Skjul søk

J-287-2011: Forskrift om fangst av ål

Erstatter: J-48-2011

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 21.12.2011

Publisert: 29.12.2011

Forskrift om fangst av ål

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 20. desember 2011 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 7, 16, 22 og 36:

§ 1 Generelt forbud

Det er forbudt å fange, oppbevare og lande ål. Forbudet gjelder også fritidsfiske.

§ 2 Overvåkingsfiske

Fiskeridirektoratet kan iverksette et overvåkningsfiske og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av et slikt fiske.

§ 3 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 61, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 4 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2012.

IB/EW