Skjul søk

J-33-2020: Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører islandsk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2020

Gyldig fra: 09.03.2020

Gyldig til: 31.12.2020

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører islandsk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2020

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 9. mars 2020 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6, forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til eller annen bruk av norsk havn § 14, forskrift 23. mai 1980 nr. 4 om opprettelse av fiskerisone ved Jan Mayen. Delegering av fullmakt pkt. 4 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686

  § 1 Generelt forbud

   Det er forbudt å drive fiske og fangst for fartøy som fører islandsk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene. 

  § 2 Kvoter nord for 62° N 

  Uten hinder av forbudet i § 1 har fartøy som fører islandsk flagg adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone nord for 62° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene: 

  a) 3 184 tonn torsk

  b)    955 tonn andre arter som bifangst. Denne kvoten kan bare fiskes som bifangst i fisket etter

       torsk.

  § 3 Bifangst av uer 

  Ved fiske etter torsk er det adgang til å ha inntil 20 % bifangst av uer i vekt av de enkelte fangster og av landet fangst. 

  § 4 Bifangst av blåkveite

  Ved fiske etter torsk er det tillatt å ha inntil 7 % bifangst av blåkveite om bord ved avslutning av fisket og av landet fangst. Det er likevel tillatt å ha inntil 12 % bifangst av blåkveite i de enkelte fangster. 

  § 5 Beregning av fangstkvanta 

  Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt. 

  § 6 Straff og inndragning 

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i forskriften straffes i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. 

  § 7 Ikrafttredelse 

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2020.

  ----------------

  Publisert: 09.03.2020