J-4-2014: Endringer i og oppheving av delegasjonsvedtak om delegering av departementets myndighet som følge av lov 31. mai 2013 nr. 24 om endringer i deltakerloven, fiskeriforbudsloven mv.

Erstatter: J-207-2011

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 02.01.2014

Endringer i og oppheving av delegasjonsvedtak om delegering av departementets myndighet som følge av lov 31. mai 2013 nr. 24 om endringer i deltakerloven, fiskeriforbudsloven mv.

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartentet 23. desember 2013 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 4, 5 a, 6 tredje ledd, 7 annet ledd, 9, 11 annet ledd, 12, 18 annet ledd og lov 17. juni 1966 nr. 19 om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. i Norges territorialfarvann § 3.

  I

  I delegasjonsvedtak 17. juni 2005 nr. 607 om delegering av myndighet til Fiskeridirektoratet og Fiskeridirektoratets regionkontor etter deltakerloven gjøres det følgende endringer:

  Romertall I første setning (før kolontegn) (endret) skal lyde:
  Departementets myndighet til å treffe enkeltvedtak i medhold av lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) delegeres som følger:

  Romertall I nr. 1 tredje ledd (nytt) skal lyde:
  Myndigheten til å avgjøre søknader om dispensasjon fra bostedskravet for fartøyførere etter § 5 a første ledd delegeres til Fiskeridirektoratets regionkontor. Fiskeridirektoratet sentralt skal være klageinstans

  II

  Delegasjonsvedtak 22. desember 2006 nr. 1603 om delegering av myndighet til Fiskeridirektoratet og Fiskeridirektoratets regionkontor etter lov om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. i Norges territorialfarvann § 3 andre ledd oppheves.

  III

  Delegasjonsvedtak 11. januar 2005 nr. 30 om delegering av myndighet til Fiskeridirektoratet til å fastsette og gjøre endringer i forskrift om forvaltning av sel på norskekysten oppheves.

  IV

  Disse endringer i og oppheving av delegasjonsvedtak trer i kraft 1. januar 2014.

  Vedtak 17. juni 2005 nr. 607 lyder etter dette:

  Delegering av myndighet til Fiskeridirektoratet og Fiskeridirektoratets regionkontor etter deltakerloven

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 17. juni 2005 nr. 607 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 4, § 5a, § 6 tredje ledd, § 7 andre ledd, § 9, § 11 andre ledd og § 18 andre ledd.

  I

  Departementets myndighet til å treffe enkeltvedtak i medhold av lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) delegeres som følger:

  1.

  Myndigheten etter § 4 første ledd til å treffe vedtak om ervervstillatelse for fartøy som skal delta i konsesjonspliktig fiske delegeres til Fiskeridirektoratet og til Fiskeridirektoratets regionkontor for fartøy med tillatelse disse har myndighet til å tildele.

  Vedtak om ervervstillatelse for fartøy som skal delta i ikke-konsesjonspliktig fiske treffes av Fiskeridirektoratets regionkontor.

  Myndigheten til å avgjøre søknader om dispensasjon fra bostedskravet for fartøyførere etter § 5 a første ledd delegeres til Fiskeridirektoratets regionkontor. Fiskeridirektoratet sentralt skal være klageinstans

  2.

  Myndigheten etter § 6 tredje ledd til å gi dispensasjon fra aktivitetskravet, når det dreier seg om utskiftning av et fartøy som samme eier tidligere er gitt ervervstillatelse for, delegeres til Fiskeridirektoratet.

  3.

  Myndigheten etter § 7 andre ledd tredje punktum til å tildele gjenværende ektefelle i uskiftet bo en tidsubegrenset ervervstillatelse for fartøy som skal delta i konsesjonspliktig fiske delegeres til Fiskeridirektoratet, og til Fiskeridirektoratets regionkontor for fartøy med tillatelse disse har myndighet til å tildele.

  Vedtak om tildeling av tidsubegrenset ervervstillatelse for fartøy som skal delta i ikke-konsesjonspliktig fiske treffes av Fiskeridirektoratets regionkontor.

  4.

  Myndigheten etter § 9 til å gi samtykke til eierendring i selskap eller sammenslutning som eier fiskefartøy som nyttes til konsesjonspliktig fiske delegeres til Fiskeridirektoratet, og til Fiskeridirektoratets regionkontor for fartøy med tillatelse disse har myndighet til å tildele. Delegeringen forutsetter at samtykket til eierendringen ikke avhenger av at det blir gitt dispensasjon i medhold av § 6 tredje ledd.

  Vedtak om samtykke til eierendring for fartøy som skal nyttes til ikke-konsesjonspliktig fiske treffes av Fiskeridirektoratets regionkontor.

  Delegeringen omfatter også myndighet til å godkjenne eierendringer i foretak som er gitt dispensasjon, dersom eierendringen ikke medfører at en eier får kontroll over mer enn 50% av foretaket. Dersom eiersammensetningen er slik at en eier vurderes å oppnå kontroll med en mindre andel enn 50%, skal søknaden imidlertid likevel oversendes departementet for behandling.

  5.

  Myndigheten etter § 11 til å tilbakekalle en ervervstillatelse for fartøy som nyttes til konsesjonspliktig fiske delegeres til Fiskeridirektoratet, og til Fiskeridirektoratets regionkontor for fartøy med tillatelser disse har myndighet til å tildele.

  Vedtak om å tilbakekalle ervervstillatelse for fartøy som nyttes til ikke-konsesjonspliktig fiske treffes av Fiskeridirektoratets regionkontor.

  6.

  Myndigheten etter § 18 andre ledd, jf. § 11 til å tilbakekalle en spesiell tillatelse, delegeres til Fiskeridirektoratet, og til Fiskeridirektoratets regionkontor for de tillatelsene disse har myndighet til å tildele.

  7.

  Når myndighet er delegert Fiskeridirektoratets regionkontor, er Fiskeridirektoratet klageinstans.

  8.

  Med konsesjonspliktig fiske menes fiske som er forbudt uten å være tildelt spesiell tillatelse i medhold av deltakerloven § 12.

  II

  Fiskeri- og kystdepartementets vedtak av 22. januar 2003 nr. 58 om delegering av kompetanse til å fatte vedtak om ervervstillatelse etter deltakerloven oppheves ved ikraftsetting av denne delegeringen.

  III

  Delegeringene gjelder fra 1. juli 2005.

  EHB/EW