Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-287-2022: Forskrift om undervisningskvoter

Erstatter: J-228-2022

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 21.12.2022

Forskrift om endring av forskrift om undervisningskvoter

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 21. desember 2022 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 12 og § 13.

  I

  I forskrift 19. desember 2014 nr. 1825 om undervisningskvoter gjøres følgende endringer:

  § 4 om tildeling og bruk av lærlingkvoter første ledd skal lyde:

  Fylkeskommunen kan etter søknad på fastsatt skjema tildele lærlingkvoter til benyttelse av fartøy som tar om bord lærling eller lærekandidat, jf. lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 4-1, i henhold til godkjent lærlingkontrakt i faget fiske og fangst.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  ---------------------

  Forskrift om undervisningskvoter

  Nærings- og fiskeridepartementet har den 19. desember 2014 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressursar §§ 12 og 13, fastsatt følgende forskrift:

  § 1 Formål

  Formålet med undervisningskvoter er gjennom tildeling av skolekvoter og lærlingkvoter å styrke den fiskerifaglige undervisningen, og å legge til rette for rekruttering til fiskerinæringen.

  § 2 Søknadsfrist for skolekvote

  Fristen for å søke fylkeskommunen om skolekvote for det påfølgende skoleåret er 20. juni.

  § 3 Tildeling og bruk av skolekvote

  Fylkeskommunen kan etter søknad tildele skolekvote av nærmere bestemte fiskeslag til videregående skoler som underviser i VG1 naturbruk (blå variant) VG2 fiske og fangst. I særskilte tilfeller kan kvoter også gis til andre offentlig godkjente undervisningsinstitusjoner som har tilsvarende undervisning.

  Skolekvoter skal gis for et bestemt skoleår.

  Det er et vilkår for bruk av skolekvoter at fartøyet under fisket har om bord en eller flere elever som deltar i det undervisningsopplegget som grunnlaget for kvotetildelingen. Dersom det nyttes merkeregistrert fartøy, må fartøyet oppfylle vanlige vilkår for å delta i vedkommende fiskeri.

  § 4 Tildeling og bruk av lærlingkvoter

  Fylkeskommunen kan etter søknad på fastsatt skjema tildele lærlingkvoter til benyttelse av fartøy som tar om bord lærling eller lærekandidat, jf. lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 4-1, i henhold til godkjent lærlingkontrakt i faget fiske og fangst.

  Det kan tildeles én kvote av ett bestemt fiskeslag per kalenderår for hver lærling innenfor lærlingkontraktens utløpstid. Det kan ikke tildeles mer enn til sammen to kvoter for den enkelte lærling. Det kan likevel tildeles totalt inntil fire kvoter dersom læretiden er fire år.

  Det er et vilkår for bruk av kvoten at lærlingen er om bord under fisket. Fartøyet må oppfylle vanlige vilkår for å delta i vedkommende fiskeri.

  § 5 Fastsetting av kvoteenheter og kvotestørrelser

  Fylkeskommunen skal beregne størrelsen på den enkelte skolekvote på grunnlag av en kvoteenhet fastsatt av Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet bestemmer også størrelsen på lærlingkvotene og hvilke fiskeslag det kan tildeles kvote av.

  Fiskeridirektoratet kan gi nærmere instruks om beregning av kvotene.

  Fylkeskommunen skal innen 30. juni gi Fiskeridirektoratet den informasjonen som er nødvendig for å beregne kvoteenheter for skolekvotene, herunder opplysninger om hvilke undervisnings­opplegg som vil bli innvilget skolekvoter, antall klasser på det enkelte trinn, og antall elever per klasse.

  § 6 Klageinstans

  Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans for vedtak om skolekvote og lærlingkvote

  § 7 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 60, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 8  Ikrafttredelse

  Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2015.

  ----------------------

  KOO/EW