Skjul søk

J-236-2019: Forskrift om regulering av norske fartøys fiske i EU-sonen i 2020

Erstatter: J-255-2018

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2020

Gyldig til: 31.12.2020

Forskrift om regulering av norske fartøys fiske i EU-sonen i 2020

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 17. desember 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16 og 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 12, 20 og 21 jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99. 

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt for norske fartøy å drive fiske i EU-sonen i ICES statistikkområde 2.a, 3.a, 4, 5.b, 6 og 7 i 2020.

  § 2 Totalkvoter

  Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta fiske følgende kvanta innenfor nærmere angitte områder i EU-sonen i 2020:

  Art

  Tonn

  EU-sonen (ICES statistikkområde)

  Hyse

    7 900 tonn

  4

  Hyse

       92 tonn

  3.a.

  Hvitting

    1 216 tonn

  4

  Hvitting

         30 tonn

   3.a.

  Blålange

       250 tonn

  4, 5.b, 6, 7, 2.a.

  Lange

    8 000 tonn

  4, 5.b, 6, 7, 2.a.

  Brosme

    2 923 tonn

  4, 5.b, 6, 7, 2.a.

  Kombinert kvote

       280 tonn

  5.b, 6, 7 (kan bare fiskes med line etter skolest, isgalt, havmus, mora mora og skjellbrosme)

  Annet

    6 750 tonn

  4, 2.a.

  Blåkveite

    1 250 tonn

  2.a, 6 (kan bare fiskes med line i område 6)

  Sjøtunge

         10 tonn

  4

   Norske fartøys fangster av hyse og hvitting i Norges økonomiske sone eller territorialfarvann i ICES statistikkområde 4 og 3.a. kommer til fratrekk på kvotene angitt for disse artene og tilsvarende område i første ledd.

  Norske fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske og lande sjøtunge i EU-sonen i ICES statistikkområde 4 innenfor det kvantum som er angitt i første ledd. Fartøy som ikke har adgang til å drive et direkte fiske etter sjøtunge kan innenfor totalkvoten fiske og lande sjøtunge som bifangst.

   § 3 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvotene er beregnet oppfisket.

  Fiskeridirektoratet kan endre forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

  § 4 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.

  § 5 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 62, 64 og 65 og deltakerloven § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 6 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2020 og gjelder til og med 31. desember 2020.

  -------------------

  AH/EW

  Publisert: 18.12.2019