Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-32-2011: Forskrift om fiske med landnot ved fiske med fartøy som ikke er merkeregistrert

Gyldig fra: 11.02.2011

Forskrift om fiske med landnot ved fiske med fartøy som ikke er merkeregistrert

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet den 10. februar 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 22 annet ledd og § 23 annet ledd:

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt å benytte landnot når det blir høstet med fartøy som ikke er merkeregistrert, jf. deltakerloven kapittel V.

  § 2 Definisjoner

  I denne forskrift forstås landnot som en not som brukes for å stenge fisk ved land.

  I denne forskrift forstås sitjenot som en stedbunden landnot med snurpeliner som går fra en gilja og ned til bunnen av noten.

  § 3 Dispensasjon for fiske med landnot

  Uten hensyn til forbudet i § 1 kan Fiskeridirektoratet etter søknad gi eier av landbrukseiendom dispensasjon for fiske med landnot når følgende vilkår er oppfylt:

   a)

   søker står som eier av en eiendom som i kommuneplanens arealdel er angitt som et landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF)

   b)

   det i tilknytning til eiendommen kan godtgjøres fiske med landnot som gir dette fisket karakter av å ha tradisjon. Dersom det ikke kan godtgjøres fiske i tilknytning til eiendommen, kan dispensasjon likevel gis dersom det både kan godtgjøres en lokal tradisjon, og inntekten fra fiske med landnot sammen med andre sesonginntekter til sammen skal sørge for inntekter til livsopphold. For at dispensasjon skal gjelde annen landnot enn sitjenot, er det et vilkår at det kan godtgjøres tidligere fiske med slik landnot som gir virksomheten karakter av å ha tradisjon.

  Dispensasjon etter første ledd gis for inntil tre år til eier av landbrukseiendom for fiske med landnot eller bare for fiske med sitjenot. Dispensasjon kan bare gis til én bestemt person pr. landbrukseiendom. Dispensasjonen skal angi hvilke fiskeslag den gjelder for, og om den gjelder for bruk av én not eller for flere nøter.

  Det kan fastsettes nærmere vilkår for slik dispensasjon, herunder forbud mot bruk av lys under fisket.

  Dispensasjon etter første ledd gir ikke rett til å bruke merkeregistrert fartøy i det aktuelle fisket.

  Dispensasjon etter første ledd kan fornyes etter søknad dersom vilkårene for dispensasjon fortsatt er til stede. Bestemmelsene i første til fjerde ledd gjelder tilsvarende.

  § 4 Omsetningsgrense

  Omsetningsgrensen fastsatt i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 23 gjelder ikke for omsetning av fangst tatt med landnot etter dispensasjon.

  § 5 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskrift straffes etter §§ 61 og 64 i lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 6 lkrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft straks.

   TM/EW