Skjul søk

J-224-2019: Forskrift om regulering av fisket etter rødspette i 2020

Erstatter: J-229-2018

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2020

Gyldig til: 31.12.2020

Forskrift om regulering av fisket etter rødspette i 2020

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 16. desember 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, 12, 16 og 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 12, 20 og 21, jf. delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

   § 1 Generelt forbud

   Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande rødspette i følgende områder i 2020:

  1. I Nordsjøen, det vil si Norges territorialfarvann og økonomiske sone sør for 62˚ N avgrenset mot øst av en rett linje gjennom Hanstholmen fyr og Lindesnes fyr, og i EU-sonen i ICES´ statistikkområde 4.
  2. I Skagerrak, det vil si avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Hanstholmen fyr til Lindesnes fyr og i sør av en rett linje gjennom Skagen fyr til Tistlarna fyr utenfor 4 nautiske mil av de svenske og danske grunnlinjene.

  § 2 Totalkvoter

  Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske og lande inntil:

  1. 10 280 tonn rødspette i Nordsjøen
  2.     393 tonn rødspette i Skagerrak

   Alle kvanta i forskriften angis i rund vekt.

  § 3 Fiske i Nordsjøen

  Fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper, fartøy med nordsjøtråltillatelse og fartøy med avgrenset nordsjøtillatelse kan fiske innenfor totalkvoten angitt i § 2 første ledd bokstav a).

  § 4 Gruppekvote for fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper i Skagerrak

  Fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper kan fiske og lande inntil 120 tonn i Skagerrak.

  § 5 Gruppekvoter for trålfartøy i Skagerrak

  Fartøy med nordsjøtråltillatelse og avgrenset nordsjøtråltillatelse kan fiske og lande inntil 273 tonn i Skagerrak.

  § 6 Maksimalkvoter for trålfartøy

  Fartøy med nordsjøtråltillatelse og avgrenset nordsjøtråltillatelse kan fiske og lande inntil 40 tonn i Skagerrak.

  § 7 Stopp av fisket

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten eller gruppekvoten er beregnet oppfisket.

  § 8 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.

  § 9 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i forskriften straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 64 og 65 og deltakerloven § 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 10 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2020 og gjelder til og med 31. desember 2020.

  ---------------

  AH/EW

  Publisert: 16.12.2019