J-224-2016: Forskrift om registrering og rapportering ved fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon

Erstatter: J-41-2014

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 12.12.2014

Forskrift om endring i forskrift om registrering og rapportering ved fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har den 12. desember 2016 med hjemmel i forskrift 4. mars 1998 nr. 173 om regulering av fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon §§ 2 og 5 fastsatt følgende forskrift:

  I

  § 2 Registrering, andre avsnitt (endret) skal lyde:
  Meldingen skal sendes på fastsatt skjema på e-post eller via Altinn og skal inneholde følgende opplysninger:

  Året som registreringsmeldingen gjelder for
  Fartøyets navn
  Fartøyets radiokallesignal
  Fartøyets registreringsnummer i Fiskeridirektoratets Merkeregister
  Fartøyets IMO-nummer
  Fartøyeiers navn og adresse
  Havområde/r det skal fiskes i
  Fiskeslag som er hovedmål for fisket
  Fartøytype
  Fartøyets tonnasje
  Fartøyets lengde
  Fartøyets maskinkraft

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  ”””””””””””””””””””””””””

  Forskriften lyder etter dette:

   

  Forskrift om registrering og rapportering ved fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon

  Fiskeridirektoratet har den 30. juni 1999 med hjemmel i §§ 2 og 5 i forskrift av 4. mars 1998 om regulering av fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon fastsatt følgende forskrift:

  § 1 Virkeområde

  Denne forskriften gjelder for norske statsborgere og personer bosatt i Norge som driver fiske med norske fartøy i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon som ikke er regulert av regionale eller subregionale fiskeriforvaltningsorganisasjoner eller arrangementer med egne rapporteringsbestemmelser. Forskriften gjelder også i NEAFCs reguleringsområde.

  § 2 Registrering

  Fartøy som skal fiske i farvann som nevnt i § 1 må på forhånd være registrert gjennom melding til Fiskeridirektoratet:

  a) før 1. januar hvert år hvis mulig eller
  b) i god tid før avgang fra hjemstedshavn eller
  c) innen 3 dager fra endringstidspunktet dersom det er endringer i opplysninger gitt i registreringsmeldingen.

  Meldingen skal sendes på fastsatt skjema på e-post eller via Altinn og skal inneholde følgende opplysninger:

  Året som registreringsmeldingen gjelder for
  Fartøyets navn
  Fartøyets radiokallesignal
  Fartøyets registreringsnummer i Fiskeridirektoratets Merkeregister
  Fartøyets IMO-nummer
  Fartøyeiers navn og adresse
  Havområde/r det skal fiskes i
  Fiskeslag som er hovedmål for fisket
  Fartøytype
  Fartøyets tonnasje
  Fartøyets lengde
  Fartøyets maskinkraft

  § 3 Rapportering

  Fartøy som fisker i farvann som nevnt i § 1, skal sende de meldingene som fremgår av denne bestemmelsen. Meldingene skal sendes elektronisk til Fiskeridirektoratet.

  Ansvarshavende om bord på fartøyet skal forvisse seg om at rapporteringssystemet fungerer tilfredsstillende.

  Meldinger sendt i henhold til denne forskriften anses som ikke mottatt av Fiskeridirektoratet dersom avsender ikke mottar returmelding eller returmeldingen viser meldingsstatus NAK.

  1. Melding om fiskestart.

  Melding om fiskestart skal sendes tidligst 12 timer og senest 2 timer før inngang i området.

  Meldingen skal inneholde følgende opplysninger: 

   Dataelement:

   Kode:

   Påkrevd/
  Valgfritt:

   Innhold:

   Meldingstype

   TM

   P

   COE, Melding om fiskestart

   Meldingsnummer

   RN

   P

   Serienummer for meldingen i inneværende år

   Autentisering

   AU

   P

   Avtalt autentiseringskode

   Radiokallesignal

   RC

   P

   Fartøyets radiokallesignal

   Fartøynavn

   NA

   V

   Fartøyets navn

   Registreringsmerke

   XR

   V

   Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret eller IMO-nummer dersom fartøyet ikke har registreringsnummer

   Posisjon bredde

   LA

   P

   Posisjon bredde ved sending av melding, NDDMM

   Posisjon lengde

   LO

   P

   Posisjon lengde ved sending av melding, E/WDDDMM

   Kvantum om bord

   OB

   P

   Fangst ombord fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.

   Planlagt fiskeri

   DS

   P

   Art det skal fiskes etter

   Fangstområde

   RA

   V

   ICES-område der fisket skal starte

   Dato

   PD

   V

   Dato for fiskestart i UTC ÅÅÅÅMMDD)

   Meldingsdato

   DA

   P

   Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

   Meldingstid

   TI

   P

   Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  2. Daglig fangstmelding.

  Fangstmelding skal sendes daglig og senest kl. 1200 UTC neste dag. På dager det ikke er tatt fangst skal det rapporteres 0 i den daglige fangstmeldingen.

  Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

   Dataelement:

   Kode:

   Påkrevd/
  Valgfritt:

   Innhold:

   Meldingstype

   TM

   P

   CAT, Daglig fangstmelding

   Meldingsnummer

   RN

   P

   Serienummer for meldingen i inneværende år

   Autentisering

   AU

   P

   Avtalt autentiseringskode

   Radiokallesignal

   RC

   P

   Fartøyets radiokallesignal

   Fartøynavn

   NA

   V

   Fartøyets navn

   Registreringsmerke

   XR

   V

   Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret eller IMO-nummer dersom fartøyet ikke har registreringsnummer

   Daglig fangst

   CA

   P

   Fangst siden forrige COE eller CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.

   Antall fiskedager

   DF

   P

   Antall fiskedager i området siden fiskestart eller siste daglige fangstmelding

   Fangstområde

   RA

   P1

   Kode for område der fangsten er tatt

   Meldingsdato

   DA

   P

   Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

   Meldingstid

   TI

   P

   Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

   1Påkrevd i fiskerier der forvaltningstiltak krever det

  3. Omlastingsmelding.

  Det er tillatt å foreta omlasting til fartøy fra medlemsstater i EU, Russland, Færøyene, Grønland, Island og Norge, samt fartøy fra NEAFC-samarbeidsland.

  Fartøy som skal avgi fangst skal senest 24 timer før omlastingen påbegynnes sende melding om omlasting. Fartøy som har mottatt fangst fra annet fartøy skal senest en time etter at den enkelte omlasting er avsluttet sende melding om omlasting.

  Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

   Dataelement:

   Kode:

   Påkrevd/
  Valgfritt:

   Forklaring:

   Meldingstype

   TM

   P

   TRA, Melding om omlasting

   Meldingsnummer

   RN

   P

   Serienummer for meldingen i inneværende år

   Autentisering

   AU

   P

   Avtalt autentiseringskode

   Radiokallesignal

   RC

   P

   Fartøyets radiokallesignal

   Fartøynavn

   NA

   V

   Fartøyets navn

   Registreringsmerke

   XR

   V

   Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret eller IMO-nummer dersom fartøyet ikke har registreringsnummer

   Kvantum som skal overføres

   KG

   P

   Kvantum som skal overføres fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt

   Overført fra

   TF

   P1

   Radiokallesignal på fartøyet det overføres fra

   Overført til

   TT

   P1

   Radiokallesignal på fartøyet det overføres til

   Posisjon bredde

   LA

   P2

   Antatt posisjon bredde for omlasting

   Posisjon lengde

   LO

   P2

   Antatt posisjon lengde for omlasting

   Dato

   PD

  P2

   Antatt dato for omlasting i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

   Tid

   PT

   P2

   Antatt tidspunkt for omlasting i UTC (TTMM)

   Meldingsdato

   DA

   P

   Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

   Meldingstid

   TI

   P

   Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

   1Etter hva som er relevant

   2 Påkrevd for fartøy som avgir fangst

   

  4. Melding om havneanløp.

  Fartøy som har mottatt fangst fra annet fartøy skal senest 24 timer før landing finner sted sende melding om havneanløp.

  Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

   Dataelement:

   Kode:

   Påkrevd/
  Valgfritt:

   Forklaring:

   Meldingstype

   TM

   P

   POR, Melding om havneanløp

   Meldingsnummer

   RN

   P

   Serienummer for meldingen i inneværende år

   Autentisering

   AU

   P

   Avtalt autentiseringskode

   Radiokallesignal

   RC

   P

   Fartøyets radiokallesignal

   Fartøynavn

   NA

   V

   Fartøyets navn

   Registreringsmerke

   XR

   V

   Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret eller IMO-nummer dersom fartøyet ikke har registreringsnummer

   Kyststat

   CS

   P

   Landingshavnens kyststat

   Havn

   PO

  P

   Navnet på havnen der det skal landes

   Dato

   PD

   P

   Antatt dato for havneanløp i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

   Tid

   PT

   P

   Antatt tidspunkt for havneanløp i UTC (TTMM)

   Kvantum som skal landes

   KG

   P

   Kvantum som skal leveres fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.

   Kvantum om bord

   OB

   P

   Fangst om bord fordelt på kilo rund vekt. Parvis angitt.

   Meldingsdato

   DA

   P

   Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

   Meldingstid

   TI

   P

   Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  5. Melding om avslutning av fiske.

  Melding om avslutning av fiske skal sendes tidligst 8 timer og senest 2 timer før fartøyet går ut av området.

  Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

   Dataelement:

   Kode:

   Påkrevd/
  Valgfritt:

   Forklaring:

   Meldingstype

   TM

   P

   COX, Melding om avslutning av fiske

   Meldingsnummer

   RN

   P

   Serienummer for meldingen i inneværende år

   Autentisering

   AU

   P

   Avtalt autentiseringskode

   Radiokallesignal

   RC

   P

   Fartøyets radiokallesignal

   Fartøynavn

   NA

   V

   Fartøyets navn

   Registreringsmerke

   XR

   V

   Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret eller IMO-nummer dersom fartøyet ikke har registreringsnummer

   Fangst

   CA

   P1

   Fangst siden forrige COE eller CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.

   Antall fiskedager

   DF

   P1

   Antall fiskedaget i området siden fiskestart eller siste daglige fangstmelding

   Fangstområde

   RA

   P2

   Kode for område der fangsten er tatt

   Meldingsdato

   DA

  P

   Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

   Meldingstid

   TI

   P

   Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

   1 Meldingen skal inneholde fangst og antall fiskedager siden forrige daglige fangstmelding.

   2 Påkrevd i fiskerier der forvaltningstiltak krever det

  § 4 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes etter §§ 62 og 64 i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37. På samme måte straffes medvirkning og forsøk

  § 5 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft 1. juli 1999.

  HJ/MKB

  Vedlegg skjema kan lastes ned i pdf-format:

  VEDLEGG

  VEDLEGG TIL FORSKRIFT OM REGISTRERING OG RAPPORTERING VED FISKE I FARVANN UTENFOR NOEN STATS FISKERIJURISDIKSJON

  REGISTRERINGSMELDING (eget skjema) skal sendes manuelt til Fiskeridirektoratet enten på e-postadresse eller via Altinn.

  MANUELL RAPPORTERING VED FEILSITUASJONER:

  Dersom det oppstår feil i det elektroniske rapporteringssystemet mens fisket pågår skal meldingene sendes manuelt til Fiskeridirektoratet på:

  E-post: eller

  Meldingene skal i disse tilfellene utformes som vist nedenfor:

  Melding om fiskestart:

  TM = COE
  RC = LLXX
  NA = KONTIKI
  XR = M-999-AA
  LA = N6530
  LO = W00732
  OB = KOLMULE 120 000 (eller 0 dersom ingenting om bord)
  DS = KOLMULE
  RA = 2A
  PD = 20050112
  DA = 20050112
  TI = 0835

  Daglig fangstmelding:

  TM = CAT
  RC = LLXX
  NA = KONTIKI
  XR = M-999-AA8
  LA = N6630
  LO = W00350
  CA = KOLMULE 400 000 (eller 0 dersom ingen fangst er tatt)
  DF = 1
  DA = 20050119
  TI = 0955

  Omlastingsmelding:

  EKS 1: (Når fangst er omlastet fra et annet fartøy)

  TM = TRA
  RC = LLXX
  NA = KONTIKI
  XR = M-999-AA
  KG = HERRING 120 000
  TF = OXRP
  LA = N6823
  LO = E00124
  DA = 2005 0120
  TI = 2300

  EKS 2: (Når fangst skal omlastes til et annet fartøy)

  TM = TRA
  RC = LLXX
  NA = KONTIKI
  XR = M-999-AA
  KG = HERRING 120 000
  TT = OXRP
  LA = N6823
  LO = E00124
  PD = 20050120
  PT = 1800
  DA = 20050119
  TI = 1800

  Melding om havneanløp:

  TM = POR
  RC = LLXX
  NA = KONTIKI
  XR = M-999-AA
  LA = N5900
  LO = E00340
  CS = DANMARK
  PO = HANSTHOLM
  PD = 20050122
  PT = 1430
  KG = KOLMULE 300 000
  OB = KOLMULE 570 000
  DA = 20050121
  TI = 1430

  Melding om avslutning av fiske:

  TM = COX
  RC = LLXX
  NA = KONTIKI
  XR = M-999-AA
  LA = N6730
  LO = W00430
  CA = KOLMULE 50 000
  DF = 1
  DA = 20050120
  TI = 1700