Skjul søk

J-23-2018: Forskrift om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann

Erstatter: J-208-2011

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 26.02.2018

Forskrift om endring i forskrift om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 26. februar 2018 med hjemmel i lov 17. juli 1925 nr. 1 om Svalbard § 4 og forskrift 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1.

   I

   I forskrift av 21. september 1994 nr. 882 om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i Svalbards territorialfarvann, gjøres følgende endringer:

   § 16 fjerde ledd (nytt) skal lyde:

   Det er også forbudt å ha bifangst av snøkrabbe i fisket etter reker med teiner. All bifangst skal gjenutsettes.

   II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  --------------

  Forskrift om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i Svalbards territorialfarvann

  Fiskeridepartementet har den 21. september 1994 i medhold av § 4 i lov av 17. juli 1925 om Svalbard og § 1 i kgl. res. av 28. april 1978 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann fastsatt følgende forskrift:

  Kapittel I. Forskriftens virkeområde

   § 1 Virkeområde

  Denne forskrift gjelder ved fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann for norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete- og forsøksfartøy. Forskriften gjør ingen endring i fastsatte naturvernbestemmelser for Svalbard.

  Kapittel II. Maskevidde og innretninger på redskap

  § 2 Maskevidde og maskeutforming i trål og snurrevad

  Det er forbudt å bruke trål eller snurrevad dersom det i noen del av redskapet er mindre maskevidde enn 130 mm. Det er også forbudt å ha mer enn fire sider i den enkelte maske. Alle maskens sider skal være av lik lengde.

  § 3 Fiske med småmasket redskap

  Uten hinder av bestemmelsene i § 2 kan det brukes trål eller snurrevad med maskevidde som nevnt nedenfor ved fiske etter de der spesifiserte fiskeslag:

   Art

    

   Maskevidde

    

    

    

   Sild, sildeartet fisk,

    

    

   lodde og polartorsk (ismort)

    

   mellom 16 mm og 80 mm

   Kolmule

    

   mellom 35 mm og 80 mm

  § 4 Trålfiske etter sebastes mentella (uer)

  Uten hinder av bestemmelsene i § 2 kan det ved fisket etter Sebastes Mentella (uer) brukes trål med minste maskevidde ned til 100 mm.

  § 5 Trålfiske etter reke

  Uten hinder av bestemmelsene i § 2 kan det ved fiske etter reke brukes trål med minste maskevidde ned til 35 mm.

  § 6 Påbud om bruk av sorteringsrist i fiske etter reke

  Ved fiske etter reke som nevnt i § 5 skal det være innmontert sorteringsrist.

  Fiskeridirektøren kan ved forskrift fastsette nærmere retningslinjer for utforming og montering av sorteringsrist som nevnt i første ledd.

  § 6a Bruk av sorteringsrist i torsketrål

  Fiskeridirektøren kan fastsette forskrift om adgang til å fiske med innmontert sorteringsrist i områder som er stengt for fiske med hjemmel i § 1 i forskrift av 28. april 1978 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann.

  Fiskeridirektøren kan ved forskrift påby innmontering og bruk av sorteringsrist i fiske med trål i Svalbards territorialfarvann og indre farvann.

  Fiskeridirektøren kan fastsette forskrift og nærmere retningslinjer for utforming og montering av sorteringsrist som nevnt i første og annet ledd.

  § 7 Redskap som ikke er i bruk

  Det er forbudt å ha på dekk redskap eller deler av redskap som ikke oppfyller kravene til minste maskevidde eller til innretninger på redskap for det fiske fartøyet driver, jfr. §§ 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 og 12.

  Uten hinder av forbudet i første ledd kan redskap nevnt i første ledd, deler av slik redskap og innretninger på slik redskap has på dekk når de ikke lettvint kan tas i bruk. Fiskepose og forlengelse skal være fradelt resten av trålen og bortstuet, tildekket med presenning og surret.

  Ved bruk av småmasket redskap, jfr. § 3, eller reketrål, jfr. § 5, skal snurrevad og trål være bortstuet og tildekket med presenning og surret.

  § 8 Måling av maskevidde

  Minste maskevidde skal være slik at når masken er strukket diagonalt i notens lengderetning i våt tilstand, skal et flatt mål som er 2 mm tykt og som har den bredde som er fastsatt i §§ 2, 3, 4 og 5, lett kunne føres gjennom masken med et tykk som tilsvarer 5 kg.

  Maskevidden til en not skal normalt fastsettes som gjennomsnittet av en eller flere serier på 20 masker etter hverandre i notens lengderetning, eller dersom fiskeposen har mindre enn 20 masker, en serie med det maksimale antall masker. De målte maskene bør være minst 10 masker fra leisene og minst 3 masker fra codlina. I småmasket trål, jfr. §§ 3, og 5, bør de målte maskene være minst 0,5 meter fra codlina. Masker som er ujevne på grunn av reparasjoner og lignende skal ikke regnes med ved fastsettingen av gjennomsnittet.

  § 9 Seleksjon

  Det er forbudt å bruke innretninger eller ha en oppbygging av trål eller snurrevad som snører sammen maskene eller på annen måte reduserer seleksjonen i redskapet.

  Uten hinder av forbudet i denne paragraf er det tillatt å bruke de innretninger som framgår av §§ 10, 11 og 12.

  § 10 Slitematte

  Det er forbudt å feste seilduk, nett eller annet materiale (slitematter) til undersiden av fiskeposen.

  Uten hinder av forbudet i første ledd er det likevel tillatt å bruke slitematter når de er festet bare i forkant og langs siden.

  § 11 Rundstropper

   1.

    

   Det er forbudt å bruke rundstropper i trål og snurrevad.

   2.

    

   Forbudet i nummer 1 gjelder ikke ved bruk av redskap som nevnt i §§ 3 og 5.

   3.

    

   Uten hinder av forbudet i nummer 1 er det tillatt å bruke rundstropper når:

    

   a.

   Avstanden mellom hver rundstropp er minst 1 meter

    

   b.

   Rundstroppene er festet utvendig på tvers av fiskeposen og har minst to festepunkter

    

   c.

   Rundstroppene ikke er kortere enn 50% av fiskeposens omkrets målt med strukket maske på det sted hvor rundstroppene er festet til fiskeposen. Rundstroppenes lengde mellom festepunktene skal være minst 50% av avstanden mellom festepunktene målt med strukket maske.

   4.

    

   Det er likevel tillatt å ha en enkel rundstropp (avlastingsstropp) som kan være kortere enn 50% av fiskeposens omkrets, dersom denne rundstroppen er festet nærmere enn 0,7 meter fra codlina.

  § 12 Beskyttelsesnett, forsterkningsnett, stengenett og andre nett

   1.

    

   Det er forbudt å bruke beskyttelsesnett, forsterkningsnett og stengenett i trål og snurrevad. Det kan likevel

    

   a)

   ved fiske med småmasket trål som beskrevet i § 3 brukes utvendig rundt fiskeposen ett enkelt forsterkningsnett av sterkere materiale enn i fiskeposen og med en minste maskevidde på 80 mm.

    

   b)

   ved fiske etter reke som beskrevet i § 5, brukes utvendig rundt fiskeposen et forsterkningsnett (løft) med minste maskevidde på 120 mm.

    

   c)

   i kolmulefiske med maskevidde over 40 mm, i sildefiske og i loddefisket brukes utvendig rundt fiskeposen inntil 3 forsterkningsnett med minste maskevidde 80 mm.

    

   d)

   brukes ett stengenett festet på innsiden av redskapet. Maskevidden i stengenettet må ikke være mindre enn maskevidden i fiskeposen. Stengenettet skal være festet maske for maske tvers over øverste halvdel av redskapet, og avstanden fra festet for stengenettet til bakerste ende av fiskeposen skal minst være 3 ganger lengden av stengenettet og slik at ingen deler av stengenettet er nærmere enn 8 meter fra enden av fiskeposen.

   3.

    

   I redskap med maskevidde som beskrevet i §§ 2 og 4 er det forbudt å bruke et stykke nett i fiskeposen ("skjørt") som skal hindre at fisk slipper gjennom knuten i codlina.

   4.

    

   Fiskeridirektøren kan fastsette forskrift om adgang til å fiske med snurrevad med innmontert kvadratmaskepose i områder som er stengt for fiske med hjemmel i § 1 i forskrift av 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann.

    

    

   Fiskeridirektøren kan ved forskrift fastsette nærmere bestemmelser om utforming og montering av kvadratmaskepose som nevnt i første ledd.

  Kapittel III. Forbud mot bruk av visse redskap

  § 13 Forbud mot bruk av visse redskap

  Det er forbudt å fiske torsk, hyse og sei med flytetrål (pelagisk trål).

  Med flytetrål forstås et trålredskap der ingen av redskapets deler under fiske er i berøring med bunnen.

  § 14 Forbud mot fiske etter torsk med not

  Det er forbudt å fiske torsk med not.

  Kapittel IV. Bifangst.

  § 15 Bifangst ved fiske med trål

  Ved direkte fiske etter Sebastes Mentella (uer) og med mindre maskevidde enn nevnt i § 2, er det forbudt å ha mer enn 10% samlet bifangst av torsk, hyse og blåkveite regnet i vekt av hvert enkelt trålhal.

  § 16 Bifangst ved fiske etter reke

  Ved fiske etter reker er det tillatt å ta fisk som bifangst dersom ikke annet er bestemt.

  Det er likevel forbudt å ta bifangst av blåkveite som overstiger 300 eksemplarer pr. tonn rekefangst i hvert enkelt trålhal.

  Det er likeledes forbudt å ta bifangst av torsk og hyse som til sammen overstiger 10% i vekt regnet av hele fangsten om bord.

  Det er også forbudt å ha bifangst av snøkrabbe i fisket etter reker med teiner. All bifangst skal gjenutsettes.

  § 17 Måling av bifangst

  Ved kontroll av bifangster anses en prøve på minst 100 kg som representativ for fangstens sammensetning.

  Kapittel V. Bestemmelser om minstemål

  § 18 Innblanding av fisk under minstemål ved fiske etter reke

  Ved fiske etter reker skal innblanding av torsk under minstemål ikke overstige 8 eksemplarer pr. 10 kg reker.

  Ved fiske etter reker skal innblanding av hyse under minstemål ikke overstige 20 eksemplarer pr. 10 kg reker.

  Ved fiske etter reker skal innblanding av uer (Sebastes marinus, Sebastes mentella og Sebastes viviparus) under 32 cm ikke overstige 3 eksemplarer pr. 10 kg. reker.

  § 19 Minstemål

  Det er forbudt å fiske følgende arter mindre enn:

  1. Torsk 44 cm
  2. Hyse 40 cm
  3. Sei 40 cm
  4. Reke (carapax 15 mm) 6 cm
  5. Lodde 11 cm

  § 20 Måling av fisk og reke

  Fiskens lengde skal måles fra snutespissen til enden av sporens ytterste stråler.

  For reke regnes carapaxlengden som avstanden fra bakerste ende av øyehulen til bakerste kant av carapax målt parallelt med midtlinjen. Den totale lengden er avstanden fra forkant av øyet til bakre kant av halen.

  § 21 Innblanding av fisk under minstemål

  Ved fiske etter torsk og hyse er det adgang til å ha inntil 15% torsk og hyse under minstemål i antall i de enkelte fangster.

  Ved fiske etter lodde er det adgang til å ha inntil 10% lodde under minstemål i antall i de enkelte fangster.

  Ved fiske etter reke er det adgang til å ha inntil 10% reke under minstemål i vekt i de enkelte fangster.

  Kapittel VI. Utkast og oppmaling.

  § 22 Forbud mot utkast

  All fangst av fisk skal føres til land. Dette gjelder likevel ikke for:

  1. Levedyktig fisk fanget i strid med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i havressursloven. Slik fangst skal straks slippes på sjøen.
  2. Lovlig fanget fisk som er levedyktig når den slippes på sjøen.
  3. Død eller døende fisk av andre arter enn:

    

    

   Akkar
  Ansjos
  Blåkveite
  Blålange
  Blåsteinbit
  Breiflabb
  Brosme
  Flekksteinbit
  Gråsteinbit
  Hai, herunder
  - Pigghå
  Hyse
  Hvitting
  Isgalt
  Kolmule
  Lange
  Lodde
  Lysing
  Makrell
  Polartorsk
  Reke
  Rognkjeks
  Rødspette og andre flyndrearter
  Sardin
  Sei
  Sil
  Sild
  Skate
  Skjellbrosme
  Skolest
  Snøkrabbe
  Torsk
  Uer
  Vassild
  Øyepål

  Ved fiske med reketrål gjelder ikke ilandføringsplikten som nevnt i første ledd nr. 3 når samlet innblanding av andre arter enn reke ikke overstiger 5 % i vekt av rekefangsten i det enkelte hal.

  § 22a Forbud mot sorteringsmaskiner og andre innretninger som kan nyttes til utkast av fisk

  Det er forbudt å ha ombord og å nytte innretninger og utstyr som kan benyttes til oppmaling og utkast av fisk, og som ikke har en legitim funksjon i forbindelse med fartøyets behandling av fangsten eller som av sikkerhetsmessige grunner er pålagt av Sjøfartsdirektoratet eller annen myndighet.

  Ved fiske etter sild er det forbudt for fartøy som fisker med ringnot og trål å ha sorteringsmaskiner ombord.

  Forbudet i andre ledd gjelder ikke fartøy som tilvirker egen fangst ved frysing av rund fisk eller frysing av filet ombord (sjølprodusert). Sorteringsmaskin og tilhørende innretninger på slike fartøy må ikke være montert slik at frasortert fisk lett kan kastes eller føres tilbake i sjøen.

  § 23 Oppmaling av torsk, hyse og sei

  Det er forbudt å fiske eller levere torsk, hyse og sei til oppmaling, herunder til matmel og til fiske- og dyrefor.

  Kapittel VII. Forbud mot å fiske i visse områder

  § 24 Forbud mot fiske

  I følgende områder av territorialfarvannet er alt annet fiske enn rekefiske og skraping av skjell forbudt:

  1. Rundt Bjørnøya.
  2. Utenfor grunnlinjene på vestsiden av Spitsbergen fra Sørkapp til 80° N og vest for 14° Ø.

  Kapittel VIII. Fellesbestemmelser

  § 25 Straff

  Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelsene i denne forskrift eller medvirkning til det, straffes etter § 4 annet ledd i lov av 17. juli 1925 om Svalbard. Forsøk straffes på samme måte som fullbyrdet overtredelse.

  § 26 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrift av 28. april 1978 om fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann.

  HØ/EW

  Publisert: 27.02.2018