J-36-1998: Forskrift om betaling av gebyr for behandling av søknad om registrering som kjøper i første hånd av råfisk m.v.

Gyldig fra: 19.09.1998

Forskrift om betaling av gebyr for behandling av søknad om registrering som kjøper i første hånd av råfisk m.v.

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt ved kgl. res. 19.september 1997 med hjemmel i lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 27 a. Fremmet av Fiskeridepartementet.

  § 1 Virkeområde

  Denne forskrift gjelder for behandling av søknader etter forskrift om registrering som kjøper i første hånd av råfisk m.v. (registreringsforskriften), jf. lov 24. juni 1994 nr. 34.

  § 2 Gebyr til statskassen

  For behandling av søknad om registrering som kjøper i første hånd av råfisk m.v., som nevnt i § 1, skal søker betale gebyr til statskassen på kr. 5.000. Gebyr skal betales selv om kjøper har vært registrert i registeret tidligere.

  § 3 Unntak

  Det skal ikke betales gebyr i de tilfellene som er nevnt i registreringsforskriften § 4 annet ledd, § 6 tredje ledd eller § 7 annet ledd annet punktum.

  § 4 Innbetaling av gebyr

  Gebyret må være innbetalt til statskassen før søknad tas under behandling. Dokumentasjon for at gebyret er innbetalt, skal vedlegges søknaden.

  § 5 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1998.