Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-273-2013: Forskrift om regulering av fisket etter uer i fiskevernsonen ved Svalbard

Erstatter: J-196-2012

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 02.01.2014

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter uer i fiskevernsonen ved Svalbard

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 20. desember 2013 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone, lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressurslova) § 16, jf. forskrift av 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3, fastsatt følgende forskrift:

  I

  I forskrift av 17. desember 2009 nr 1592 om forskrift om regulering av fisket etter uer i fiskevernsonen ved Svalbard, gjøres følgende endring:

  §§ 3 og 4 blir §§ 4 og 5.

  § 3 Overtredelsesgebyr (ny) skal lyde:
  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 59 og forskrift 20. desember 2011 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven.

  II

  Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2014.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av fisket etter uer i fiskevernsonen ved Svalbard

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 17. desember 2009 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone, lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressurslova) § 16, jf. forskrift av 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3, fastsatt følgende forskrift:

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt å fiske uer i fiskevernsonen ved Svalbard for norske og utenlandske fartøyer av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete- og forsøksfartøy.

  § 2 Bifangst

  Ved fiske etter andre fiskeslag i fiskevernsonen ved Svalbard er det tillatt å ha inntil 20 % uer i vekt i de enkelte fangster og ved landing.

  § 3 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 59 og forskrift 20. desember 2011 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven.

  § 4 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskrift straffes etter lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9 og lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressurser §§ 61, 64 og 65. Forsøk og medvirkning straffes på samme måte.

  § 5 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2010. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 22. desember 1999 nr. 1489 om regulering av fisket etter uer i Svalbards territorialfarvann og indre farvann.

  MKB/EW