Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-24-2015: Forskrift om stopp i fisket etter havbrisling i EU-sonen i 2015

Forskrift om stopp i fisket etter havbrisling i EU-sonen i 2015

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 3. februar 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 27, 36 og 37, jf. Fiskeri- og kystdepartementets delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686 om delegering av kompetanse til Fiskeridirektoratet til å fastsette årlige reguleringsforskrifter for fiske og forskrift 18. desember 2014 nr. 1774 om regulering av fisket etter brisling i 2015 § 8.

  § 1 Stopp i fisket etter havbrisling

  Fisket etter brisling i EU-sonen stoppes med virkning fra og med 3. februar 2015.

  § 2 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 3 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2015.

  ES/EW