J-252-2005: Forskrift om registrering av fartøy som skal delta i fiske etter reker i Fiskevernsonen ved Svalbard, i Svalbards territorialfarvann og indre farvann

Erstatter: J-146-1997

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 14.12.2005

Forskrift om endring i forskrift om registrering av fartøy som skal delta i fiske etter reker i Fiskevernsonen ved Svalbard, i Svalbards territorialfarvann og indre farvann

Innholdsfortegnelse:

  På bakgrunn av utvidelsen av EU 1. mai 2004, som blant annet innebar at Estland og Litauen ble medlem av EU, har Fiskeridirektøren redusert opplistingen av deltagerland i hjemmelsavsnittet og § 1 i Fiskeridirektørens forskrift av 11. juli 1997 om registrering av fartøy som skal delta i fiske etter reker i fiskevernsonen ved Svalbard, i Svalbards territorialfarvann og indre farvann.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om registrering av fartøy som skal delta i fiske etter reker i Fiskevernsonen ved Svalbard, i Svalbards territorialfarvann og indre farvann.

  Fiskeridirektøren har den 11. juli 1997 i medhold av § 2 i forskrifter av 19. juli 1996 om fiske etter reker med fartøy fra Canada, Færøyene, Grønland, Island, Medlemsstaten i Det europeiske fellesskap og Norge i fiskevernsonen ved Svalbard, i Svalbards territorialfarvann og indre farvann og § 2 i forskrifter av 9. mai 1997 om fiske etter reker med fartøy fra Russland i fiskevernsonen ved Svalbard, i Svalbards territorialfarvann og indre farvann, bestemt:

  § 1 Virkeområde

  Denne forskrift gjelder for norske fartøy som innehar reketråltillatelse, fartøy som fører kanadisk, færøysk, grønlandsk, islandsk, russisk flagg og fartøy som fører flagg fra medlemsstater i Det europeiske fellesskap, og som skal delta i fisket etter reker i fiskevernsonen ved Svalbard, i Svalbards territorialfarvann og indre farvann.

  § 2 Registreringsmelding

  Fartøy som skal delta i fisket etter reker i farvann som nevnt i § 1 skal på forhånd være registrert gjennom melding til Fiskeridirektoratet:

  a) før 1. januar hvert år hvis mulig eller
  b) i god tid før avgang fra hjemstedshavn eller
  c) innen 30 dager fra endringstidspunktet dersom det er endringer i opplysninger gitt i registreringsmeldingen

  Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

  1. Radiokallesignal og registreringsnummer
  2. Fartøyets navn
  3. Type melding: "REGISTRERINGSMELDING REKE SVALBARD"
  4. Bruttotonnasje
  5. Fartøytype (Redskapsgruppe)
  6. Fartøyets lengde
  7. Hjemstedshavn
  8. Fartøyeiers eller befrakters navn og adresse

  § 3 Utskifting

  Fartøy som er registrert for deltakelse etter § 2 kan skiftes ut med et annet registrert fartøy.

  Melding om utskiftning av fartøy må sendes som registreringsmelding til Fiskeridirektoratet før erstatningsfartøyet starter å fiske.

  § 4 Straff

  Forsettelig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskrift er gjenstand for straff og inndragning etter bestemmelsene i § 8 og § 9 i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone og straff etter § 4 annet ledd i lov av 17. juli l925 om Svalbard.

  § 5 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  HJ/EB