Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-28-2023: Forskrift om bruk av sorteringsristsystem i fiske med stormasket trål

Erstatter: J-181-2017

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 02.03.2023

Forskrift om endring i forskrift om bruk av sorteringsristsystem i fiske med stormasket trål

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 2. mars 2023 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 23. desember 2021 nr. 3910 om gjennomføring av fiske, fangst og høsting av viltlevende marine ressurser § 12

  I

  I forskrift 20. desember 2010 nr. 1786 om bruk av sorteringsristsystem i fiske med stormasket trål gjøres følgende endringer:

  § 3 første ledd skal lyde:

  Uten hinder av påbudet i § 2 kan fartøy ved bruk av redskap som oppfyller kravene til utforming slik disse fremgår av forskrift 23. desember 2021 nr. 3910 om gjennomføring av fiske, fangst og høsting av viltlevende marine ressurser § 10, fiske uten sorteringsrist i tidsrommet fra og med 1. januar til og med 30. april i et område i Norges økonomiske sone avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. N 70° 00’         Ø 14° 00’
  2. N 70° 00’         Ø 18° 00’
  3. N 72° 30’         Ø 18° 00’
  4. N 72° 30’         Ø 14° 00’

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  ---------------------

  Forskrift om bruk av sorteringsristsystem i fiske med stormasket trål

  Fiskeridirektoratet har den 20. desember 2010 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 14, forskrift 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard § 3, forskrift 21. september 1994 nr. 881 om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i fiskevernsonen ved Svalbard § 6a, lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, forskrift 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske og fangst mv. i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1, forskrift 21. september 1994 nr. 882 om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 6a, fastsatt følgende forskrift:

  Kapittel 1. Generelle bestemmelser

  § 1 Virkeområde

  Forskriften gjelder for norske og utenlandske fartøy som fisker med stormasket trål i Norges territorialfarvann og økonomiske sone nord for 62 N, i fiskevernsonen ved Svalbard og i Svalbards territorialfarvann.

  § 2 Påbud om bruk av sorteringsrist

  Ved fiske med stormasket trål i området og med fartøy som nevnt i § 1 skal det være innmontert sorteringsristsystem i trålen.

  § 3 Unntak fra påbudet om bruk av sorteringsrist

  Uten hinder av påbudet i § 2 kan fartøy ved bruk av redskap som oppfyller kravene til utforming slik disse fremgår av forskrift 23. desember 2021 nr. 3910 om gjennomføring av fiske, fangst og høsting av viltlevende marine ressurser § 10, fiske uten sorteringsrist i tidsrommet fra og med 1. januar til og med 30. april i et område i Norges økonomiske sone avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. N 70° 00’         Ø 14° 00’
  2. N 70° 00’         Ø 18° 00’
  3. N 72° 30’         Ø 18° 00’
  4. N 72° 30’         Ø 14° 00’

  Uten hinder av påbudet i § 2 kan fartøy fiske uten sorteringsrist i et direkte fiske etter uer.

  § 4 (Opphevet 22. desember 2011)

  § 5 Spileavstand

  Minste tillatte spileavstand i sorteringsristene er som følger:

  a) I området i Norges økonomiske sone avgrenset i sør av 62 N og i nord av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. 70°58,50' N 23°00,00' Ø (ved 4 nm grensen)
  2. 71°30,00' N 23°00,00' Ø
  3. 71°30,00' N 20°00,00' Ø
  4. 72°00,00' N 17°00,00' Ø
  5. 73°40,50' N 17°00,00' Ø (ved Norges økonomiske sones ytre grense),
   videre langs yttergrensen for Norges økonomiske sone til
  6. 72°10,78 'N 10°18,70' Ø (krysningspunkt for yttergrensen for Norges økonomiske sone og yttergrensen for fiskevernsonen ved Svalbard).
   skal minste spileavstand i sorteringsristene være 50 mm.

  b) I Svalbards territorialfarvann og indre farvann, i fiskevernsonen ved Svalbard og i området i Norges økonomiske sone nord og øst for rette linjer mellom posisjonene angitt i punktene 1 – 5 under bokstav a) skal minste spileavstand i sorteringsristene være 55 mm.

  § 6 Risttyper

  Rist som er beskrevet i kapittel 2 kan benyttes i alle tråltyper.

  Ved bruk av rist som beskrevet i kapittel 2.1 i russiske firepanelstråler kan forlengelse utelates.

  Rist som beskrevet i kapittel 3 kan bare benyttes i russiske firepanelstråler.

  Fiskeridirektoratet kan gi tillatelse til at det kan benyttes andre risttyper enn de risttyper som er beskrevet i denne forskrift. Adgangen til å benytte andre risttyper kan bare gis etter søknad til Fiskeridirektoratet og på de vilkår som fremgår av tillatelsen.

  Kapittel 2. Krav til sorteringsristsystem som kan brukes i alle typer trål

  Kapittel 2.1. Krav til Sort-X sorteringsristsystem

  § 7 Materiale

  I hovedristene skal det brukes syrefast stål (18,12, A4). I stopperisten skal det benyttes en ramme av syrefast stål (18,12, A4) som dekkes av en armert PVC-duk.

  § 8 Montering

  Sorteringsristsystemet, som består av en nettseksjon der ristene er montert og en forlengelse, skal monteres inn mellom trålens belg og trålens forlengelse.

  Ristene monteres inn i nettseksjonen ved at 1. hovedrist og stopperisten monteres stolperett og at 2. hovedrist monteres langs sideleisene.
  Ristene/rammene monteres sammen ved at det benyttes GM-lås.

  I nettseksjonen der ristene er montert skal det monteres fløytkuler for å nøytralisere vekten av ristene, slik det fremgår av §§ 9 og 10. Fløytkulene skal være 8’’ (200 mm) i diameter.

  For å holde sorteringsristsystemet i rett posisjon skal det på hver side monteres to 7 mm stålkjettinger (støttekjettinger) som festes med GM-lås.

  § 9 Utforming av sorteringsristsystemet for fartøy på 30 meter største lengde og over

  Reglene i denne paragrafen får anvendelse for fartøy på 30 meter største lengde og over, samt russiske trålere med hovedmotor på 1000 kWt eller større som benytter russiske firepanelstråler.

  a) Ristene

  Ristene som benyttes skal ha følgende minimum lengde og bredde:

  1. hovedrist: 1500 x 1167 mm, krummes (R200) i akterkant.
  2. hovedrist: 1200 x 1167 mm, krummes (R200) i akterkant.
   Stopperist: 1800 x 1167 mm

  b) Nettseksjonen

  Nettseksjonen som bærer selve sorteringssystemet skal ha en omkrets i forkant og akterkant på 112 masker (2 x 56#) og en lengde på 39,5 masker i 135 mm maskevidde.

  På undersiden av nettseksjonen kan det festes en slitematte eller et slitenett på inntil 2 meters lengde dersom matten eller nettet kun festes i forkant og langs sidene. Forkant av matten eller nettet festes maskerett med forkant av 2. hovedrist.

  c) Forlengelsen

  Foran nettseksjonen som bærer sorteringssystemet skal det være montert en minimum 9,0 meter lang forlengelse. Fremste del av forlengelsen skal fortrinnsvis være laget i samme materiale og maskevidde som belgen. Forlengelsens omkrets skal være 162 masker (2 x 81 #) i forkant, skråskjært ned til den omkrets som passer til omkretsen av den sylindriske del av forlengelsen. Maskevidden skal her være minimum 135 mm. Den sylindriske del av forlengelsen skal være et rettskåret stykke med et maskeantall i omkrets på 112 masker (2 x 56 #) med minimum lengde på 19,5 masker. Maskevidden skal her være den samme som i nettseksjonen.

  d) Kobling av støttekjetting i system der det benyttes kassett i 1. hovedrist

  Ved kobling av støttekjetting i system der det benyttes kassett i 1. hovedrist skal det være 20 fløytkuler i 1. hovedrist, 10 fløytkuler i 2. hovedrist og 10 fløytkuler i stopperisten. Øvre rammeavstand skal være 436 cm.

  e) Kobling av støttekjetting i system uten kassett

  Ved kobling av støttekjetting i system uten kassett skal det være 15 fløytkuler i 1. hovedrist, 10 fløytkuler i 2. hovedrist og 10 fløytkuler i stopperisten. Øvre rammeavstand skal være 424 cm.

  f) Kobling av støttekjetting i system der det benyttes kassett i 1. og 2. hovedrist

  Ved kobling av støttekjetting i system der det benyttes kassett i 1. og 2. hovedrist skal det være 20 fløytkuler i 1. hovedrist, 14 fløytkuler i 2. hovedrist og 10 fløytkuler i stopperisten. Øvre rammeavstand skal være 446 cm.

  g) Kobling av støttekjetting i system der kassett benyttes i 1. hovedrist og stenger benyttes langs 2. hovedrist

  Ved kobling av støttekjetting i system der kassett benyttes i 1. hovedrist og stenger benyttes langs 2. hovedrist skal det være 20 fløytkuler i 1. hovedrist, 12/14 fløytkuler i 2. hovedrist og 10 fløytkuler i stopperisten. Øvre rammeavstand skal være 436 cm.

  h) Måling av øvre rammeavstand

  Ved måling av øvre rammeavstand skal ristsystemet være utspent med tilstrekkelig kraft, slik at ristsystemet er i naturlig utspent tilstand. Ved utspenning av ristsystemet skal det settes lik kraft på de fire øvre ytterpunktene av ristsystemet.

  Øvre rammeavstand måles fra innsiden av rammens overkant på 1. hovedrist til innsiden av rammens overkant på stopperisten. Målingen foretas fra midten av begge ristene.

  i) Dispensasjon

  Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller gi tillatelse til bruk av sorteringsristsystem som nevnt i § 10 for fartøy på 30 meter største lengde og over.

  § 10 Utforming av sorteringsristsystemet for fartøy under 30 meter største lengde

  Reglene i denne paragrafen får anvendelse for fartøy under 30 meter største lengde, samt russiske trålere med hovedmotor mindre enn 1000 kWt som benytter russiske firepanelstråler.

  a) Ristene

  Ristene som benyttes skal ha følgende minimum lengde og bredde:

  1. hovedrist: 1000 x 1167 mm, krummes (R200) i akterkant.
  2. hovedrist: 750 x 1167 mm, krummes (R200) i akterkant.
   Stopperist: 1000 x 1167 mm.

  b) Nettseksjonen

  Nettseksjonen som bærer selve sorteringssystemet skal ha en omkrets i forkant og akterkant på 112 masker (2 x 56#) og en lengde på 26 masker i 135 mm maskevidde.

  På undersiden av nettseksjonen kan det festes en slitematte eller et slitenett på inntil 2 meters lengde dersom matten eller nettet kun festes i forkant og langs sidene. Forkant av matten eller nettet festes maskerett med forkant av 2. hovedrist.

  c) Forlengelsen

  Foran nettseksjonen skal det være montert en minimum 7,5 meter lang forlengelse. Fremste del av forlengelsen skal fortrinnsvis være laget i samme materiale og maskevidde som belgen. Bakerste del (minimum 19,5 masker) av forlengelsen skal fortrinnsvis være laget i samme materiale som nettseksjonen. Forlengelsens omkrets skal være 140 masker (2 x 70 #) i forkant, skråskjært ned til den omkrets som passer til omkretsen av nettseksjonen. Maskevidden skal her være minimum 135 mm.

  d) Kobling av støttekjetting i system der det benyttes kassett i 1. hovedrist

  Ved kobling av støttekjetting i system der det benyttes kassett i 1. hovedrist skal det være 15 fløytkuler i 1. hovedrist, 6 fløytkuler i 2. hovedtrist og 6 fløytkuler i stopperisten. Øvre rammeavstand skal være 270 cm.

  e) Kobling av støttekjetting i system uten kassett

  Ved kobling av støttekjetting i system uten kassett skal det være 10 fløytkuler i 1. hovedrist, 6 fløytkuler i 2. hovedrist og 6 fløytkuler i stopperisten. Øvre rammeavstand skal være 260 cm.

  f) Kobling av støttekjetting i system der det benyttes kassett i 1. og 2. hovedrist

  Ved kobling av støttekjetting i system der det benyttes kassett i 1. og 2. hovedrist skal det være 15 fløytkuler i 1. hovedrist, 8 fløytkuler i 2. hovedrist og 6 fløytkuler i stopperisten. Øvre rammeavstand skal være 282 cm.

  g) Kobling av støttekjetting i system der kassett benyttes i 1. hovedrist og stenger benyttes langs 2. hovedrist

  Ved kobling av støttekjetting i system der kassett benyttes i 1. hovedrist og stenger benyttes langs 2. hovedrist skal det være 15 fløytkuler i 1. hovedrist, 8 fløytkuler i 2. hovedrist og 6 fløytkuler i stopperisten. Øvre rammeavstand skal være 270 cm.

  h) Måling av øvre rammeavstand

  Ved måling av øvre rammeavstand skal ristsystemet være utspent med tilstrekkelig kraft, slik at ristsystemet er i naturlig utspent tilstand. Ved utspenning av ristsystemet skal det settes lik kraft på de fire øvre ytterpunktene av ristsystemet.
  Øvre rammeavstand måles fra innsiden av rammens overkant på 1. hovedrist til innsiden av rammens overkant på stopperisten. Målingen foretas fra midten av begge ristene.

  § 11 Fiskeutslipp

  I trålens overpanel skal det være et fiskeutslipp for å lede bort utsortert fisk fra fangstredskapen.
  Fiskeutslippet utformes slik at nettet over der hvor ristene er montert fjernes helt.

  Kapittel 2.2. Krav til enkelt sorteringsristsystem (modifisert Sort-V)

  § 12 Materiale

  Det skal benyttes syrefast stål (18,12, A4) i sorteringsristen og sorteringsristkassetten.

  § 13 Montering

  Sorteringsristsystemet, som består av en nettseksjon der sorteringsrist eller sorteringsristkassett, løftepanel, ledepanel og en forlengelse er montert, skal monteres inn mellom trålens belg og trålens forlengelse eller sekk.

  I en to-panels nettseksjon skal sorteringsrist systemet monteres på følgende måte:

  1. Sorteringsrist eller sorteringsristkassett, løftepanel og ledepanel monteres inn i nettseksjonen som vist på figur 1, 2, 6c og 6d i vedlegg 3. Sorteringsristens fremre 130 cm eller sorteringsristkassettens fremre 135 cm innmonteres over en seksjonslengde på maksimalt 112 cm uten sorteringsristkassett og 118 cm med sorteringsristkassett målt på strukket lin fra sorteringsristens eller sorteringsristkassettens festepunkt (A1 og A2 / B1 og B2) (figur 6a-d i vedlegg 3) mot sideleis til tangerende punkt på lin i forkant av sorteringsristen eller sorteringsristkassetten.
  2. For å holde sorteringsristsystemet i rett posisjon skal det på hver side monteres en 7 mm stålkjetting eller tau av typen Dynex, Spectra eller tilsvarende, som festes til sorteringsristens eller sorteringsristkassettens øvre fremre hjørner og i sideleisen (sammenføyning mellom overpanelet og underpanelet) bak risten som vist på figurene 1, 2 og 9 i vedlegg 3.
  3. I nettseksjonen der sorteringsristen eller sorteringsristkassetten er montert, skal det monteres fløytkuler for å nøytralisere vekten av sorteringsristen eller sorteringsristkassetten, slik det fremgår av § 14 e). Fløytkulene skal være 8'' (200 mm) i diameter.

  I en fire-panels nettseksjon skal sorteringsristsystemet monteres på følgende måte:

  1. Sorteringsrist eller sorteringsristkassett, løftepanel og ledepanel monteres inn i nettseksjonen som vist på figur 1-3 i vedlegg 3.1. Sorteringsristen monteres i henhold til skisse i figur 3 og 4 i vedlegg 3.1. Innmontering i lengderetning over 1450 mm (ca.10,5#) uten kassett og 1600 mm (ca. 11,5#) med kassett. Antall masker sorteringsristen innmonteres over i T-retning skal være 18 masker uten kassett og 18,5 masker med kassett.
  2. I nettseksjonen der sorteringsristen eller sorteringsristkassetten er montert, skal det monteres fløytkuler for å nøytralisere vekten av sorteringsristen eller sorteringsristkassetten, slik det fremgår av § 14 e). Fløytkulene skal være 8 '' (200 mm) i diameter.

  § 14 Utforming av sorteringsristsystemet

  a) Risten og kassetten

  Risten som benyttes skal ha følgende minimum lengde og bredde:

  Ramme lengde: 1650 mm
  Ramme bredde: 1234 mm

  Kassetten som kan benyttes skal ha følgende lengde og bredde:

  Kassettlengde: 1880 mm
  Kassettbredde: 1360 mm

  b) Nettseksjonen

  To- og firepanels nettseksjon skal være utformet som vist i vedlegg 3 figurene 1 - 4 (to-panel) eller vedlegg 3.1 figur 1 (fire-panel).

  En to-panels nettseksjon skal utformes på følgende måte:

  1. Nettseksjonen skal ha en maskevidde på 135 mm. Nettseksjonen skal bestå av 2 deler, en skråskåret nettseksjon foran en rettskåret nettseksjon.
  2. Den skråskårne nettseksjonens omkrets skal være 160 masker (2 x 80 masker) i forkant, skråskåret ned til 100 masker (2 x 50 #). I denne delen av forlengelsen skal det fortrinnsvis benyttes samme maskevidde og materiale som i belgen, men med dobbel tråd. Bakerste del av nettseksjonen skal gå over i en rettskåret del med en omkrets på 104 masker (2 x 52 #) og med en minimum lengde på 22,5 masker. I bakerste del av forlengelsen kan det benyttes P.E. (courlene) eller P.A. (nylon) som materiale.
  3. Den rettskårne nettseksjonen hvor sorteringsristen eller sorteringsristkassetten, løftepanelet, ledepanelet og støttekjettingene/støttetauene skal være innmontert, skal være formet som en sylinder med omkrets i forkant og bakkant på 104 masker (2 x 52#) og en lengde på 60 masker i minimum 135 mm maskevidde.
  4. På undersiden av nettseksjonen kan det festes en slitematte eller et slitenett på inntil 2 meters lengde dersom matten eller nettet kun festes i forkant og langs sidene. Forkant av matten eller nettet festes i forkant 1 meter fremfor sorteringsristens bakkant.

  En fire-panels nettseksjon skal være utformet på følgende måte:

  1. Nettseksjonen skal ha en maskevidde på 135 mm. Nettseksjonen skal bestå av 2 deler, en skråskåret nettseksjon foran en rettskåret nettseksjon.
  2. Den skråskårne delen av nettseksjonen skal bestå av fire sider for kobling mot to- eller fire-panels trålbelg. Den skal ha en omkrets i forkant på 4x40 frie masker (160 frie masker) skråskjæres ned til 4x26 frie masker i bakkant (104 frie masker). For overgang til to-panels trålbelg skal sidepanelene skråskjæres fra 26 frie masker i bakkant til 0 frie masker i forkant. Omkretsen i forkant vil da være 2x80 frie masker (totalt 160 frie masker). I denne delen av forlengelsen skal det fortrinnsvis benyttes samme maskevidde og materiale som i belgen, men med dobbel tråd.
  3. Den rettskårne delen av nettseksjonen hvor sorteringsristen eller sorteringsristkassetten, løftepanelet og ledepanelet skal være innmontert, skal være formet med fire like store sider, med omkrets på 4x26 frie masker (totalt 104 frie masker) og en lengde på 50,5 masker i minimum 135 mm maskevidde.
  4. På undersiden av nettseksjonen kan det festes en slitematte eller et slitenett på inntil 2 meters lengde dersom matten eller nettet kun festes i forkant og langs sidene. Forkant av matten eller nettet festes i forkant 1 meter fremfor sorteringsristens bakkant.

  c) Løftepanel

  Løftepanelet i en to-panels nettseksjon skal være innmontert i underpanelet og langs stolpe opp mot sideleis. Deretter skal løftepanelet være montert langs 6 masker i sideleis før det monteres ned langs stolpe mot bunnen i underpanelet. Det skal være 4 masker mellom bakerste punkt for løftepanel langs leis og fremre hjørner av sorteringsrist. Maskevidden i løftepanelet skal være maksimum 60 mm, og løftepanelet skal ha en minimum og maksimum bredde på henholdsvis 45 masker i for- og bakkant og 115 masker på midten. Under løftepanelets fremre del skal det være montert 5 fløytkuler. Løftepanelet skal være laget i P.E. (courlene), jf. figur 7, vedlegg 3.

  Løftepanelet i en fire-panels nettseksjon skal lages av kvadratmasket lin eller nett med maksimum maskevidde på 80 mm og minimum 60 mm. Løftepanelet skal være innmontert i underpanelet og opp langs stolpene til midten av sidepanelene for så å følge stolpene ned til bunnpanelet. Det skal være 6 masker mellom toppen av løftepanelet til fremre hjørner av sorteringsristen. Løftepanelet skal ha en maksimum bredde tilsvarende ristens bredde. Under midten av løftepanelet skal det være montert tre fløytkuler på 8 tommer (200 mm) jevnt fordelt i panelets bredde. Løftepanelet skal være laget i P.E. (courlene).

  d) Ledepanel

  Ledepanelet i en to-panels nettseksjon skal ha en bredde på 60 masker og en lengde som tilsvarer lengden av stolpene i nettseksjonen det er montert langs, pluss 10 %. Ledepanelet skal ha en maskevidde på maksimum 60 mm og skal være laget i P.E. (courlene), jf. figur 8 i vedlegg 3.
  Ledepanelet i en fire-panels nettseksjon skal ha en maksimum bredde tilsvarende ristens bredde og en lengde som tilsvarer lengden av stolpene i nettseksjonen det er montert langs. Ledepanelet skal lages i kvadratmasket lin eller nett og skal ha en maskevidde på maksimum 80 mm og minimum 60 mm og skal være laget i P.E. (courlene).

  e) Fløytkuler
   
  For å nøytralisere vekten av sorteringsristen og/eller sorteringsristkassetten skal det benyttes fløytkuler.

  Ved bruk av sorteringsrist uten sorteringsristkassett, skal det benyttes totalt 17 fløytkuler hvor 7 kuler monteres langs forkant av risten og 5 kuler på hver side langs maskeleisen ved fiskeutslippet fra ristens fremre hjørner og bak mot ledepanelet.

  Ved bruk av rist med kassett skal det i tillegg monteres 6 kuler festet til sidene på kassetten, hvor en fester 3 kuler på hver side.
  Kulene skal monteres tett og skal sitte rett over sidene på sorteringsristen eller sorteringsristkassetten.

  f) Støttekjettinger/støttetau
   
  I en to-panels nettseksjon skal det på hver side av sorteringsristen eller sorteringsristkassetten monteres en støttekjetting eller et støttetau som beskrevet i § 13 andre ledd nr. 2. Kjettingene eller tauene skal monteres i sorteringsristens eller sorteringsristkassettens øvre hjørner og bakover for feste i sideleis (sammenføyning mellom overpanelet og underpanelet.). Støttekjettingene eller støttetauene skal være festet i leisen 0 til 35 cm foran bakenden på nettseksjonen. Lengden på støttekjettingen eller støttetauene skal være 112 cm uten kassett og 118 cm med sorteringsristkassett pluss lengden fra sorteringsristen eller sorteringsristkassettens festepunkt i leis til støttekjettingens eller støttetauets festepunkt i leis. For å ha et stødig festepunkt til støttekjetting eller støttetau i leis, kan det bendsles fast en 20 til 25 cm lang kjetting fra bakenden av nettseksjonen og forover. Lengden på støttekjettingen eller støttetauet måles fra innsiden av enden av GM-lås på risten til innsiden av enden av GM-lås som er festet i leis.

  § 15 Fiskeutslipp

  I trålens overpanel skal det være et fiskeutslipp for å lede bort utsortert fisk fra fangstredskapen.
  Fiskeutslippet utformes slik at alt lin mellom maskeleisene fra ristens fremre hjørner og bak til ledepanelets bakre hjørner skal være fjernet.

  Kapittel 2.3. Krav til fleksibelt seleksjonssystem (fleksirist)

  § 16 Materiale

  Fleksiristene skal være laget i sort fiberarmert polyamid (nylon) og gummi.

  § 17 Utforming av fleksiristene

  a) Ristene

  Ristene skal være utformet som vist i figur 4, vedlegg 7.

  Ristene som benyttes skal ha følgende minimum lengde og bredde:

  Lengde 1500 m.m. (målt på spilene)
      Bredde 955 mm (målt på tverrbånd)
      Spiletykkelse, maksimum 20,5 mm

  b) Nettseksjonen

  To- og firepanels nettseksjon skal være utformet som vist i vedlegg 7 figurene 1, 2 og 5 (to-panel) eller vedlegg 3.1 figur 1 (fire-panel).

  En to-panels nettseksjon skal utformes på følgende måte:

  1. Sorteringsristsystemet nettseksjonen skal ha en maskevidde på 135 mm. Nettseksjonen skal bestå av 2 deler, en skråskåret nettseksjon foran en rettskåret nettseksjon.
  2. Den skråskårne delen av nettseksjonen skal ha en omkrets i forkant på totalt 2x80 masker (160 masker), og skjæres ned til 2x50 masker i bakkant (100 masker). Dette gir en lengde på 45 masker.
  3. Den rettskårne delen av nettseksjonen hvor sorteringsrister, ledepanel og fiskeutslipp skal være innmontert, skal ha en omkrets på totalt 2x50 masker (100 masker) og en minimum lengde på 70 masker.

  En fire-panels nettseksjon skal utformes på følgende måte:

  1. Sorteringsristsystemet nettseksjonen skal ha en maskevidde på 135 mm. Nettseksjonen skal bestå av 2 deler, en skråskåret nettseksjon foran en rettskåret nettseksjon.
  2. Den skråskårne delen skal bestå av fire like store sider og skal gi en omkrets i forkant på 4x40 frie masker (160 frie masker) for kobling mot fire-panels trålbelg, og skjæres ned til 4x24 frie masker (96 frie masker) i bakkant. Dette gir en lengde på 45 masker. For overgang til to-panels trålbelg skal sidepanelene skråskjæres fra 26 frie masker i bakkant til 0 frie masker i forkant. Omkretsen i forkant vil da være 2x80 frie masker (160 frie masker).
  3. Den rettskårne delen av nettseksjonen hvor sorteringsrister ledepanel og fiskeutslipp skal være innmontert, skal ha en omkrets på 4x24 frie masker (96 frie masker) og en minimum lengde på 40,5 masker.

  c) Ledepanel

  Ledepanelet i en to-panels nettseksjon skal ha en bredde på 60 masker og en lengde som tilsvarer lengden av stolpene i nettseksjonen det er montert langs, pluss 10 %. Ledepanelet skal ha en maskevidde på maksimum 60 mm og skal være laget i P.E. (courlene).

  Ledepanelet i en fire-panels nettseksjon skal ha en maksimum bredde tilsvarende ristens bredde og en lengde som tilsvarer lengden av stolpene i nettseksjonen det er montert langs. Ledepanelet skal lages i kvadratmasket lin eller nett og skal ha en maskevidde på maksimum 80 mm og minimum 60 mm og skal være laget i P.E. (courlene).

  d) Fiskeutslipp

  I nettseksjonens rettskårne del skal det være fiskeutslipp i over- og underpanelet. Fiskeutslippet utformes som vist i vedlegg 7 figur 2 og vedlegg 7.1 figur 1. Alt lin i det indikerte området skal fjernes. På to-panels nettseksjon skal det lages en leis på 2 masker i fiskeutslippets langsgående (N-retningen) kanter.

  § 18 Montering

  Sorteringsristsystemet, som består av en forlengelse, en nettseksjon, to sorteringsrister og to ledepanel, skal monteres inn mellom trålens belg og trålens forlengelse eller sekk som vist i vedlegg 7 og 7.1.

  Ledepanelene skal monteres inn i nettseksjonen som vist i vedleggene. Ledepanelenes forkant skal festes til ristenes sjakler. Ledepanelenes bakkant skal festes til bakkant av fiskeutslippet. Ledepanelenes sider festes til nettseksjonens sider.

  Hver sorteringsrist skal være innmontert over 8 hele masker. Disse maskene skal ikke overstige 132 cm målt fra midt på første knute i første maske til midt på siste knute i siste maske. Første og siste knute er de knutene som er i knuterekken, i T-retningen, fra endene av maskene som er montert til endene på risten. Disse knuterekkene skal danne utgangspunkt for tellingen av masker vedrørende sorteringsristenes innmontering i nettseksjonen, se vedlegg 7 figur 6.

  For to-panels nettseksjon skal det være 9 frie masker fra hjørnet av sorteringsristen og videre maskerett i T-retningen til sideleis, vedlegg 7 figur 5 og 6. Avstanden mellom sorteringsristene skal være totalt 7 masker talt fra bakkant av fremste rist til forkant på bakerste rist.

  For fire-panels nettseksjon skal det være 18 frie masker i T-retning fra enden av sorteringsristen til maskerekken som tangerer masken som er montert til bakkanten av sorteringsristen. Avstanden mellom sorteringsristene skal være totalt 7 masker talt fra bakkant av fremste rist til forkant på bakerste rist.

  Det kan benyttes et tilstrekkelig antall fløytkuler for å nøytralisere ristenes vekt i vann under forutsetning av at det benyttes samme type kuler med likt antall på hver side, og at de festes i sideleisene på to-panels nettseksjon og midt på sidepanelene i fire-panels nettseksjon.

  Det kan lages utslipp for stein, svamp eller lignende i underpanelet av nettseksjonen. Utslippet skal da være minimum ti åpne masker foran fremre festepunkt til risten i underpanelet og skal ha en maksimum bredde lik ristens bredde.

  Det er ikke tillatt å ha noen form for slitematter festet til underpanelet i nettseksjonen hvor sorteringsristene er montert.
  Ved en eventuell stenging av utslippet for stein, svamp eller lignende kan det benyttes nett eller slitematte festet til undersiden av utslippet.

  Kapittel 3. Krav til sorteringsristsystem som kun kan benyttes i russisk firepanelstrål

  § 19 Materiale

  Det kan benyttes vanlig stål, rustfritt stål eller glassfiber til produksjon av sorteringsrister.

  § 20 Montering

  Sorteringsristen monteres mellom den kjegleformede og den sylindriske delen av trålposen. Omkretsen av trålposens kjegleformede del skal tilsvare omkretsen på sorteringsristsystemet.

  § 21 Utforming av sorteringsristsystemet

  a) Sorteringsristen
   
  Minste lengde og bredde i sorteringsristen skal være følgende:

  1,5 x 1,2 meter på fartøy med hovedmotor på 1000 kWt og større.

  1,2 x 1,0 meter på fartøy med hovedmotor mindre enn 1000 kWt.

  b) Nettseksjonen
   
  På fartøy med hovedmotor på 1000 kWt og større, skal omkretsen av nettseksjonen være 76 frie masker, seksjonslengden skal være 43,5 frie masker med maskevidde ikke mindre enn 135 mm.
   
  På fartøy med hovedmotor mindre enn 1000 kWt, skal omkretsen av nettseksjonen være 64 frie masker. Seksjonslengden skal være 37,5 frie masker med maskevidde ikke mindre enn 135 mm.

  I underpanelet kan det monteres en 2 meter lang slitematte forutsatt at den kun er festet i forkant og langs sidene. Forkanten på slitenettet skal festes parallelt med bakenden på sorteringsristen.

  c) Ledepanelet
   
  På fartøy med hovedmotor på 1000 kWt og større skal ledepanelets lengde være 1,6 meter og ledepanelets bredde være 3,1 meter. Antallet masker bestemmes ut fra størrelsen på maskevidden som benyttes. Avviket i størrelsen på ledepanelet målt på strukket lin skal ikke overstige +/- 10 %.

  På fartøy med hovedmotor mindre enn 1000 kWt skal ledepanelets lengde være 1,3 meter, og ledepanelets bredde være 2,5 meter. Antallet masker bestemmes ut fra størrelsen på maskevidden som benyttes. Avviket i størrelsen på ledepanelet målt på strukket lin skal ikke overstige +/- 10 %.

  d) Løftepanelet
   
  På fartøy med hovedmotor på 1000 kWt og større skal løftepanelets lengde være 3,1 meter og løftepanelets bredde være 3,1 meter. Avviket i størrelsen på løftepanelet målt på strukket lin skal ikke overstige +/- 10 %.
   
  På fartøy med hovedmotor mindre enn 1000 kWt skal løftepanelets lengde være 2,6 meter og løftepanelets bredde være 2,6 meter. Avviket i størrelsen på løftepanelet målt på strukket lin skal ikke overstige +/- 10 %.

  e) Fiskeutslippet
   
  Fiskeutslippet skal være fullstendig åpen over sorteringsristen og ledepanelet.

  § 22 Flottører

  Systemet som benyttes av fartøy med hovedmotor på 1000 kWt og større skal utstyres med maksimum 16 flottører, hver med diameter på 200 – 220 mm.
   
  Systemet som benyttes av fartøy med hovedmotor mindre enn 1000 kWt skal utstyres med maksimum 13 flottører, hver med diameter på 200 – 220 mm.

  § 23 Montering av sorteringsristen i sorteringsristsystemets nettseksjon

  Sorteringsristen skal dekke minst halvparten av sorteringsristsystemets nettseksjon.

  § 24 Montering av løftepanelet

  Løftepanelet skal dekke minst halvparten av sorteringsristsystemets nettseksjon. Løftepanelet skal ikke monteres mer enn seks masker fra forkant av sorteringsristen.

  Kapittel 4. Overtredelsesgebyr, straff og ikrafttredelse

  § 25 Overtredelsesgebyr

   Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova.

  § 26 Straff og inndragning

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtreder bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 § 61, 64 og 65, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9 og lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 27 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 10. mars 2000 nr. 271 om bruk av sorteringsristsystem i fiske med torsketrål (120 mm og 135 mm maskevidde).

  HØ/EW

  ”””””””””””””””””””

  Ristsystemet Sort-X, slik det fremgår av vedlagte spesifikasjoner og tegninger (vedlegg 1 og 2), oppfyller de krav som stilles til utforming og innmontering av sorteringsrist i torsketrål i henhold til kapittel 2.1.

  Ristsystemet enkel sorteringsristsystem (modifisert Sort-V), slik det fremgår av vedlagte spesifikasjoner og tegninger (vedlegg 3 og 3.1), oppfyller de krav som stilles til utforming og innmontering av sorteringsrist i torsketrål i henhold til kapittel 2.2.

  Ristsystemet Sort-V, slik det fremgår av vedlagte spesifikasjoner og tegninger (vedlegg 4 og 5), oppfyller de krav som stilles til utforming og innmontering av sorteringsrist i torsketrål i henhold til kapittel 3.

  Ristsystemet Fleksirist, slik det fremgår av vedlagte spesifikasjoner og tegninger (vedlegg 7 og 7.1), oppfyller de krav som stilles til fleksibelt seleksjonssystemrist i torsketrål i henhold til kapittel 2.3.

  Vedlegg 6 viser et oversiktskart der forskriftens virkeområde fremkommer.