Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-25-1997: Forskrift om tildeling av tilskudd til bygging og kjøp av brukte fiskefartøy i Finnmark i 1997

Gyldig fra: 13.02.1997

Forskrift om tildeling av tilskudd til bygging og kjøp av brukte fiskefartøy i Finnmark i 1997

Innholdsfortegnelse:

  Med hjemmel i Stortingets vedtak av 21. desember 1996, har Fiskeridepartementet i dag fastsatt forskrift for utviklingstiltak i fiskerinæringen i Finnmark i 1997. Under ordningen disponeres 10 mill. kr. Denne forskrift gjøres gjeldende for nye tilsagn som gis fra og med 1. januar 1997.

  § 1

  For å styrke leveransene fra egne fiskebåter til fiskeindustrieni Finnmark, kan Finnmark fylkeskommune/Statens nærings- og distriktsutviklingsfonds lokalkontor i Finnmark, innvilge
  investeringstilskudd til nybygging av større kystfartøy og til kjøp av større brukte kystfartøy til Finnmark. Med større kystfartøy menes helårsdrevne fartøy fra 20 til 34 meter som
  driver torskefiske med konvensjonelle redskap. Tilskudd kan gis til partsrederier, aksjeselskaper og til enkeltfiskere som er hjemmehørende i Finnmark.

  Tilskuddet til kjøp av brukte fartøy skal i første rekke gis til kjøp av fartøy til Finnmark fra andre deler av landet, med unntak fra Nord-Troms og Finnmark. Det kan ikke gis tilskudd til refinansiering.

  § 2

  Tilskuddet skal kun gis til kjøp av brukte fartøy som er yngre enn 8 år. Tilskuddet gis bare til velholdte fartøy som skal drive helårsfiske, og som er godt egnet for slikt fiske.

  Tildeling av tilskudd forutsetter at søkers faglige kvalifikasjoner er gode, og at prosjektet er grundig planlagt og tilrettelagt.

  Søknader fra lokalsamfunn som mangler større kystfartøy skal prioriteres.

  Ved tildeling av tilskudd til nybygging skal prosjektet først ha oppnådd kontraheringstilskudd. Forøvrig kommer Fiskeridepartementets overordnede fiskeripolitiske
  retningslinjer om virkemiddelbruken overfor fiskeri- og havbruksnæringen forvaltet av SND, fylkeskommunene og kommunene til anvendelse.

  § 3

  Tilskudd til nybygging kan ytes med inntil 15% av fartøyets kostpris. Ved kjøp av brukte fartøy kan tilskudd ytes med inntil15% av fartøyets salgspris.

  § 4

  For tilskuddet skal Finnmark fylkeskommune/SND ha panterett i fartøyet og i forsikringssummen i 10 år. Det stilles krav om en egenkapitalandel på minst 15% av fartøyets kostpris.

  Dersom fartøy som har mottatt tilskudd selges innen 10 år regnet fra utbetalingen av tilskudd, kan tilskuddet kreves helt eller delvis tilbakebetalt. Krav om tilbakebetaling kan også gjøres gjeldene dersom kjøper av fartøy som mottar tilskudd etter denne
  forskrift, flytter ut av Finnmark og tar fartøyet med seg.

  Ved avgjørelse om det skal reises krav om tilbakebetaling skal det blant annet legges vekt på hvor lang tid det er gått fra utbetalingen til salget finner sted, og om det oppnås en
  uforholdsmessig stor gevinst ved salget.

  De første 5 årene etter utbetaling av tilskudd skal det føres kontroll med hvor stor andel av fangsten som landes i Finnmark.

  Dersom mer enn 40% av årlig bruttofangst landes utenfor fylket skal tilskuddet kreves helt eller delvis tilbakebetalt.

  § 5

  Søknad om tilskudd sendes SNDs nærmeste region-/lokalkontor på fastsatt skjema for søknader med de vedlegg som der er nevnt.

  Som vedlegg til søknaden skal det foreligge driftsbudsjett, opplysninger om hvor fartøyet planlegger å levere og opplysninger om hvor stor andel av den årlige bruttofangsten som
  vil bli landet i Finnmark. Det skal ikke ytes tilskudd til fartøy som ikke kan sannsynliggjøre grunnlag for lønnsom drift.

  Når SND har behandlet søknaden og laget innstilling med forslag til vedtak, skal denne, med mindre annet er avtalt, sendes fylkeskommunen for endelig avgjørelse og utmåling av tilskudd.

  SND forestår utbetalingen av tilskuddet og den videre administrasjon og oppfølging av ordningen.

  § 6

  Denne forskrift trer i kraft straks, og erstatter forskrift av 08.07.96. Forskriften gjelder inntil videre.

  FM/BS