Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-279-2013: Forskrift om forbud mot å fiske blåkveite i territorialfarvannet ved Svalbard

Erstatter: J-242-2010

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 02.01.2014

Forskrift om endring i forskrift om forbud mot å fiske blåkveite i territorialfarvannet ved Svalbard

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 20. desember 2013 med hjemmel i lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, jf. forskrift 28. april 1978 nr. 20 om regulering ved fiske og fangst mv. i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1 og lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressurslova) § 16, jf. lov 27. juni 2003 nr. 57 om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone § 5, fastsatt følgende forskrift:

  I

  I forskrift av 2. desember 2010 nr 1518 om forbud mot å fiske blåkveite i territorialfarvannet ved Svalbard, gjøres følgende endring:

  §§ 6 og 7 blir §§ 7 og 8.

  § 6 Overtredelsesgebyr (ny) skal lyde:
  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 59 og forskrift 20. desember 2011 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven.

  II

  Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2014.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om forbud mot å fiske blåkveite i territorialfarvannet ved Svalbard

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 2. desember 2010 med hjemmel i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, jf. forskrift 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16, jf. lov 27. juni 2003 nr. 57 om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone § 5, fastsatt følgende forskrift:

  § 1. Virkeområde

  Denne forskrift gjelder for fiske i Svalbards territorialfarvann med norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete - og forsøksfartøy.

  § 2. Generelt forbud

  Det er forbudt å fiske blåkveite med mindre annet er uttrykkelig fastsatt.

  § 3. Kvoter

  Norske og russiske fartøy som har adgang til å fiske blåkveite i Norges økonomiske sone kan fiske blåkveite i territorialfarvannet ved Svalbard innenfor rammen av de fastsatte kvoter av blåkveite, og dette fisket skal komme til fradrag i disse kvotene.

  § 4. Bifangst

  Ved fiske etter andre fiskeslag er det tillatt å ha inntil 7 % innblanding av blåkveite om bord ved avslutning av fisket og av landet fangst. Det er likevel tillatt å ha inntil 12 % blåkveite som bifangst i de enkelte fangster.

  § 5. Bemyndigelse

  Fiskeridirektøren kan stoppe fisket etter blåkveite i territorialfarvannet ved Svalbard i henhold til denne forskrift når de fastsatte kvotene er beregnet å ville bli oppfisket.

  § 6 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 59 og forskrift 20. desember 2011 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven.

  § 7. Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskrift straffes etter lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 61, § 64 og § 65. Forsøk og medvirkning straffes på samme måte.

  § 8. Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2011.

  MKB/EW