J-261-2011: Forskrift om forbud mot å fiske lodde i Svalbards territorialfarvann

Erstatter: J-244-2010

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 14.12.2011

Forskrift om forbud mot å fiske lodde i Svalbards territorialfarvann

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeri- og kystdepartementet har 13. desember 2011 med hjemmel i lov av 17. juli1925 nr. 11 om Svalbard § 4, jf. forskrift av 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske iSvalbards territorialfarvann og indre farvann § 1 og lov av 6. juni 2008 nr. 37 omforvaltning av viltlevende marine ressurser (havressurslova) § 16, jf. lov av 27. juni 2003nr. 57 om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone (territorialfarvannsloven) § 5, fastsatt følgende forskrift:

  § 1 Virkeområde

  Denne forskrift gjelder for fiske i Svalbards territorialfarvann med norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete - og forsøksfartøy.

  § 2 Generelt forbud

  Det er forbudt å fiske lodde.

  § 3 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskrift straffes etter lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4 og lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser §§ 61, 64 og 65. Forsøk og medvirkning straffes på samme måte.

  § 4 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2012.

   HØ/EW