Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-36-2012: Forskrift om opphevelse av forskrifter II

Erstatter: J-16-2008

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.02.2012

Forskrift om opphevelse av forskrifter II

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet den 31. januar 2012 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4a jf. forskrift 22. desember 2005 nr. 1681 om begrensninger i fisket for ikke-manntallsførte fiskere i fiske etter torsk, rognkjeks, makrell og kongekrabbe § 5, lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 5a jf. forskrift av 11. oktober 1996 nr. 974 om einingskvoteordning for torsketrålarflåten § 6 andre leden, lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 9, § 33, § 36 og § 38, § 3 i Fiskeridepartementets bestemmelse av 22. april 1970, Stortingets vedtak av 18. desember 1990 om Fiskeridepartementets budsjett, St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 8 Om støttetiltak for fiskerinæringa for 1996 og forskrift 5. september 1990 nr. 728 om sluttseddel/bryggeseddel og mottaksjournal § 3, jf. 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 68:

  I

  Forskrift av 30. april 1970 om regler for prøvetaking og kontroll av sildefangster oppheves.

  II

  Forskrift av 7. juni 1982 nr. 8723 om retningslinjer for bruk av midler over støtteavtalen mellom staten og Norges Fiskarlag til tiltak for effektivisering oppheves.

  III

  Forskrift av 19. september 1989 nr. 944 om fangstrapportering m.m. for fartøy som kan tilvirke fangst av sild og makrell oppheves.

  IV

  Forskrift av 10. oktober 1989 nr. 1098 om tilsynsmenn og utvalg i saltvannsfiskeriene oppheves.

  V

  Forskrift av 18. mars 1991 nr. 0154 for investeringstilskudd til bygging av fiskefartøyer med finansieringsvilkår iht. fiskebåtfinansieringsordningen oppheves.

  VI

  Forskrift av 16. februar 1996 nr. 0187 for tilskudd til drift av lineegnesentraler oppheves.

  VII

  Forskrift av 13. mars 1996 nr. 0267 om ikrafttredelse av bestemmelse om mottakers plikt til å ha vekt for veiing av pelagisk fanget råstoff for konsum oppheves.

  VIII

  Forskrift av 6. februar 1997 nr. 0106 om samanslåingsregionar innanfor einingskvoteordninga for torsketrålarflåten oppheves.

  IX

  Forskrift av 7. juli 2006 nr. 939 om rapporteringsplikt ved fangst av kongekrabbe for ikkje-manntallsførte fiskere oppheves.

  X

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  HØ/EW