J-4-2016: Forskrift om oppheving av udaterte forskrifter på fiskeriområdet

Erstatter: J-43-2014

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 08.01.2016

Forskrift om oppheving av udaterte forskrifter på fiskeriområdet

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet den 8. januar 2016 med hjemmel i lov om oppheving av lov 13. februar 1953 om Norges Fiskeriredskapsimport, lov 6. juni 2006 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 16 og 32.

  I

  Forskrift av 18. september 1973 nr. 0002 om eksport av fiskeredskaper oppheves.

  II

  Forskrift av 10. oktober 1989 nr. 1097 om melde- og oppgaveplikt for deltakerne i fiske i områder hvor det er etablert oppsyn etter lov om saltvannsfiske m.v. kap. VII oppheves.

  III

   Forskrift av 5. mai 2000 nr. 503 om redskapsbegrensning i drivgarnsfiske etter makrell, Indre Oslofjord, Akershus og Buskerud oppheves.

  IV

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  TO/EW