Skjul søk

J-269-2017: Forskrift om rapportering av fangster fra turistfiskevirksomheter

Gyldig fra: 01.01.2018

Publisert: 20.12.2017

Forskrift om rapportering av fangster fra turistfiskevirksomheter

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 20. desember 2017 med hjemmel i forskrift 5. juli 2017 nr. 1141 om turistfiskevirksomheter § 3, jf. lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 22 og 59.

 § 1  Arter som er omfattet av rapporteringsplikten

 Virksomheter som er registrert i Fiskeridirektoratets register over turistfiskevirksomheter skal rapportere til Fiskeridirektoratet på fastsatt format om kundenes fangster av følgende arter:

  1. Torsk
  2. Kveite
  3. Sei
  4. Uer
  5. Steinbit

 § 2  Fangstrapporteringens innhold og frekvens

Fangstene skal rapporteres som antall fisk per art, per fartøy og per fisketur fordelt på fangstdato. Rapporteringen skal inkludere fisk som er fanget men som ikke tas med til land. Også fisketurer uten fangst av de nevnte arter skal rapporteres (nullfangst).

Det skal fremgå av rapporten hvilken virksomhet som rapporterer.

Rapporteringen skal skje minst en gang per kalendermåned.

 § 3  Ikrafttredelse

 Forskriften trer i kraft 1. januar 2018.

 TO/EW