J-4-2020: Forskrift om forbud mot fisket etter torsk og hyse i fiskerisonen ved Jan Mayen

Erstatter: J-263-2018

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2020

Forskrift om endring av forskrift om forbud mot fiske etter torsk og hyse i fiskerisonen ved Jan Mayen

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 1. januar 2020 med hjemmel i lov 6. juni 20 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 16 og 59.

  I

  I forskrift av 20. desember 2017 nr. 2217 om forbud mot fiske etter torsk og hyse i fiskerisonen ved Jan Mayen gjøres følgende endring:

  § 2 (ny) skal lyde:

  § 2 Bifangst

   Ved fiske etter blåkveite i fiskerisonen ved Jan Mayen er det tillatt å ha inntil 5 % bifangst av torsk i vekt i de enkelte fangster og ved landing.

   Tidligere §§ 2-5 blir §§ 3-6.

   II

   Endringen trer i kraft straks.

   Forskriften lyder etter dette:

  ---------------

  Forskrift om forbud mot fisket etter torsk og hyse i fiskerisonen ved Jan Mayen

  Fastsatt av Nærings - og fiskeridepartementet 20. desember 2018 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og § 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 12 og § 21.

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande torsk og hyse i fiskerisonen ved Jan Mayen.

  § 2 Bifangst

   Ved fiske etter blåkveite i fiskerisonen ved Jan Mayen er det tillatt å ha inntil 5 % bifangst av torsk i vekt i de enkelte fangster og ved landing.

  § 3 Kartleggingsfiske

  Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta gis tillatelse til å delta i kartleggingsfiske etter torsk og hyse i fiskerisonen ved Jan Mayen.

  Tillatelse gis av Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet skal fastsette vilkår i tillatelsen som er nødvendig for å oppnå en hensiktsmessig gjennomføring av et slikt kartleggingsfiske.

  § 4 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven.

  § 4 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften straffes i henhold til havressurslova § 61, § 64, og § 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 6 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2019.

  HØ/EW