J-36-1993: Forskrift om utkastforbud og landingspåbud av biprodukter under torskefiske i Aspevågen, Borgundfjorden og Holmefjorden, Møre og Romsdal fylke

Gyldig fra: 12.03.1993

Forskrift om utkastforbud og landingspåbud av biprodukter under torskefiske i Aspevågen, Borgundfjorden og Holmefjorden, Møre og Romsdal fylke

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridepartementet har den 12. mars 1993 med hjemmel i § 11 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. bestemt:

  § 1. Utkastforbud.

  Det er forbudt å kaste ut biprodukt av torsk i den tid Møreoppsynet er satt i følgende områder:

  a) Aspevågen og Borgundfjorden innenfor en rett linje fra Eltraskjæret over Skarveflu til Tueneset.

  b) Holmefjorden innenfor en rett linje fra Teigeneset over Grønholmen til Klubben.

  § 2. Landingspåbud.

  Alle fartøy som fisker torsk innenfor de områder og til den tid som er fastsatt i § 1, skal føre alle biprodukter av torsk til mottaksstasjon i land for levering.

  § 3. Definisjon.

  Med biprodukt i denne forskrift menes avfall og avskjær som utvinnes i forbindelse med sløying og bearbeiding av torsk.

  § 4. Straffebestemmelse.

  Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes i henhold til § 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v.
  Medvirkning straffes på samme måte.

  § 5. Ikrafttredelse.

  Denne forskrift trer i kraft 22. mars 1993.

  TH/BJ