blitt landet i Norge, skal godkjent fangstdokument utstedt av Fiskeridirektoratet følge med forsendelsen.

  § 5 Forbud mot import og landing fra utenlandsk fartøy uten fangstdokument

  Det er forbudt å importere, eller for utenlandsk fartøy å lande, makrellstørje, storøyettunfisk og sverdfisk dersom fisken ikke følges av fangstdokument. Dersom fisken blir importert via tredjeland skal reeksportdokument følge med forsendelsen i tillegg til fangstdokument.

  Importør, eller den som er ansvarlig på det utenlandske fartøyet, skal sende Fiskeridirektoratet kopi av fangstdokument og reeksportdokument straks. Importør plikter å oppbevare kopi av fangstdokument og reeksportdokument i ti år etter importen.

  § 6 Forbud mot eksport uten fangstdokument

  Det er forbudt å eksportere makrellstørje, storøyet tunfisk og sverdfisk dersom fisken ikke følges av godkjent fangstdokument utstedt av Fiskeridirektoratet. Eksportør plikter å oppbevare kopi av fangstdokument i ti år etter eksporten.

  § 7 Forbud mot reeksport uten reeksportdokument

  Det er forbudt å reeksportere makrellstørje, storøyet tunfisk og sverdfisk dersom forsendelsen ikke følges av fangstdokument og reeksportdokument utstedt av Fiskeridirektoratet. Reeksportør plikter å oppbevare kopi av fangstdokument og reeksportdokument i ti år etter reeksport.

  § 8 Utfylling av fangstdokument

  Fiskeridirektoratet kan gi nærmere regler om utfylling av fangstdokument og reeksportdokument.

  § 9 Kontroll

  Fiskeridirektoratet og tollvesenet er kontrollmyndigheter etter denne forskriften.

  § 10 Straff

  Den som forsettelig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes i henhold til lov 6. juni 1997 nr. 32 om innførsle- og utførsleregulering § 4 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 62 og 64. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 11 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft 6. april 2009.

  MKB/EW